Napisz tekst pt. Obowiązki ucznia posługując się stylem biblijnym. (5 zdań)

Jakie uniwersalne problemy dotyczące egzystencji człowieka dostrzegasz w biblijnej opowieści o ofierze Abrahama?

Zinterpretuj biblijny topos raju utraconego.

Na podstawie odpowiednich przykładów przedstaw relacje Boga i człowieka w Nowym Testamencie i Straym Testamencie (osobno ! )

Jakie uniwersalne problemy dotyczące egzystencji człowieka dostrzegasz w Księdze Hioba?

Na przykładzie Przypowieści o kąkolu wyjaśnij, jak zbudowana jest parabola.

Zinterpretuj biblijny topos homo viator.

2

Odpowiedzi

2009-11-29T18:20:24+01:00
To tak... troche tego mało będzie no alem cóż...

Uczniowie mają obowiązek uczęszczas na zajecia lekcyjne, bowiem rodzice ich są za to odpowiedzialni. Mają również w obowiązku szanowanie nauczycieli i rówieśników. W miarę swych możliwości powinni starać się zdobywać jak najlepsze oceny. Jednakże najważniejszą rzeczą podczas uczęszczania do szkoły jest zdobywanie wiedzy, bo dzięki niej możemy doskonalić siebie.

Relacje Boga i człowieka
ST
Rejacje te były otwarte, pozytywne i szczere. Bóg przemawiał do swych wybranców i proroków, a ponadto pokazywał się im pod różnymi postaciami, np. płonącego krzewu.
NT
Bóg posłał na ziemię Swego Jednorodzonego Syna. Było to największym cudem i rzeczą, jaką mógł zrobić dla ludzi, aby ich zbawić przez Jego śmierć. Wtedy rejacje z Bogiem Ojcem osłabły, pojawiły się jednakże rejacje z Chrystusem.
To chyba tyle umiem. Strasznie trudne. :PP Chociaż tyle moglam zrobić
4 2 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T20:10:39+01:00
1.Obowiązki ucznia posługując się stylem biblijnym.

Uczeń ma obowiązek aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu gimnazjum. Systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych. Przestrzegania zasad higieny osobistej . Szanowania i ochrony mienia gimnazjum, godnego reprezentowania gimnazjum na zewnątrz.Uzupełniania braków wynikających z nieobecności na zajęciach.

2.Na podstawie odpowiednich przykładów przedstaw relacje Boga i człowieka w Nowym Testamencie

Kontrastowe wizerunki Boga ukazane w Starym i Nowym Testamencie.Motyw cierpienia i buntu człowieka przeciw Bogu.3.Jakie uniwersalne problemy dotyczące egzystencji człowieka dostrzegasz w Księdze Hioba?

Jednym z najważniejszych przykładów ,który można odnaleźć już w literaturze antycznej jest starotestamentowa „Księga Hioba”. Głównym jej bohaterem jest Hiob –człowiek zamożny i majętny pochodzący z Arabii Skalistej. Był on zacny , szanował prawo Boże i nie czynił nic złego. Niewątpliwie wyróżniał się on spośród innych ludzi swą pobożnością. Utwór ten może podsunąć czytelnikowi odpowiedzi nad rozważaniem o istocie niezawinionego cierpienia .Na podstawie życia Hioba ujrzeć można pełny obraz cierpienia ,jakie może spotkać człowieka. Bóg go dotkliwie doświadczył, zesłał na niego trąd , trzęsienie ziemi , utratę dzieci i majątku, jednak bohater mimo skrajnej rozpaczy nie zaparł się Jego ,wciąż widział w Nim swego przyjaciela i zbawcę, a ten zwrócił mu w nagrodę szczęście. Uważam ,że celem tej opowieści jest przyniesienie ulgi cierpiącym lub obawiającym się cierpienia. Głosi ,że warto być niewinnym ,bezgrzesznym i nigdy nie wątpić w Boskie zamiary. Nie chroni to wprawdzie przed próbą cierpienia , lecz przynosi spokój i ukojenie , który przysługuje niewinnemu. Pragnę również stwierdzić ,iż cierpienie nie jest karą za grzechy bowiem nie można w życiu uniknąć cierpienia, nawet żyjąc w cnocie i pobożności . Jest ono wpisane w ludzkie życie i choć niektórym ludziom to trudno pojąć, widocznie jest potrzebne i uzasadnione. Na przykładzie Hioba można stwierdzić ,iż cierpienie ma charakter wychowawczy, zawsze głęboki sens oraz dowodzi miłości Boga do człowieka.Na przykładzie Przypowieści o kąkolu wyjaśnij, jak zbudowana jest parabola.

Przypowieść o kąkolu (Mt 13,24-30) poucza, że obecnie Królestwo Niebieskie musi współistnieć ze złem, pochodzącym od szatana i mającym na świecie swoich zwolenników. Fakt odkrycia kąkolu wśród pszenicy ukazuje problem istnienia zła na ziemi, które widać po owocach. Pod wpływem nauki proroków wierzono, że Mesjasz oczyści świat ze zła, wygubi niewierzących, nawróci pogan, zjednoczy pokolenia Izraela i powoła Nowy Lud Boży. Dobro pszenicy domaga się cierpliwości i jej czasowego współistnienia z kąkolem. Czas żniwa (sądu) jest najlepszym momentem na dokonanie selekcji i zniszczenia owoców złego zasiewu. Gospodarz ma zawsze na uwadze dobro swojego zasiewu i jest pewien, że żniwo przyniesie oczekiwane plony, a nieprzyjaciel poniesie całkowitą klęskę. Zło zostanie oddzielone od dobra na końcu czasów, a sąd Boży ujawni, kto faktycznie jest pszenicą, a kto kąkolem.Zinterpretuj biblijny topos homo viator.

Księga Rodzaju daje nam archetyp człowieka wędrowca tzw. Homo viator. Człowiek, który został
wygnany z raju wciąż wędruje w poszukiwaniu
dobra np. Żydzi będą wędrować do Ziemi Obiecanej; Chrześcijanie będą dążyć do szczęścia i będzie to szczęście różnie pojęte np. wolność ojczyzny. Celem chrześcijan jest osiągnięcie celu, jakim jest życie wieczne. W oderwaniu od kontekstu religijnego topos ten funkcjonuje w znaczeniu wędrówki w poszukiwaniu ostatecznego sensu istnienia.

MOŻE SIĘ PRZYDA ;) bardzo proszę i pozdrwiam ;)
6 2 6