Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-29T15:10:24+01:00
Depozyt to jest coś pod zastaw, nie spłacasz. jak oddasz dług to dostajesz
a kredyt to ze bierzesz i spłacasz
komercyjne to zwykłe
centralny to np. taki co ustala kurs zlotego
1 5 1
2009-11-29T15:19:27+01:00
Depozyt, umowa, na mocy której przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie nie pogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie. Przyjmuje się, że przechowawcy należy się wynagrodzenie, chyba że z umowy lub z okoliczności wynika, że zobowiązał się on przechować rzecz bez wynagrodzenia. Przechowawca zobowiązany jest wydać tę samą rzecz, którą otrzymał na przechowanie (depozyt prawidłowy).
Kredyt to przekazanie środków pieniężnych przez bank (kredytodawcę) klientowi (kredytobiorcy) lub na wskazany przez klienta rachunek (np. sprzedawcy towaru, wykonawcy usługi). Okres czasu, w jakim pieniądze powinny zostać zwrócone do banku, a także cel ich wykorzystania określone są w umowie kredytu. Warunkiem udzielenia kredytu jest pozytywna ocena naszej zdolności kredytowej
.Banki komercyjnesą wyspecjalizowanymi instytucjami finansowymi trudniącymi się obsługą i organizowaniem ruchu pieniądza między jednostkami gospodarującymi i ludnością. Podstawowe zadania to gromadzenie środków pieniężnych, udzielenie kredytów i pożyczek oraz dokonywanie rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym. Świadczą usługi klientowi masowemu. Usługi świadczone przez banki komercyjne są na gruncie prawa bankowego określane mianem czynności bankowych.Bank centralny – instytucja odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu bankowego. Zazwyczaj działa jako jednostka państwowa bądź podporządkowana państwu.
Bank centralny jest bankiem banków i innych instytucji finansowych. Każdy bank komercyjny posiada w banku centralnym rachunek, na którym rejestruje rozliczenia z innymi bankami. Bank centralny świadczy usługi bankowe innym bankom (przyjmuje depozyty po tzw. stopie depozytowej oraz udziela im kredytów). Bank centralny realizuje również transakcje z zagranicznymi bankami centralnymi i instytucjami międzynarodowymi
2 4 2