Bardzo proszę o dosyć krótką pracę pisemną na temat Tatra National Park.. ma ona zawierać : location and size, animals in the park, number of visitors , things to do, places to stay, what rules are there to protect this national park ... BARDZO BARDZO PROSZE O RZETELNIE WYKONNA PRACE!!! JESZCZE DZIŚ!!!

2

Odpowiedzi

2009-11-30T07:47:52+01:00
Tatra National Park (Polish: Tatrzański Park Narodowy; abbr. TPN) is a National Park located in the Tatra mountains in the Małopolska Region in southern Poland, bordering Slovakia. It was created in 1954 on an area of 215.56 km², but it is currently slightly smaller, at 211.64 km2 (81.71 sq mi). Of this, 151.91 km² is forest and the remainder mainly meadows. Strictly protected zones account for 115.14 km², of which 61.49 km² are forest ecosystems.

The Park has its headquarters in the town of Zakopane. There is also a similar national park on the Slovakian side of the border, called Tatranský národný park.

The first calls for protection of the Tatras came at the end of the 19th century. In 1925 the first efforts to create a national park, in cooperation with Slovakia, took place. Formally the park was created in 1937, on an area that belonged to the state forests authority. In 1947, a separate administrative unit, Tatra Park, was created. And in 1954, by decision of the Polish Government, Tatra National Park was created. In 1992, the Polish and Slovakian national parks in the Tatras were jointly designated a transboundary biosphere reserve by UNESCO under its Man and the Biosphere programme.
2009-11-30T11:39:59+01:00
The Tatra National Park, created in 1954, in the Małopolskie Province. Area of the 21 164 ha (in it 11 514 under the rigorous protection). Zakopane is a head office. He includes the north part of the massif of the Tatra mountains. Mountain landscape formed in the period of the Pleistocene by mountain glaciers. High, steep peaks (highest Scratches, 2499 n.p.m m.) are cutting deep gulleys and gutters. Numerous postglacial forms - glacial pots filled often by lakes, glacial troughs, hung valleys, rock bolts, embankments of leading and side moraines (moraine), wygłady glacial. Developed karst phenomena - caves (e.g. Large Snowy, Erroneous, Frosty), wywierzyska, funnels and karst creches. Picturesque mountain lakes (among others Black Pond under Cracks, Sea Eye, Black Caterpillar Pond).
Climatic-plant multi-storey-ness. Forests dolnoreglowe beech and beech-fir, are replacing spruce forests (with the arolla pine by the upper tree line) of upper wooded sections of the Tatra mountains. Higher the dwarf mountain pine and grassy mountain mountain pastures, but the over 2300 n.p.m m. floor turniowe with the mean flora of mosses and lichens. Numerous endemic kinds (e.g. Tatra saxifrage, Tatra larkspur) and postglacial relics (dębik eight-petal). Many protected plants, among others: edelweiss, gentians, aconites, arolla pine. The rich animal world. They live here: golden eagle, lesser spotted eagle, falcon the northern hobby, the eagle owl, the deer, the lynx, the wolf, ermine, the brown bear, as well as typical mountain kinds: the wallcreeper, the water pipit, the chamois and the marmot.
The Tatra National Park in the South is bordering with the national park of Slovakia (TANAP), together which the International Reserve constitutes Biospheres with (created 1992 by the UNESCO).
Tatrzański Park Narodowy, utworzony w 1954, w województwie małopolskim. Powierzchnia 21 164 ha (w tym 11 514 pod ochroną ścisłą). Siedzibą dyrekcji jest Zakopane. Obejmuje północną część masywu Tatr.
Krajobraz wysokogórski uformowany w okresie plejstocenu przez lodowce górskie. Wysokie, strome szczyty (najwyższy Rysy, 2499 m n.p.m.) rozcinają głębokie żleby i rynny.Liczne formy polodowcowe - kotły lodowcowe zajęte często przez jeziora, żłoby lodowcowe, doliny zawieszone, rygle skalne, wały moren czołowych i bocznych (morena), wygłady lodowcowe.Rozwinięte zjawiska krasowe - jaskinie (np. Wielka Śnieżna, Mylna, Mroźna), wywierzyska, lejki i żłobki krasowe. Malownicze jeziora wysokogórskie (m.in. Czarny Staw pod Rysami, Morskie Oko, Czarny Staw Gąsienicowy).
Piętrowość klimatyczno-roślinna. Lasy dolnoreglowe bukowe i bukowo-jodłowe, zastępują bory świerkowe (z limbą przy górnej granicy lasu) regla górnego. Wyżej kosodrzewina i trawiaste hale wysokogórskie, a ponad 2300 m n.p.m. piętro turniowe ze skąpą roślinnością mchów i porostów. Liczne gatunki endemiczne (np. skalnica tatrzańska, ostróżka tatrzańska) i relikty polodowcowe (dębik ośmiopłatkowy). Wiele roślin chronionych, m.in.: szarotka alpejska, goryczki, tojady, limba. Bogaty świat zwierząt. Żyją tu: orzeł przedni, orlik krzykliwy, sokół kobuz, puchacz, jeleń, ryś, wilk, gronostaj, niedźwiedź brunatny, a także typowe gatunki wysokogórskie: pomurnik, siwerniak, kozica i świstak.
Tatrzański Park Narodowy na południu graniczy z parkiem narodowym Słowacji (TANAP), wspólnie z którym stanowi Międzynarodowy Rezerwat Biosfery (utworzony 1992 przez UNESCO).