Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-01T11:02:52+01:00
Ewangelia jest krótkim streszczeniem życia i nauk Jezusa. Znajduje się w niej opis działalności Jezusa, tzw. księga znaków (rozdziały 1-12)Opis Paschy, męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa, tzw. księga chwały. (rozdziały13-21)Fragment pierwszego rozdziału Ewangelii, zwany Prologiem, różni się znacznie od pozostałych zarówno treścią jak i budową. Pierwszy wers bardzo przypomina początek Księgi Rodzaju. W prologu mówi się też o preegzystencji Słowa oraz o jego boskości.
Różni się ona jednak zasadniczo od pozostałych trzech ewangelii, które nazywa się synoptycznymi. Różnice te wynikają zarówno z treści zawartej w tej księdze, jak i ze stylu, w jakim ta ewangelia jest napisana. Nie zawiera ona tzw. Ewangelii dzieciństwa, a rozpoczyna się pięknym poetyckim tekstem nazywanym Prologiem, ukazującym wydarzenie przyjście na świat Bożego Syna jako wcielenie odwiecznego Salowa - Logosu. Autor posługuje się pewnymi alegoriami stale do nich powracając Np. woda żywa, światłość świata, życie. Bardzo ciekawa częścią tej Ewangelii jest mową arcykapłańską Jezusa, w której ukazuje On siebie jako chleb żywy, który zstąpił z nieba dla zbawienia świata. Tym samym wskazuje na znaczenie Eucharystii w życiu wierzących, albowiem, kto ten chleb spożywać będzie, będzie żył na wieki. Cała Ewangelia jest swoistą apologią Jezusa. Uwydatnia relację między Ojcem i Synem, tworząc podstawę dla dogmatu o Trójcy Świętej. Podkreśla też miłość Boga do ludzi. To w niej znajduje się fragment o przebaczeniu cudzołożnicy (8. Rozdział) i o przekazaniu władzy pasterskiej Piotrowi (21.15-19).Jeden z najpopularniejszych wersetów biblijnych, nazywany niekiedy "Biblią w pigułce" pochodzi z Ewangelii Św. Jana (J 3,16)
2 1 2