Zadanie 1
Oblicz podatek, jaki zapłaci osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, opodatkowana na zasadach ogólnych, jeżeli narastająco za marzec uzyskała przychody w wysokości 54 200 zł, koszty uzyskania przychodów wynosiły w tym okresie 36 400 zł, opłacone składki ubezpieczenia społecznego za okres od stycznia do marca wynosiły 1 756,32 zł, składka na ubezpieczenia zdrowotne za marzec – 124 zł, a podatek opłacony narastająco za luty 1 486, 40 zł. Obliczenia dokonaj w dwu wariantach przy zastosowaniu skali progresywnej i liniowej.

Zadanie 2
Oblicz wysokość zaliczki na podatek dla pracownika, który pracuje w dwóch zakładach pracy poza miejscem zamieszkania, a jego miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło 2 340 zł.

Zadanie 3
Oblicz podatek, jaki należy zapłacić od dochodu z tytułu umowy zlecenie objętej ubezpieczeniem społecznym i nie objętej ubezpieczeniem społecznym, jeśli wynagrodzenie brutto wynosi 1075 zł.

Zadanie 4
Oblicz podatek zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych podatnika, który uzyskał ewidencji następujące przychody: z działalności handlowej – 14 930 zł, z działalności wytwórczej – 9 500 zł. Podatnik opłacił składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 769,73 zł, na ubezpieczenie zdrowotne – 250,50 zł.


Zadanie 1
Przedsiębiorstwo przemysłowe będące spółką akcyjną osiągnęło w roku ubiegłym zysk netto w wysokości 450 000 zł. Spółka nie uzyskała jeszcze minimalnego poziomu kapitału zapasowego i dlatego z zysku netto na ten kapitał przeznacza określona przepisami minimalną część zysku, a na kapitał rezerwowy 80 000 zł. Na tantiemy dla władz spółki przypada 12%, a reszta – na dywidendy dla akcjonariuszy. Dokonać podziału zysku spółki akcyjnej.

Zadanie 2
Wycinek sprawozdania za ubiły kwartał dwóch przedsiębiorstw handlowych X i Y zawiera następujące dane:
Przedsiębiorstwo X Przedsiębiorstwo Y
Przychód roczny 74 400 000 102 000 000
Koszty zakupu 67 332 000 91 800 000
Koszty handlowe 3 720 000 6 120 000

Oblicz wskaźniki rentowności i przeciętnej marży oraz poziom kosztów dla przedsiębiorstw X i Y i na tej podstawie ocenić, które z przedsiębiorstw osiągnęło lepsze wyniki.

Zadanie 3
Fabryka wyrobów tekstylnych sprzedała w 2009 roku produkty za 22 032 000 zł, których koszt własny ogółem wynosił 19 716. Za sprzedane w tym czasie materiały firma otrzymała 324 000 zł. Poza tym fabryka sprzedała zbędne maszyny, za które kupiec zapłacił 1 416 000 zł, natomiast łączna wartość sprzedanych środków trwałych wynosiła 3 744 000 zł. Wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu wynosiła 276 00 zł. Oblicz wynik ze sprzedaży, wynik z pozostałej działalności operacyjnej oraz wynik z całej działalności operacyjnej firmy w 2009 roku.

Zadanie 4
Wyznacz wynik finansowy osiągnięty z działalności operacyjnej mając następujące dane:
odsetki na rachunku bankowym – 3 200 zł,
otrzymane dywidendy – 1 700 zł,
premie (odsetki) z obligacji – 150 zł,
dyskonto weksli – 950 zł.

1

Odpowiedzi

2009-11-30T20:24:56+01:00
Zadanie 1
Po tresci zadania wnioskuję , że dana osoba prowadzi księgę przychodów i rozchodów
Przychód -54200
koszty -36400
Przychód - koszty =dochód 17800
Składka na ubezpieczenie społeczne za marzec 13,71% dochodu
13,71%*17800=2440,38
17800-2440,38=15359,62
7,75%*15359,62=1190,37 -ubezpieczenie zdrowotne
15359,62-111,25=15248,37
Według skali
15248,37*18%=2744,70-46,33-1190,37=1508 podatek za marzec
a narastajaco od początku roku 2994,4

podatek liniowy

15359,62*19%=2918,32

2918,32-1190,37=1727,95
za marzec

zadanie 2

brutto2 340zł

Koszty uzyskania przychodu 208,54

us 13,71*2340=320,81
2340-320,81=2019,19-208,54=1810,65*18%=325,91
7,75%*2019,19=156,48 u zdrowotne
325,91-46,33-156,48=123 zł zaliczka na podatek

Zaliczkla na podatek dochodowy wynosi 123 zł

zadanie 3
Umowa zlecenie 1075 zł pensja
koszty uzyskania przychodu na umowę zlecenie wynoszą 20% przychodu
1075-215=860
A) z ubespieczeniem społecznym 13,71%*860=117,9
860-117,9=742,1*18%=133,57
7,75%*860=66,65
133,57-66,65=66,65
133,57-66,65=66,92
Zaliczka na podatek dochodowy z us wynosi 66,92
B)
1075 *20%=215
1075*7,75=83,31 ubezpieczenie zdrowotne
215-83,31=132

zaliczka na podatek dochodowy bez składki społecznej wynosi 132 zł

zadanie 4
Przy ryczałcie liczymy

Przychód - rozchód
14930-9500=5430-769,73=4660,27*8%=372,82-250,50=122,32

Zaliczka na podatek wynosi 122 zł . do urzedu skarbowego odprowadza sie w pełnych złotych.


zadanie 2
obliczenia w załączniku
Przedsiebiorstwo x rozwinęło bardziej swoją działalność względem przedsiębiorstwa y, osiąga korzystniwjsze ceny w sprzedaży i obnożeniu kosztów własnych.
koszty w przedsiębiorstwie x stanowią 95,5 % przychodu , natomiast w przedsiębiorstwie y 96% przychodu

Zadanie 4
wynik finansowy

3200+1700zł +150-950=4100
wynik finansowy wynosi 4100 zł
7 3 7