Odpowiedzi

2009-11-29T18:00:38+01:00
|2x-8| = 1

2x-8 = 1 v 2x-8 = -1
2x = 9 v 2x=-9
x= 9/2 v x= -9/2

|4x+4| > 7

4x+4 > 7 i 4x+7 < -7
4x > 3 i 4x < -14
x > 4/3 i x < -7/2

x∈R\(-7/2, 4/3)

|11x +22| < 4

11x+22 < 4 i 11x+22 > -4
11x < -11/2 i 11x > 18
x < -1/2 i x > 18/11

x∈R\ (-1/2,18/11)

|x - 1| < 0
brak rozwiazań
wartosc bezwzgledna zawsze jest dodatnia
2009-11-29T22:34:54+01:00
|2x - 8| = 1

2x-8=1 v 2x-8=-1
2x=9 v 2x=-9
x=4,5 v x=-4,5

|4x + 4| > 7
4x+4>7 v 4x+4<-7
4x>3 v 4x<-11
x>¾ v x<-⁴/₁₁

|11x +22| < 4
11x+22<4 v 11x+22>4
11x<-18 v 11x>26
x<-¹⁸/₁₁ v x>²⁶/₁₁

|x - 1| < 0
x-1<0 v x-1>0
x<1 v x>1