1. Wymień czynniki pozaprzyrodnicze, które wspomagają rolniczą działalność człowieka.
2.W zależności od ilości środków produkcji wykorzystanych przy uprawie roślin i hodowli zwierząt oraz nakładów ludzkiej pracy wyróżnia się rolnictwo intensywne i rolnictwo ekstensywne .Dopisz do podanych wyjaśnień typy rolnictwa, które one charakteryzują
a) ........- cechują działania, których celem jest uzyskanie wysokiej produktywności.Wymagają one dużych nakładów pracy. Do działań tych należą: mechanizacja, chemizacja, melioracja, ochrona gleb przed erozją, stosowanie wysokiej jakości materiału siewnego oraz uszlachetnienie ras zwierząt.
b) .......-charakteryzują niewielkie nakłady pracy i środków produkcji potrzebne do uprawy jednostki powierzchni użytków rolnych.
3. Stany Zjednoczone Ameryki są największą potęgą gospodarczą na świecie.Obecnie wytwarzają 26,4 % światowego produktu brutto.
a) Jakie czynniki geograficzne stały się podstawą gospodarczego rozwoju kraju?
b) Jakie czynniki społeczne sprzyjają ciągłemu rozwojowi gospodarczemu tego państwa?
4 Wyjaśnij o czym świadczy wysoki udział pracujących w usługach?
5. Wyjaśnij, dlaczego obszary rolnicze w Brazylii występują w pasie wybrzeża i w południowo-wschodniej części Wyżyny Brazylijskiej.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T15:38:25+01:00
Rolnictwo od początku osadnictwa odgrywało ważną rolę w życiu ludzi. Stanowiło źródło pożywienia składającego się z pokarmów roślinnych i zapewniało przetrwanie. Wiele państw, które dopiero zaczęły powstawać i rozwijać się, opierały swoją gospodarkę przede wszystkim na rolnictwie. Tak też było w przypadku Polski, w której po dziś dzień rolnictwo jest bardzo ważne.