1. Czy w Atenach władzę sprawował król?
2. W jaki sposób głosowano w Atenach?
3. Czy w Atenach był podział społeczny? Jeżeli tak, na jakie grupy społeczne?
4. Kto mógł być pełnoprawnym obywatelem w Atenach?
5. Kiedy otrzymywało się pełnię praw w Atenach?
6. Jaki ustrój był w Rzymie?
7. Czy władzę w Rzymie sprawował król?
8. Czy w Rzymie było jakieś zgromadzenie lub rada, jeżeli było, to jakie?
9. W jaki sposób głosowano w Rzymie?
10. Czy w Rzymie był podział społeczny?
11. Kim musiał być pełnoprawny obywatel w Rzymie?
12. Od jakiego wieku otrzymywało się pełnię praw?
13. Kto sprawował władzę administracyjną w Rzymie?

Proszę o odpowiedzi w punktach.

1

Odpowiedzi

2009-11-30T14:59:43+01:00
1.W początkowym okresie Ateny były monarchią. W okresie tym władzę sądowniczą sprawował król.Potem arystokracja przejęła władzę sądowniczą od króla.
2.Głosowano za pomocą specjalnych glinianych skorupek – tabliczek,później poprzez podniesieniem ręki.
3.Podział społeczny był na:obywateli zwykłych i arystokrację,metojków,niewolników i niewolnych chłopów
4.Pełnoprawnym obywatelem mógł być mężczyzna po ukończeniu 20 roku życia,wolny z urodzenia mieszkaniec czyli taki którego matka i ojciec byli Ateńczykami.
5.Pełnię praw w Atenach otrzymywał mężczyzna który ukończył 30 lat.
6.Demokracja ateńska - ustrój państwowy w Atenach, klasyczna postać demokratycznego ustroju w społeczeństwie niewolniczym.
Rzym był państwem republikańskim,ale nie demokratycznym.
7.W okresie monarchii władzę sprawował król,w okresie republiki był konsul,a w okresie m=cesarstwa cesarz.
8.Były zgromadzenia:zgromadzenie ludowe obywateli rzymskich,w wojsku zgromadzenie centurialne najbogatszych obywateli,a w dzielnicach zgromadzenie trybusowe.
9. Głosowanie w nich odbywało się w sposób pośredni,przez organizacyjne: kurie, centurie i tribus.W komicjach centurialnych głosowanie odbywało się według centurii,według podziału na grupy majątkowe.
10.Tak w Rzymie był podział społeczny na bogatych i biednych.Pełnoprawnych obywateli rzymskich-patrycjuszy i na obywateli niepełnoprawnych-plebejuszy
11.Pełnoprawnym obywatelem musiał być mężczyzna urodzony z matki i ojca Ateńczyka.
12.Pełnię praw otrzymywał mężczyzna w wieku 30 lat.
13.władzę administracyjną w Rzymie sprawował senat.