Odpowiedzi

2009-11-28T23:35:07+01:00
1) Część A Miejsce i cel składania zeznania

Należy podać nazwę urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego.

Podatnicy mający miejsce zamieszkania w Polsce składają zeznanie do urzędu skarbowego ustalonego według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem - według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium.

W przypadku małżonków wnoszących o łączne opodatkowanie ich dochodów, zeznanie składa się do urzędu skarbowego ustalonego według miejsca zamieszkania małżonków w ostatnim dniu roku podatkowego, a jeżeli małżonkowie mają różne miejsca zamieszkania – do urzędu skarbowego ustalonego według miejsca zamieszkania jednego, dowolnego z małżonków.

Część B Dane identyfikacyjne i adres

W tej części należy podać dane identyfikacyjne podatników składających zeznanie, tj. nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, za który składane jest zeznanie, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem - ostatnie miejsce zamieszkania na jej terytorium. Części B.2. nie wypełniają podatnicy, którzy rozliczają się indywidualnie lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Część C Dochody/straty ze źródeł przychodów

W częściach: C.1. i C.2. należy wykazać kwoty przychodów, koszty uzyskania przychodów, dochody lub straty, a także kwoty zaliczek pobranych przez płatników. Część C.2. należy wypełnić wyłącznie w sytuacji łącznego opodatkowania dochodów małżonków. Wypełnić należy tylko te wiersze, które dotyczą źródeł, z których zostały osiągnięte przychody (dochody) lub poniesione straty.

W częściach C.1. i C.2. podatnicy wykazują przychody, koszty uzyskania przychodów, dochody (bądź straty) oraz zaliczki pobrane przez płatników, posiłkując się przy tym m.in. danymi zawartymi w informacjach sporządzonych przez płatnika(ów), tj. w PIT-11/8B, PIT-8S, PIT-40A/11A oraz PIT-R. Jednocześnie należy pamiętać, iż w praktyce mogą wystąpić przypadki, że płatnik – mimo ciążącego na nim obowiązku – nie wystawi stosownej informacji. Powyższe nie zwalnia jednak podatnika z obowiązku rozliczenia w zeznaniu podatkowym należności, jakie podatnik otrzymał w trakcie roku za pośrednictwem płatnika.

W tej części zeznania należy też wykazać sumę kosztów uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy (stosunków pokrewnych) przysługujących za miesiące, w których podatnik uzyskał przychody z tego źródła. W 2005 r. koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, wynoszą za rok podatkowy nie więcej niż 1.227 zł (miesięcznie 102 zł 25 gr), jeżeli podatnik w roku podatkowym uzyskiwał przychody od jednego zakładu pracy, 1.840 zł 77 gr, jeżeli podatnik w roku podatkowym uzyskiwał przychody równocześnie od więcej niż jednego zakładu pracy, 1.533 zł 84 gr (miesięcznie 127 zł 82 gr), jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika w roku podatkowym było położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę, 2.300 zł 94 gr, jeżeli podatnik w roku podatkowym uzyskiwał przychody równocześnie od więcej niż jednego zakładu pracy, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika było położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i podatnik nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę. Część D odliczenia od dochodu

Odliczeniu podlegają składki określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W tej części odlicza też się odsetki od kredytu mieszkaniowego (wykazane w PIT-D) oraz wydatki mieszkaniowe, odliczane od dochodu (wykazane w PIT-D).

Część E Obliczenia podatku

Podstawą obliczenia podatku dla podatników rozliczających swoje dochody jest kwota dochodu pomniejszona o odliczenia, zaokrąglona do pełnego złotego. Następnie wylicza się podatek od tego dochodu. Podatek wynosi dla dochodu do 37.024 zł 19 procent podstawy obliczenia podatku minus kwota zmniejszająca podatek 530 zł 08 gr, dla dochodu z przedziału 37.024 - 74.048 zł podatek wyniesie 6.504 zł 48 gr + 30 procent nadwyżki ponad 37.024 zł, zaś dla dochodów powyżej 74.048 złotych podatek wyniesie 17.611 zł 68 gr + 40 procent nadwyżki ponad 74.048 zł.

W tej części podatnicy muszą też wykazać doliczenia kwot uprzednio odliczonych od podatku, o ile mają taki obowiązek (podatnicy, którzy m.in.: skorzystali z odliczeń od podatku z tytułu wydatków poniesionych na własne potrzeby mieszkaniowe, a następnie wycofali ze spółdzielni wniesiony wkład mieszkaniowy lub budowlany, w całości zmienili przeznaczenie lokalu lub budynku z mieszkalnego na użytkowy, otrzymali zwrot odliczonych wydatków po roku, w którym dokonali odliczeń, wycofali oszczędności z kasy mieszkaniowej, w roku podatkowym otrzymali zwrot uprzednio zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne, odliczonej wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego).

Część F Odliczenia od podatku

W tej części podatnik dokonuje przewidzianych prawem odliczeń od podatku. Odliczeniu od podatku podlega składka na ubezpieczenie zdrowotne pobrana w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (kwotę pobranych i podlegających odliczeniu składek na ubezpieczenie zdrowotne płatnik wykazuje w informacji PIT-11/8B), opłacona w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Podatnik odlicza tu również kwoty wynikające z ulg.
Część G Należny podatek

W części tej podatnicy dokonują obliczenia zobowiązania podatkowego.

W tej części podatnicy obliczają podatek należny. Podatek zaokrągla się do pełnego złotego w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Podatnicy wykazują też w tej części zeznania kwotę zmniejszenia z tytułu darowizny (zwanej „wpłatą”) na rzecz organizacji pożytku publicznego. Kwota zmniejszenia nie może przekroczyć kwoty dokonanej wpłaty, jednak nie więcej niż kwoty stanowiącej 1 procent podatku. Zmniejszenie stosuje się, jeżeli wpłata została dokonana od dnia 1 maja do 31 grudnia roku podatkowego oraz od dnia 1 stycznia do dnia złożenia zeznania za rok podatkowy, nie później jednak niż do upływu terminu określonego dla złożenia tego zeznania. Wpłata taka musi być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego, z którego wynika imię i nazwisko oraz adres wpłacającego, kwota dokonanej wpłaty, nazwa organizacji pożytku publicznego, na rzecz której dokonana została wpłata.

Podatnicy, na których ciąży obowiązek złożenia zeznania, są obowiązani w terminie określonym dla złożenia zeznania za rok podatkowy, wpłacić różnicę pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą zaliczek pobranych przez płatników.

2009-11-29T00:15:58+01:00
Krok 1. Jak się rozliczasz

Wybierasz sposób opodatkowania, zaznaczając odpowiedni kwadrat. Jeśli rozliczasz się indywidualnie - kwadrat 1, wspólnie z małżonkiem - kwadrat 2, wspólnie ze zmarłym mał-żonkiem - kwadrat 3, jako samotny rodzic - kwadrat 4.

Rubryki 7 i 8 są przeznaczone dla osób, które mieszkają poza Polską, a chcą się rozliczać w kraju według skali podatkowej.

Krok 2. Obliczasz swoje dochody

[CZĘŚĆ C. DOCHODY I STRATY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW]

Jeśli miałeś dochody z różnych źródeł, musisz dostać PIT-y od wszystkich firm i instytucji, które wypłaciły ci pieniądze.

W części C.1 wykazujesz wszystkie swoje przychody, koszty uzyskania przychodów, dochody lub straty, a także kwoty zaliczek pobranych przez płatników.

Część C.2. wypełniasz tylko wtedy, gdy rozliczasz się wspólnie z małżonkiem.

Jeśli miałeś tylko jeden etat, po prostu przepisujesz dane z PIT-11, który dostałeś od pracodawcy.

Krok 3. Odliczasz od dochodu

(CZĘŚĆ D. ODLICZENIA OD DOCHODU)

Teraz odliczasz zapłacone już składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe). Jeśli pracowałeś na kilku etatach lub dorabiałeś zleceniami czy umowami o dzieło, sumujesz na boku wszystkie potrącone składki na ubezpieczenia społeczne i dopiero całą sumę wpisujesz do rubryki. Dalej wpisujesz kwoty odliczeń z tytułu ulgi odsetkowej i ulgi mieszkaniowej (przenosisz dane z PIT/D) oraz ulgi rehabilitacyjnej, internetowej i darowizny (z PIT/0). Teraz odejmujesz składki na ubezpieczenia społeczne od dochodu i wpisujesz różnicę w poz. 105.

Krok 4. Obliczasz swój podatek

(CZĘŚĆ E. PODSTAWA OBLICZENIA PODATKU)

W poz. 106 wpisujesz:

- jeśli rozliczasz się indywidualnie, kwotę z poz. 105 (zaokrągloną do pełnej złotówki),

- jeśli z małżonkiem lub jako samotnie wychowujący dzieci - połowę kwoty z poz. 105.

- W poz. 107 wpisujesz podatek obliczony według skali podatkowej. Przy rozliczeniach wspólnych i dla samotnie wychowujących dziecko pomnożony przez dwa.

Krok 5. Zmniejszasz swój podatek

(CZĘŚĆ F. ODLICZENIA OD PODATKU)

To najprzyjemniejsza część zeznania podatkowego - do rubryk 110 i 111 po prostu przenosisz kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne z PIT-11.

Jeśli ty lub małżonek pracowaliście za granicą, wypełniasz także poz. 112 i 113. Następnie wpisujesz ulgi rozliczone w części C załącznik PIT/O (ulgę prorodzinną i na nianię).

Ponownie obliczasz wysokość podatku, a następnie wykazujesz wydatki mieszkaniowe odliczone od podatku (rozliczone w części C.2. załącznika PIT/D).

Krok 6. Dopłacisz lub dostaniesz zwrot

(CZĘŚĆ G. OBLICZENIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO)

Kwotę z poz. 118 (zaokrągloną do pełnych złotówek) odejmujesz od kwoty w poz. 116 i wpisujesz w poz. 120. Teraz wracasz do części C PIT-37. Wykazujesz sumę zaliczek pobranych przez pracodawcę - przenosisz kwotę z poz. 65 i 92 do poz. 121.

Jeśli kwota w poz. 120 jest równa lub większa od tej w poz. 121, to nic nie dopłacasz fiskusowi (w poz. 122 wpisujesz 0).

Jeśli ta kwota jest mniejsza, wpisujesz różnicę. Tyle musisz dopłacić fiskusowi.

Jeśli natomiast kwota w poz. 120 jest mniejsza niż w poz. 121, to różnicę wpisujesz w poz. 123.

To nadpłata podatku, którą zwróci ci fiskus!

Krok 7.

W części H. podajesz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1 proc. swego podatku. Podajesz jej pełną nazwę i numer w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Krok 8.

W części I. możesz zamieścić dodatkowe informacje, np. podać swój numer telefonu.

Krok 9.

W części J. wpisujesz liczbę i rodzaj załączników do PIT-37.

Krok 10.

W części K. musisz złożyć własnoręczny podpis. Jeśli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem, on także powinien własnoręcznie podpisać formularz. Zeznanie bez podpisu nie będzie ważne.