Na jakiej skale macierzystej powstały następujące gleby:
bielicowe, brunatne, rędziny, mady, czarne ziemie, bagienne, czarnoziemy. Jaka przydatność rolnicza jest tych gleb? Jaki jest profil glebowy tej gleby (można podać link do obrazka).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
- gleby bielicowe – wytworzone na piaskach, są mało żyzne, cechują się mało zawartością próchnicy i kwaśnym odczynem
- brunatne i płowe – powstałe na glinach polodowcowych, tworzą się w warunkach lasu liściastego o średniej wysokości żyzności. Płowe są bardziej żyzne niż brunatne.
- czarnoziemy – wytworzone na lessach, tworzą się w warunkach występowania stepów (roślinności trawiastej), mają bardzo wysoką żyzność.
- czarne ziemie – żyzne gleby, wykształcone z osadów pobagiennych zasobnych w węglan wapnia.
- mady – tworzące się z namułów rzecznych w zalewanych częściach dolin i deltach rzecznych. Są żyzne, jednakże wymagają melioracji.
- rędziny – tworzące się na skałach węglanowych i siarczanowych – wapieniach, kredzie, gipsie, marglu. Są żyzne, lecz trudne w uprawie.
- gleby bagienne - powstają na obszarach nadmiernie zwilgotniałych (pradoliny Narwi, Biebrzy, Noteci itp.)


Nie mam linku do obrazka, lecz skan mojego pdr. (nie ma gleb bagiennych i czarnych ziem na nim)
115 4 115