Odpowiedzi

2009-11-27T18:30:03+01:00
Przykład sztuki ludowej - muzyki z Gotynia;


w ks. radca Franciszek Olejniczak (1887-1965) inicjator budowy w
latach 1922-1924 nowego gmachu gimnazjum w Gostyniu i dyrektor
tej placówki w latach 1925-1933, wybitny pedagog i wychowawca
m³odzie¿y, opiekun biednych i bezrobotnych, wielki autorytet
moralny;
w W³adys³aw Stachowski (1887-1974) bankowiec, regionalista, redaktor.
Kroniki Gostyñskiej (1928-1939), kierownik literacki teatru
amatorskiego Fredreum, dzia³acz Towarzystwa Czytelni
Ludowych;
w W³adys³aw Ko³om³ocki (1892-1939) absolwent Uniwersytetu
Jagielloñskiego, nauczyciel biologii, geografii i rysunków w gosty
ñskim gimnazjum, wspó³pracownik Kroniki Gostyñskiej,
dzia³acz ZHP, rysownik amator;
w Pawe³ Teodor Schulz (1905-1978) absolwent Uniwersytetu Pozna
ñskiego, nauczyciel historii w gostyñskim gimnazjum, wspó³-
pracownik Kroniki Gostyñskiej, autor Dziejów miasta Gostynia
w zarysie (1939);
w Józef Woziwodzki (1866-1948) kupiec w Gostyniu, zasu¿ony
dzialacz narodowy w czasie zaborów, cz³onek sejmiku powiatowego
i magistratu, prezes Towarzystwa Przemys³owców i Rzemie
-lników w Gostyniu, ogniwa Towarzystwa Gimnastycznego
-Sokó³ i TCL;
w Mieczys³aw Hejnowicz (1890-1939) waciciel myna w Gostyniu,
cz³onek sejmiku powiatowego i rady miejskiej, wybitny dzia-
acz endecki, cz³onek Rady Naczelnej Stronnictwa Narodowego w
Warszawie.


P.S~~8 dOSTAŁAM ZA TO 5 ;d
1 5 1