Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-05-28T16:43:55+02:00
Klasycyzm z łaciny classicus oznacza doskonały, pierwszorzędny, wzorowy, wyuczony. Jest to styl w muzyce, sztuce, literaturze oraz architekturze odwołujący się do osiągnięć starożytnych Greków i Rzymian. Rozwinął się w wieku XVII we Francji W Europie tzw. "powrót do źródeł" pojawił się już w renesansie, a następnie występował równolegle do baroku, czyli od XVII wieku do końca wieku XVIII, w niektórych krajach trwał do lat 30. następnego stulecia, a nawet dłużej. Zmodyfikowany klasycyzm przeradzał się czasem w eklektyzm końca XIX wieku. Klasycyzm jako styl panował w epoce oświecenia. Najpełniejszy rozkwit klasycyzmu nastąpił pod koniec XVIII w. i w I ćwierci wieku XIX. W dziedzinie literatury swoisty kres klasycyzmu przyniosła wojna klasyków z romantykami. Zauroczenie klasyczną harmonią pojawiało się wielokrotnie, także w XX wieku, pod postacią neoklasycyzmu (w literaturze, w architekturze), a następnie wśród artystów awangardowych, np. u Picassa. Reguły sztuki klasycyzmu i podstawowe zasady estetyki zawarte zostały w programowym dziele M. Boileau „Sztuka poetycka” (1474). Klasycyzm uznawał za cel sztuki osiągnięcie doskonałości w realizacji piękna i prawdy jako zaakceptowanych przez rozum ponadczasowych wartości. Cel ten miał być osiągany przez naśladowanie doskonałych wzorów, głównie antycznych, oraz przez naśladowanie natury pojmowanej jako odkryta przez rozum istota rzeczy. Tematykę i budowę dzieł określały reguły, z których najogólniejszą była zasada decorum (dotyczyła zharmonizowania poszczególnych elementów), a także wymogi prawdopodobieństwa, harmonii, umiaru i przestrzegania jednorodności estetycznej utworu. Przejawem formalnego rygoryzmu teorii klasycyzmu była m.in. zasada trzech jedności, obowiązująca w dramacie. Klasycyzm stawiał też wymogi jasności i czytelności języka, który winien być zarazem zwięzły, intelektualno-pojęciowy, odwołujący się do wzorców retorycznych. Ważnym przejawem teorii i praktyki klasycyzmu było przestrzeganie norm gatunków literackich, ich hierarchii i czystości. Najwyżej ceniono gatunki o tradycji antycznej: epos, tragedię, odę, list poetycki, bajkę, satyrę.
5 4 5
2009-05-28T16:54:36+02:00
Ja Ci to przepisze z mojej książki do plastyki....
MUZYKA EPOKI KLASYCYZMU
Wspaniałym kontynuatorem w epoce klasycyzmu, a jednocześnie reformatorem opery był Christoph Willibald Gluck. Tworzył on dzieła(opery i balety), jak na klasycystę przystało, główniw o tematyce antycznej(Orfeusz i Eurydyka, Ifigienia w Aulidzie, Ifigienia na Taurydzie).
W okresie klasycyzmu, widoczne w sztukach plastycznych i architekturze upodobanie w porządku, przejrzystości formy, w muzyce wyraziło się szczególnie w budowie utworu. Nastąpił wyraźny podział na symetryczne odcinki - zdania i okresy muzyczne. Homofonia(jedna melodia na tle akordowego akompaniamentu) wyparła ostatecznie polifonię(polifonia - wiele linii melodycznych granych lub śpiewanych równocześnie) W klasycyźmie zostały ukształtowane podstawowe formy muzyczne: rondo, wariacje, sonata.
W Polsce w okresie klasycyzmu tworzyli: Maciej Kamieński, Jan Stefani, Wojciech Bogusławski oraz Karol Kurpiński.
3 3 3