Odpowiedzi

2009-11-30T21:28:29+01:00
Dyrektor – osoba kierująca pracą zakładu, szkoły bądź przedsiębiorstwa.

Nauczyciel - jeden z zawodów zgodnie z polską klasyfikacją zawodów (PKZ) przy czym należy odróżnić nauczyciela w szkolnictwie wyższym (akademickiego) od nauczyciela ujętego w ustawie Karta Nauczyciela. Doborem kandydatów do zawodu nauczycielskiego zajmuje się pedeutologia.

Rada rodziców - rodzaj organu szkolnego, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły. Rada jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Rada rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej czy rady szkoły. Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.

Związek zawodowy - masowa organizacja społeczna zrzeszająca na zasadzie dobrowolności ludzi pracy najemnej.
1 5 1
  • Użytkownik Zadane
2009-11-30T21:38:52+01:00


- religijne – organizujące stosunek człowieka do sił transcendentalnych
- ekonomiczne – zajmują się produkcją i podziałem dóbr, usługami, obiegiem pieniądza
- wychowawcze i kulturalne – przekazywanie dziedzictwa kulturowego
- socjalne – opiekuńczo wspomagające
-Rada szkoły a rada rodziców , to odrębne instytucje działające w szkole lub placówce oświatowej- zatwierdzenie planów pracy szkoły,
- podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów,
-dyrektor szkoły- podejmuje działania na pisemny wniosek organu działającego w szkole
-samorząd Uczniowski- reprezentuje interesy uczniów

14 4 14