1.Wyjaśnij, na czym według historyk Daviesa polegała "cywilizacja teokratyczna" w średniowieczu
2. Jak według tego samego autora była rola człowieka w średniowiecznym świecie?
3.Na czym według Tomasza e Kenpis polegało kierowanie się
zasadą marność nad marnościami i wszystko marność?
4.Na podstawie wypowiedzi papieża Grzegorza oraz Bernarda de Chartres określ stosunek ludzi wieków średnich do antyku?
5.Wyjaśnij jakie były przyczyny wojen krzyżowych
a) według uczestników krucjat
b) według autora tekstu o wyprawach krzyżowych
6.Określ jaki był wynik krucjat dla:
a)dążeń do zjednoczenia chrześcijaństwa
b)Opini o Kościele chrześcijańskim
7.Podaj przykłady powiązania ideologów rycerstwa z wyobrażeniami religijnymi?
8.Jaki związek miała organizacja społeczeństwa średniowiecznego z hierarchią niebiańską?
9.Wymień warstwy społeczeństwa wieków średnich i określ na czym polegała rola przepisywania każdej z wiek?
10.Jak w średniowieczu rozumiano równość ludzi?
11.Święta Inkwizycja była instytucją sadowniczą powołaną przez kościół do ściągania heretyków określ jaki jest stosunek Normana Daviesa do działalności tej instytucji
a)relacjonuje fakty nie ujawniające własnej oceny
b)relacjonuje negatywne opinie i utożsamia się z nimi
c) relacjonuje negatywne opinie, ale przeciwstawia się nimi
d)relacjonuje przeciwstawne opinie ale sam opowiada się po stronie krytyków świętej Inkwizycji
12.Wymień rozrywki w którym uczestniczyli ludzie w średniowieczu?

1

Odpowiedzi

2009-11-28T00:05:37+01:00
3.
Tomasz a Kempis kwestionował nauki zmierzające do oderwania się od siebie i od świata, a zwrócenie się ku Bogu. Według Tomasza kierowanie się zasadą „marność ad marnościami i wszystko marność” polega na tym, by słuchać słów Chrystusa, który zachęca nas byśmy go naśladowali. Należy zrozumieć ducha Chrystusowego i według jego nauki kształtować swoje życie. Głosi on też iż człowiek musi podobać się Bogu w Trójcy Świętej a to oznacza m.in. mieć współczucie dla ludzi, prowadzić prawe życie, wynosić pewną gorliwość ze słuchania Ewangelii oraz co najważniejsze patrzeć na świat sercem. „Marność ad marnościami i wszystko marność”. Wszystko jest marne oprócz jednego: miłować Boga i Jemu służyć. To jest mądrość najwyższa: przez odrzucenie świata dążyć do Królestwa niebieskiego. Marnością jest pragnąć długiego życia, a nie dbać o życie dobre. Marnością jest gromadzić bogactwa, które przeminą, i w nich pokładać nadzieję. Marnością także – zabiegać o własne znaczenie i piąć się na coraz wyższe szczeble godności. Marnością – iść ślepo za zachceniami ciała i szukać tego, co kiedyś przyjdzie ciężko odpokutować. Tomasz a Kempis uświadamia iż kierowanie się tą zasadą pozwala otrzymać łaskę i miłość Boga. Miłość do Chrystusa jest trwała i nieprzemijalna a wszystko co ziemskie z wiekiem przemija. Tak więc marnością jest poszukiwanie złudnych bogactw i pokładnie w nich nadziei a największą mądrością życiową jest odnaleźć w swym życiu Jezusa,wzgardzić sprawy tego świata i dążyć do Królestwa Bożego.

5. a)książęta i rycerze uczestniczyli w krucjatach z myślą o zdobywaniu nowych ziem i łupów, chłopi szukali ucieczki przed głodem i wyzyskiem. Miasta wł. pragnęły przy militarnej pomocy Zachodu złamać hegemonię handlu bizantyjskiego.
3 1 3