Piecyk elektryczny ma dwa uzwojenia, które moŜna włączać niezaleŜnie lub łącząc uzwojenia szeregowo albo równolegle.
Wiedząc, Ŝe moc piecyka po włączeniu jednego z nich wynosi 500W 1 P = , a po włączeniu drugiego 1000W 2 P = , znajdź
moc piecyka po:
a) włączeniu równoległym obydwu uzwojeń
b)włączeniu obydwu uzwojeń szeregowo.

1

Odpowiedzi

2009-05-31T03:34:38+02:00
P₁=500W
P₂=1000W
a) połączenie rówmoległe
P=P₁+P₂
P=500+1000
P=1500 W

b) połączenie szeregowe
I=U/R
P=U*I
R=R₁+R₂

P=U*(U/R)=U²/R -> R=U²/P
R₁=U²/P₁
R₂=U²/P₂

P=U²/R
P=U²/(R₁+R₂)
P=U²/(U²/P₁+U²/P₂)
P=U²/(U²*P₂/P₁*P₂+U²*P₁/P₁*P₂)
P=U²/(U²*(P₂+P₁)/P₁*P₂)
P=(P₁*P₂)/(P₂+P₁)
P=500*1000/(500+1000)
P=5000/15
P=333,33 W