Opisz organella komórki zwierzęcej:
-chromatyna
-jąderko
-pory jądrowe
-otoczka
-ziarniste retikulum endoplazmatyczne
-centriole
-lizosomy
-gładkie retikulum endoplazmatyczne
-grzebienie mitochondrialne
-mitochondrium
-cytoplazma
-błonaq komórkowa
-układ gorgiego
Tak w miarę krutko i treściwie

1

Odpowiedzi

2009-11-28T14:14:15+01:00
1.włóknista substancja występująca w jądrze komórkowym, zbudowana z DNA, histonów, RNA i niehistonowych białek. Stanowi główny składnik chromosomów.
2.ultraelement jądra komórkowego odpowiedzialny za syntezę RNA, głównie rRNA. Jakościowo stanowi zagęszczenie chromatyny. W trakcie podziału komórkowego jąderko zanika. Można to uzasadnić zablokowaniem transkrypcji genów kodujących rRNA, ponieważ wtedy chromosomy ulegają kondensacji.
3.otwory w podwójnej błonie jądrowej, służące do transportu cząsteczek z jądra komórkowego do cytoplazmy albo w przeciwnym kierunku.
4. niestety nie wiem . :(
5.wewnątrzkomórkowy i międzykomórkowy system kanałów odizolowanych od cytoplazmy podstawowej błonami (membranami) biologicznymi. Tworzy nieregularną sieć cystern, kanalików i pęcherzyków.
6.jedna z dwóch walcowatych, zbudowanych z 9 grup mikrotubul struktur wchodzących w skład centrosomu (odgrywającego istotną rolę w procesie formowania wrzeciona podziałowego w komórkach zwierzęcych), o niejasnej funkcji dla komórki. Zazwyczaj w jednym centrosomie występują dwie lub więcej centriole.
7.stanowią organelle komórkowe charakteryzujące się polimorfizmem, (występują wyłącznie w komórkach eukariotycznych) niewielkie (0,02-0,8 μm) struktury kuliste lub owalne, otoczone pojedynczą błoną. Zawierające enzymy rozkładające białka, kwasy nukleinowe, węglowodany i tłuszcze. Łącznie w lizosomach jest obecnych ok. 40 różnych hydrolaz. W lizosomie zachodzi nie tylko proces trawienia komórkowego wchłoniętych pokarmów, ale także rozkład niepotrzebnych już cząsteczek. Nazwę lizosom wprowadził de Duve w roku 1955, wcześniej opisane były także przez Miecznikowa (1865)
8.niezwiązane z rybosomami, stąd jego nazwa - gładkie. Rozwinięta w komórkach syntezujących niebiałkowe produkty organiczne (np. komórki jelita, komórki tkanki tłuszczowej).
9.silnie pofałdowana błona (w celu zwiększenia powierzchni) wewnętrzna mitochondrium, w którą wbudowane są przenośniki łańcucha oddechowego oraz syntazy ATP. Jest to miejsce zachodzenia fosforylacji oksydacyjnej - powstawania ATP. Łańcuch oddechowy.
10.organellum komórki eukariotycznej pochodzenia endosymbiotycznego, w którym zachodzą procesy będące głównym źródłem energii (w postaci ATP) dla komórki, w szczególności proces fosforylacji oksydacyjnej, zachodzący w błonie wewnętrznej mitochondriów.
11.Cytoplazma jest półpłynną, galaretowatą substancją wypełniającą wnętrze komórki.
Składa się głównie z wody, w której
rozproszone są cząsteczki białek i innych związków organicznych.
12.półprzepuszczalna błona biologiczna oddzielająca wnętrze komórki od świata zewnętrznego. Jest ona złożona z dwóch warstw fosfolipidów oraz białek, z których niektóre są luźno związane z powierzchnią błony (białka peryferyjne), a inne przebijają błonę lub są w niej mocno osadzone białkowym lub niebiałkowym motywem (białka błonowe).
13.organellum występujące niemal we wszystkich komórkach eukariotycznych, służące chemicznym modyfikacjom substancji zużywanych przez komórkę, bądź wydzielanych poza nią. Podstawową jednostką strukturalną aparatu Golgiego jest diktiosom.

pozdrawiam :)
1 1 1