Odpowiedzi

2009-11-29T22:14:36+01:00
Wywiad z Miley Cyrus:)

po angielsku:

You know what surprises me? There is too much around you "trainers" who say - Stay away from this subject or do not respond to such a question! None of these things.

I think the reason why many people around me must have such a person is that they are not natural. I want people to know what I am. Respect is a big thing, especially in my family ... If you do not respect people, they too will not respect you!

Do you think that the press always refer to you respectfully?

No, I think that the media always try to exceed the limit of your privacy. It's really nobody's business, as parents raised me. Everyone has the right to privacy. Some people forget that I'm a simple girl!

And you have parents.

Of course! I do not need anyone else to replace you with them. World trying to do, but it is just a plot my parents and my family! I have the best parents in the world. I am so good and open relationship with them that some will never be such, I think that I am very lucky!

It looks like that, you can talk to parents about everything.

Yes, one hundred percent - especially with his father. Me and my dad have a really great relationship!

Tell me, what did the Teen Choice Awards? Were you prepared for such acute reactions after the show?

Well, I say yes. Is the difference between the prevalence of the stage, and being an actress. It is as if you were watching somebody in the movie and thought that behaves the same way in real life! The concert is a presentation! This is just occupied! This is my profession.

What else you like to do? You play, you sing! Have given 4 albums, which came to 1 place on the list of Billboard!

I hope that I will just continue to play and sing. I really love it! I do not want to turn this on anything else!

During this tour you have an awful lot of costumes, collections and various other things.

Tony changing clothes! I have about ten dancers, the whole team, myself and a lot of people from the team! Still trying to learn all the names!

I saw a motorcycle that ...

... years! I fly on it over the audience. There is also a ship, a car is a little bit of everything:) It's really a wonderful world!

A pipe to dance! "

Thanks (giggle!). I am doing everything that is needed for a good show. It seems to me that this is the essence of what I do. If something is average, people will not come to see it!

Are signing up for what he says Madonna? That you have to give my all!

I think that if they do not do - if there is anything interesting - no one comes to see you again. I do not want anyone coming out of my gigs and said, 'OK, I saw. "

What do you think, what kind of people you listen to?

This is a show for more mature people - we have, it is true, things like Hoedown Throwdown that kids love - but rather it is a show for my peers. This is rock'n'roll - but still young and still funny!

You are very original, always say the right things and always doing the right things ...

I have never been someone who goes and never told what the others wanted to hear! If you would like to play all the time, I could! But I do not want! I want to be true. This should be an artist - honest! Without honesty, there is nothing!

po polsku:
Wiesz, co mnie zaskakuje? Nie ma wokół Ciebie za dużo "treserów", którzy mówią - Trzymaj się z daleka od tego tematu albo nie odpowiadaj na takie pytanie! Nic z tych rzeczy.

Myślę, że powodem, dla którego sporo osób musi mieć wokół siebie takie osoby jest to, że nie są naturalne. Ja chcę, żeby ludzie wiedzieli, jaka jestem. Szacunek to wielka rzecz, zwłaszcza w mojej rodzinie... Jeśli nie szanujesz ludzi, oni też nie będą Cię szanować!

Myślisz, że prasa zawsze odnosiła się do Ciebie z szacunkiem?

Nie, myślę, że media zawsze starają się przekroczyć granicę Twojej prywatności. To naprawdę niczyja sprawa, jak rodzice mnie wychowali. Każdy ma prawo do prywatności. Niektórzy zapominają, że jestem zwykłą dziewczyną!

I że masz rodziców.

Oczywiście! I nie potrzebujesz nikogo innego, żeby Ci ich zastępował. Świat próbuje to robić, ale to jest tylko działka moich rodziców i mojej rodziny! Mam najlepszych rodziców na świecie. Mam tak dobre i otwarte stosunki z nimi, że niektórzy nigdy nie będą takich mieć, dlatego uważam, że jestem wielką szczęściarą!

Wygląda na to, że o możesz pogadać z rodzicami o wszystkim.

Tak, na sto procent - zwłaszcza z ojcem. Ja i mój tata mamy naprawdę świetne relacje!

Powiedz, co myślałaś po Teen Choice Awards? Byłaś przygotowana na tak ostre reakcje po występie?

Cóż, powiem tak. Jest różnica między występowaniem na scenie, a byciu aktorką. To jest tak, jakbyś oglądał kogoś w filmie i myślał, że tak samo zachowuje się w prawdziwym życiu! Koncert to jest przedstawienie! Tym się właśnie zajmuję! To jest mój zawód.

Co innego chciałabyś robić? Grasz, śpiewasz! Wydałaś 4 albumy, które doszły do 1. miejsca na liście Billboardu!

Mam nadzieję, ze będę po prostu dalej grać i śpiewać. Naprawdę to kocham! Nie chciałabym zamienić tego na nic innego!

Podczas obecnej trasy masz strasznie dużo kostiumów, kolekcji i różnych innych rzeczy.

Tony ubrań do przebierania!!! Mam około dziesięciu tancerzy, cały zespół, ja i mnóstwo ludzi z ekipy! Ciągle próbuję nauczyć się wszystkich imion!

Widziałem nawet motocykl, który...

... lata!!! Latam na nim nad publicznością. Jest też statek, samochód, jest trochę wszystkiego :) To naprawdę wspaniały świat!

A rury do tańczenia?!

Dzięki (chichot!). Robię wszystko, co jest potrzebne do dobrego show. Wydaje mi się, że jest to istota tego, co robię. Jeśli coś będzie przeciętne, to ludzie nie przyjdą, żeby to oglądać!

Podpisujesz się pod tym, co mówi Madonna? Że trzeba dawać z siebie wszystko!

Myślę, ze jeśli tego nie robisz - jeśli nie ma nic interesującego - nikt nie przyjdzie, żeby obejrzeć Cię jeszcze raz. Nie chcę, żeby ktokolwiek wychodził z moich koncertów i mówił: "OK, zobaczyłem".

Jak myślisz, jacy ludzie Cię słuchają?

Jest to show dla bardziej dojrzałych osób - mamy, co prawda, rzeczy w stylu Hoedown Throwdown, które dzieciaki uwielbiają - ale raczej jest to show dla moich rówieśników. To jest rock'n'roll - ale ciągle dla młodych i ciągle zabawny!

Jesteś bardzo oryginalna, zawsze mówisz właściwe rzeczy i zawsze robisz właściwe rzeczy...

Nigdy nie byłam kimś, kto udaje i nigdy nie mówiłam tego, co inni chcieli usłyszeć! Jeśli chciałabym grać cały czas, mogłabym! Ale nie chcę!!! Chcę być prawdziwa. Taki powinien być artysta - szczery! Bez szczerości, nie ma niczego!