1. W równaniu reakcji X + 2HCl ----> MgCl2 + H2O + CO2 w miejsce X należy wpisać:
a) Mg; b) Mg(OH)2; c) MhCO3; d) MgSO3

2. Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach:
a) siarczek magnezu -
b) węglan żelaza (III) -
c) siarczan (VI) miedzi (I) -

3. Napisz równania reakcji i nazwij powstałe produkty:
a) rekacja cynku z kwasem fosforowym (V);
b) reakcja wodorotlenku wapnia z kwasem azotowym (V)

4. Uzupełnij poniższe równanie reakcji i napisz je w formie jonowej:
BaCl2 + ....... ----> BaSO4(strzałka w dół) + ......NaCl

5. Rozwiąż chemograf, napisz równania 1 - 6.

Ca
1 2
CaO 3 Ca(OH)2
4 5
CaCl2
6
CaSO4

[1 - strzałka prowadząca od CaO do Ca
2 - strzałka prowadząca od Ca do Ca(OH)2
3 - strzałka prowadząca od Ca do CaCl2
4 - strzałka prowadząca od CaO do CaCl2
5 - strzałka prowadząca od Ca(OH)2 do CaCl2
6 - strzałka prowadząca od CaCl2 do CaSO4]

2

Odpowiedzi

2011-06-15T13:40:43+02:00

1)

c) MgCO₃


2)

a) siarczek magnezu - MgS
b) węglan żelaza (III) - Fe₂(CO₃)₃
c) siarczan (VI) miedzi (I) - Cu₂SO₄


3)

a) 3 Zn + 2 H₃PO₄ ⇒ Zn₃(PO₄)₂- fosforan V cynku + 3 H₂- wodór

b) Ca(OH)₂ + 2 HNO₃⇒ Ca(NO₃)₂ - azotan V wapnia + 2 H₂O -woda


4)

BaCl₂ + Na₂SO₄ ⇒ BaSO₄(strzałka w dół) + 2 NaCl

Ba²⁺ + 2 Cl⁻ + 2 Na⁺ + SO₄²⁻ ⇒ BaSO₄ + 2 Na⁺ + 2 Cl⁻

Ba²⁺ + SO₄²⁻ ⇒ BaSO₄


5)

1) 2 CaO----[ T ]----> 2 Ca + O₂

2) Ca + 2 H₂O ⇒ Ca(OH)₂ + H₂

3) Ca + 2 HCl⇒ CaCl₂ + H₂

4) CaO + 2 HCl ⇒ CaCl₂ + H₂O

5) Ca(OH)₂ + 2 HCl ⇒ CaCl₂ + 2 H₂O

6) CaCl₂ + H₂SO₄ ⇒ CaSO₄ + 2 HCl

 

2 5 2
2011-06-15T14:05:27+02:00

zad.1

Odp: C

 

 

zad.2

a)\ MgS\\ b)\ Fe_2(CO_3)_3\\ c)\ Cu_2SO_4

 

 

zad.3

a)\ 3Zn+2H_3PO_4-->Zn_3(PO_4)_2+3H_2\\ produkty:\ fosforan(V)\ cynku\ i\ wodór\\ \\ b)\ Ca(OH)_2+2HNO_3-->Ca(NO_3)_2+2H_2O\\ produkty:\ azotan(V)\ wapnia\ i\ woda

 

 

zad.4

BBaCl_2+Na_2SO_4-->BaSO_4\forall+2NaCl\\ Ba^2^+ + 2Cl^- + 2Na^+ + SO_4^2^--->BaSO_4\forall+2Na^+ + 2Cl^-\\ Ba^2^+ + SO_4^2^--->BaSO_4\forall

 

 

zad.5

1.\ 2CaO--^t^e^m^p-->2Ca+O_2\\ 2.\ Ca+2H_2O-->Ca(OH)_2+H_2\\ 3.\ Ca+2HCl-->CaCl_2+H_2\\ 4.\ CaO+2HCl-->CaCl_2+H_2O\\ 5.\ Ca(OH)_2+2HCl-->CaCl_2+2H_2O\\ 6.\ CaCl_2+Na_2SO_4-->CaSO_4\forall+2NaCl

1 5 1