Musze napisać wypracowanie w języku angielskim na temat zalet i wad podróży. Wypracowanie musi zajmowac ok. sktone A5-A4 musi nadawa się na mowe (spicz), tak więc musi być napisane pełnymi zdaniami i z uzasadnieniami (nie w punktach!!!) Prosze napisać je najpierw po polsku, a dopiero potem w jezyku angieiskim. Wypracowanie musi być na poziomie ponadgimnazjalnym. Wypracowanie ogólne, nie na temat jakiegoś konkretnego kraju.

1

Odpowiedzi

2009-11-29T17:50:12+01:00
Na całym świecie mamy 4 ogólne środki lokomocji. Są to: samolot, samochód, autobus i statek.
Najbardziej niebezpieczne są podróże samolotem, ale wypadki i katastrody nie zdarzają się bardzo często. Podróże samolotem mają wiele zalet. Po pierwsze: możemy bardzo szybko dostać się do każdego miejsca na całym świecie, wszędzie gdzie chcemy. Możemy również podziwiać piękne krajobrazy, widoki kiedy podróżujemy. Wiele ludzi są w strachu i boją się latać lub nie podróżują samolotem, bo podróże samolotem są zbyt drogie.
Następnym środkiem lokomocji jest samochód. Możemy je spotkać wszędzie. Prawie każda rodzina ma samochód. To jest dla ludzi któzy podróżują bardzo często. Mogą podróżować jedynie na lądzie, ale ten środek jest tańszy niż podróże samolotem, ale również są bardzo niebezpieczne. Każdego roku w wypadkach umiera wielu ludzi. Nie możemy się dostać wszędzie gdzie chcemy, ale możemy podróżować z przyjaciółmi i wtedy podróż jest miła. Podróże autobusem są jak podróże samochodem, ale często są droższe niż samochodem. W autobusach jest często tłum i nie ma tam żadnej klimatyzacji. Nie możemy słuchać głośno muzyki a czasami w autobusie jest tak wiele ludzi, że musimy stać. To jest jedynie dobre dla ludzi, którzy nie mają samochodu.
Bardzo różniącym się od innych podróży jest rejs. Możemy się dostać na inny kontynent statkiem. Jest droższy niż podróż autem i autobusem. Jest to dobre dla ludzi, którzy kochają wodę, ponieważ niektórzy mogą mieć chorobę morską. W statku bardzo często trzęsie i ludzie mogą czuć się źle lub chorować. To jest dobre dla jedynie jeżeli chcesz się dostać na inny kontynent.

All over the world we have got four general means of locomotion. These are: plane, car, bus, and ship.
The most dangerous are travels by plane, but accidents and disasters don't happen very often. Travels by plane have got many advantages. At first: we can very fast go for any place all over the world, everywhere where we want. We can also enjoy beautiful views when we are traveling. Many people are in fear and they scared fliying or they don't travel by plane, beacuse this travel are very expensive and they haven't cash for it. Next mean of locomotion is car. We can meet it everywhere. Almoust every family has got car. It's got for people who travel very often. They can travel only on a land, but these mean is cheaper than travels by plane, but also are very dangerous. Every year many people die in accidents. We can't go everywhere where we want, but we can go with friends and then travel is nice. Travels by bus are such like travels by car, but often it's more expensive than by car. In buses there is often a crowd and there isn't any air conditioning. We can't listen loud music, and sometimes in bus is so many people that we have to stand. That's only good for this people who haven't car.
Verry different from other travels is voyage. We can go for other continents by ship. It's more expensive than travels by car and by bus. That's good for people who love water, beacuse other can have seasickness. In ship very often shaking and people can feel bad or ill. That's good only if you want to get for other continets.

trochę nad tym siedziałam...;P
24 4 24