Potrzebna mi jest jedna praca z podanych niżej tematów:
1. Przedstaw strukturę samorządu terytorialnego w Polsce. Wymień źródła Polskiego Prawa.
2. Napisz dowolny list urzędowy.
3. Napisz trzy dialogi urzędnika z petentem w dowolnych sprawach.

Potrzebne mi to jest po angielsku.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T15:07:49+01:00
To jest to pierwsze zadanie :

From 1 January 1999 in force in Poland, given the structure of local government:
Municipal government
Local government district
provincial government

Municipal government - The community is the basic unit of local government in Poland (Article 164, paragraph 1. The Constitution of the Republic of Poland). Detail the role of municipal law of 8 March 1990 on local government.
There are three types of communities: urban, urban-rural and rural areas (collectively, wielowioskowe). The municipal council of the municipality may create smaller administrative units (ie units supporting community) villages, districts, settlements, or other entity (Article 5, para. 1 of the Law on local government). It can also create a youth council seat of a consultative nature.

Local government district - a country isolated in the structure of the local community functioning relationship with the rank of the county, which by law is called for self-government tasks and also equipped with material resources to carry out its tasks imposed.
Local government district is a second level of local government in Poland in addition to municipal government and the regional government. Local government district has the ability to shape their own internal organization, among others. choice of self-governing county (district council, county board), and regulation by the local law authorities.

provincial government - isolated in the structure of a regional state functioning relationship with the rank of the province, which by law is called for self-government tasks and also equipped with material resources to carry out the tasks imposed on him. Provincial government has the ability to shape their own internal organization, among others. selection of the bodies of regional authorities (Regional Assembly, the board of the province), and regulation by the local law authorities.
The term county and provincial government understands the regional self-governing community and the relevant territory.

Mam nadzieję że pomoglam ;) a tu masz tłumaczenie na j.Polski :

Od 1 stycznia 1999 r. obowiązuje w Polsce trójszczeblowa struktura samorządu terytorialnego:
samorząd gminny
samorząd powiatowy
samorząd województwa

samorząd gminny - Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego w Polsce (art. 164 ust.1. Konstytucji RP). Rolę gminy szczegółowo określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Wyróżniamy trzy rodzaje gmin: miejskie, miejsko–wiejskie i wiejskie (zbiorowe, wielowioskowe). Rada gminy może w obrębie gminy tworzyć mniejsze jednostki administracyjne (tzw. jednostki pomocnicze gminy): sołectwa, dzielnice, osiedla lub inne jednostki (art. 5, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Może także stworzyć młodzieżową radę gminy o charakterze konsultacyjnym.

samorząd powiatowy - Samorząd powiatowy - to wyodrębniony w strukturze państwa związek społeczności lokalnej funkcjonujący w randze powiatu, który z mocy prawa powołany jest do samodzielnego wykonywania zadań administracji publicznej, a także wyposażony w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych mu zadań.
Samorząd powiatowy stanowi drugi szczebel samorządu terytorialnego w Polsce obok samorządu gminnego i samorządu województwa. Samorząd powiatowy posiada możliwość kształtowania własnej wewnętrznej organizacji, m. in. wyboru organów samorządu powiatowego (rada powiatu, zarząd powiatu), a także stanowienia poprzez te organy prawa miejscowego.

samorząd województwa - Samorząd województwa - wyodrębniony (zasiedlający określone terytorium) w strukturze państwa związek społeczności regionalnej funkcjonujący w randze województwa, który z mocy prawa powołany jest do samodzielnego wykonywania zadań administracji publicznej, a także wyposażony w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych na niego zadań. Samorząd województwa posiada możliwość kształtowania własnej wewnętrznej organizacji, m. in. wyboru organów samorządu wojewódzkiego (sejmik województwa, zarząd województwa), a także stanowienia poprzez te organy prawa miejscowego.