Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasowników w czasie Present Simple:
1. I....(work) at a school. Tom........(not/like) coffe. He....(wash) his car every weekend. .....you.....(live) near here? ....she...(play) tennis?
2. Utwórz pytania i zaprzeczenia do poniższych zdań:
1 Kate studies Medicine.
.......................................................
2.My friends are nice people.
....................................................
3.My father has got a new job.
..................................................

3.Utwórz liczbę mnogą od poniższych rzeczowników:
A man-......... a city-......... a girl-......... a child-.....a box-.... A piano-...... a wife-...... a person-........a watch-.....a boy-.....

3

Odpowiedzi

2009-11-28T13:19:44+01:00
Work,doesn't like,washes,Do,live,Does,play,

1.What kate Studies ?
2. What does your friends ?
3.Does you father have a new job ?

A mans,a cities, a girls,a childs, a boxes,a pianos, a wifes,a presons, a watches,a boys
2009-11-28T14:35:50+01:00
1.I work at a school. Tom doesn't like coffe. He washes his car every weekend. Do you live near here? Does she plays tennis?
2.What does it study Kate? Kate doesn't study medicine.
What people are my friends? My friends aren't nice people.
Who has got a new job? My father doesn't has got a new job.
3.A man-a man a city-a city a girl-a girls a box-a box a piano-a piano a wife-a wife a person-a person a watch-a watches a boy-a boys
2009-11-28T14:38:30+01:00
1.work
2.doesn't like
3.washes
4. Do you live..
5.Does she play.,..

1.Does Kate study Medicine?
Kate doen't study Medicine.
2.Does your friend nice people?
My friends doen't nice people.
3 Does your father has a new job?
My father does't has a new job.

1.men
2.cities
3.GIRLS
4.children
5.boxes
6.
7.wives
8,people
9.watches
10.boys