Odpowiedzi

2010-01-02T20:27:41+01:00
Mieszczanie:
-Nie meli prawa posiadać dóbr ziemskich.
-Odebrano im prawo do piastowania wysokich urzędów państwowych.
-Szlachta kontrolowała Mieszczanom ceny towarów, ustalając ich wysokość z korzyścią dla siebie.
-Mieli prawo do zajmowania się handlem lub rzemiosłem.

Chłopi:
-Chłopi byli zmuszani do odrabiania pańszczyzny, czyli do darmowej pracy na polu pana (1-4 dni w tygodniu)
-Chłopi nie mogli opuszczać si bez zgody pana.
-Tylko jeden z chłopskich synów mógł w ciągu roku przenieść się do miasta.
-Szlachta sprawowała sądy nad chłopami.
8 4 8
2010-01-02T21:07:50+01:00
Mieszczanie
• zakaz nabywania majątków ziemskich
• Nie wolno więzić mieszczan bez wyroku sądowego.
• Nadaje się mieszczanom prawa do nabywania dóbr ziemskich
• Nadaje się mieszczanom prawa do nabywania dóbr ziemskich
• Parwo do nobilitacji (uzyskiwanie szlachectwa).
• Najbiedniejsi mieszkańcy miast, określani mianem plebsu, nie posiadali praw przysługujących ogółowi mieszczan.
• ceny za towary rzemieślnicze wyznaczać mogli tylko wojewodowie
• Prawa mieszczańskie nabywano drogą dziedziczenia, zamieszkiwania w mieście przez określony czas, przez urodzenie lub małżeństwo.
• zakaz zajmowania się handlem zagranicznym
• Władza w miastach należała do najbardziej uprzywilejowanej klasy mieszczańskiej, patrycjatu
• Zniesiono przepisy zabraniające szlachcie
• zakaz piastowania urzędów państwowych i wyższych godności duchowych

Chłopi
• Nie mogli wyprowadzać się ze wsi bez zgody pana.
• Uprawiali ziemię
• Aby zawrzeć związek małżeński musieli posiadać zgodę pana.
• Tylko jeden syn z rodziny mógł udać się do miasta, aby uczyć się w szkole lub warsztacie rzemieślniczym.
• Ich jedynym sędzią był pan - nie było odwołania od jego wyroku.
6 4 6