Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-05-28T21:40:41+02:00
Woda to podstawa życia. Bez niej nie byłoby ro�lin i zwierzšt, praktycznie cały rozwój cywilizacji nie mógł by być możliwy. Jeżeli nie ma wody, ludzie cierpiš nie tylko z powodu pragnienia, dokucza im także głód, brud i wszelkie choroby. Woda jest również nie zbędna w rolnictwie i przemy�le. Według szacunku ekspertów na jednego mieszkańca powinno przypadać co najmniej 2000 m3 wody. W Polsce jednak zasoby wód powierzchniowych pozwalajš na 1600 m3 na jedna osobę. Jest to około 3 razy mniej niż w innych państwach europejskich. W wyniki prowadzenia nieodpowiedzialnej gospodarki le�nej zmienił się klimat oraz stosunki wodne, doprowadziło to do zmniejszenia ilo�ci wód. Ponadto wszelkie zanieczyszczenia spowodowały znaczne pogorszenia jako�ci wód. W wielu przypadkach jest ona niezdolna do jakiegokolwiek użycia.
Około milion ludzi na całym �wiecie nie ma bezpo�redniego dostępu do wody pitnej. Każdego dnia choroby spowodowane brakiem czystej wody prowadzš do �mierci 25 tys. osób.
Najwięksi pesymi�ci w�ród naukowców przewidujš, że około 2050 roku ludzko�ć zacznie dokuczać niedostatek wody. Już teraz w wielu rejonach, powstaje napięta sytuacja, gdy trzeba dzielić się wodš. Najgorzej sytuacja przedstawia się w krajach Bliskiego Wschodu oraz Afryki północnej i �rodkowej. Jednak jest nadzieja na uniknięcie ogromnej katastrofy. Wiele państw dostrzegło ten problem u siebie i stara się o zmniejszenie zużycia wody. Bogatsze kraje pomagajš biedniejszym rozwišzywać problem "wody", który także leży w ich interesie.
4 5 4