Oblicz masę produktu powstałego w reakcji glinu z 0,4 mola tlenu
4Al +3O2>2Al2O3


2) oblicz objętość tlenu potrzebną do utworzenia 100g tlenku magnezu.

3)Oblicz maśe wody powstałej podczas spalania wodoru w tlenie jak do reakcji użyto 50 dm3 tlenu(warunki normalne)

1

Odpowiedzi

2009-11-28T14:33:55+01:00
Oblicz masę produktu powstałego w reakcji glinu z 0,4 mola tlenu

M(Al₂O₃)= 2*27 + 3*16=102 g/mol

3O₂ + 4Al →2Al₂O₃
3mole-------2 mole
3mole-------204g
0,4 mola-------x
x=0,4*204/3=27,2g2) oblicz objętość tlenu potrzebną do utworzenia 100g tlenku magnezu.

M (MgO)= 24+16=40 g/mol
O₂ + 2Mg → 2MgO
1 mol-------- 2mole
22,4dm³----- 80 g
x dm³ ------ 100g
x= 100g * 22,4dm³ / 80g = 28 dm³

3)Oblicz masę wody powstałej podczas spalania wodoru w tlenie jak do reakcji użyto 50 dm3 tlenu(warunki normalne)

M(H₂O)=2*1+16=18 g/mol

O₂ + 2H₂ → 2H₂O
1mol---------2 mole
22,4dm³-----36 g
50dm³-------x
x=50dm³*36g / 22,4 dm³= 80,4 g