Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-01T14:59:09+01:00
Projekt :
Titanic był jednym z trzech liniowców typu Olympic. Miał dwie siostrzane jednostki: Olympic i Gigantic (nazwa trzeciego została po katastrofie Titanica zmieniona na mniej pretensjonalną – Britannic). Pierwsze plany budowy powstały wiosną 1907 roku

Budowa .:
Stępkę pod Titanica położono 31 marca 1909. Montaż kadłuba zakończył się w kwietniu następnego roku. W dokumentacji stoczni statek otrzymał numer 401. Nad konstrukcją i poszyciem kadłuba pracowało naraz ponad trzy tysiące robotników. Korpus Titanica oraz płyty poszycia wykonano ze stali miękkiej. Niektóre z nich miały rozmiar 1,8 x 10,4 metra. Ich grubość wahała się w granicach 19 – 22 milimetrów. Poszczególne elementy konstrukcji kadłuba łączone były nitami.Pod koniec 1910 roku ukończono poszycie kadłuba, a termin wodowania ustalono na 31 maja 1911

Project:
Titanic was one of three Olympic-type ships. Sister units had two Olympic and Gigantic (the third name was changed after the Titanic disaster, the less pretentious - Britannic). The first plans for the spring of 1907 years created

construction:
Titanic's keel was laid on March 31, 1909. Hull assembly ended in April next year. The documentation for the ship yard has the number 401 On the structure and the shell plating more than three at one time employed thousands of workers. Titanic's body panels and plates made of mild steel. Some of them have size 1.8 x 10.4 meters. Their thickness ranged from 19 - 22 millimeters. The various components of the hull structure were combined nitami.Pod the end of 1910 years completed ticking


Mam nadzieje ze pomoglam . ; )
Dasz najlepSza?;d
2009-12-01T15:46:15+01:00
RMS Titanic – brytyjski transatlantyk typu Olympic. 14/15 kwietnia 1912 roku, podczas swojego dziewiczego rejsu zderzył się z górą lodową i zatonął. W chwili wodowania (1911) Titanic był największym parowym statkiem pasażerskim na świecie. Od strony technicznej Titanic wyróżniał się nowatorskim systemem podziału wnętrza kadłuba na 16 przedziałów wodoszczelnych, automatycznie zamykanymi grodziami wodoszczelnymi, które pozwalały mu utrzymać się na wodzie w wypadku zderzenia przy czterech zalanych przedziałach. Titanic był wybitnym osiągnięciem technicznym, w założeniu bardzo bezpiecznym. Punktualnie w południe 10 kwietnia 1912 długi i głęboki ryk syren Titanica dał znać, że nadszedł czas wypłynięcia. Był to znak dla holowników, by stanęły w dryf. Wydano rozkaz "Cała naprzód!", a gdy trzy potężne śruby zaczęły się obracać, Titanic z wolna ruszył.O godzinie 23:40 14 kwietnia 1912 marynarze z bocianiego gniazda – Frederick Fleet i Reginald Lee – zauważyli na wprost statku odcinający się na rozgwieżdżonym niebie czarny zarys - górę lodową. Pierwszy z nich natychmiast zadzwonił trzy razy gongiem, a następnie zasygnalizował na mostek kapitański Góra lodowa na wprost przed nami! Początkowo nikt nie zdawał sobie sprawy z powagi sytuacji – uderzenie wyczuli jedynie pasażerowie trzeciej klasy z przedniej części statku. Dla reszty jedynym niepokojącym sygnałem mogły być zastopowane maszyny. Uważa się dziś, że o zderzeniu z górą wiedziało jedynie kilkanaście osób na pokładzie. Kilka minut po północy Andrews stwierdził jednoznacznie, że statek zatonie w ciągu około półtorej godziny.Dopiero czterdzieści pięć minut od zderzenia rozkazano przygotować szalupy i umieszczać w nich kobiety i dzieci. 15 minut później została wystrzelona pierwsza biała rakieta. Pierwszą szalupą opuszczoną na wodę 45 minut po północy była ta z numerem 7. Na 65 miejsc, jakie mogła pomieścić, zajętych było jedynie 28. Początkowo pasażerowie nie byli skłonni do przesiadki z wyglądającego na niezagrożony, spokojnego i rozświetlonego statku do łodzi ratunkowej. Na rozkaz kapitana orkiestra zaczęła grać - miało to zapobiec panice. O fakcie, że dla połowy ludzi brak miejsca w szalupach, wiedziało jedynie kilku ludzi na pokładzie. Dane o ofiarach są niejednoznaczne - w zależności od źródeł. Spośród 2208-2228 pasażerów Titanica zginęło 1503-1523 osób. Przeżyło katastrofę tylko 704-712.
Lista 10 najdłużej żyjących pasażerów Titanica, którzy przeżyli katastrofę:
* Beatrice Sandström (9 sierpnia 1910 – 3 września 1995), umarła w wieku 84 lat
* Eva Hart (31 stycznia 1905 – 14 lutego 1996), umarła w wieku 91 lat
* Edith Brown (27 października 1896 – 20 stycznia 1997), umarła w wieku 101 lat
* Louise Laroche (2 lipca 1910 – 28 stycznia 1998), umarła w wieku 87 lat
* Eleanor Ileen Johnson (23 września 1910 – 9 marca 1998), umarła w wieku 87 lat
* Michel Marcel Navratil (12 czerwca 1908 – 30 stycznia 2001), umarł w wieku 92 lat (ostatni mężczyzna z Titanica)
* Winnifred Quick (23 stycznia 1904 – 6 lipca 2002), umarła w wieku 98 lat
* Lillian Asplund (21 października 1906 – 6 maja 2006), umarła w wieku 99 lat (ostatnia osoba pamiętająca katastrofę)
* Barbara West (24 maja 1911 – 16 października 2007), umarła w wieku 96 lat
* Millvina Dean (2 lutego 1912 - 31 maja 2009), umarła w wieku 97 lat najmłodsza i ostatnia pasażerka Titanica


RMS Titanic - an Olympic British. 14/15 April 1912, during its maiden voyage crashed into an iceberg and sank. At the time of launching (1911) Titanic was the largest steam passenger ship in the world. Technically, Titanic was distinguished by an innovative system of division of the interior of the hull into 16 watertight compartments automatically lockable watertight bulkheads, which allowed him to stay on the water in the event of a collision with four flooded compartments. Titanic was an outstanding technical achievement in a very safe assumption. Punctually at noon April 10, 1912 a long and deep roar of sirens Titanic he know that the time of departure. It was a sign for the tugs, that stood in the drift. Issued orders "Full speed ahead!", And when three powerful bolt started to rotate slowly ruszył.O Titanic at 23.40 April 14, 1912 the crew of the mast - Frederick Fleet and Reginald Lee - found in front of the ship off valve on the starry sky black outline - the iceberg. The first of them immediately called gong three times, and then signaled to the captain's bridge Iceberg straight ahead! Initially, nobody seemed to realize the seriousness of the situation - blow sensed only third-class passengers from the front of the ship. For the rest the only alarming machine can be halted. It is believed today that a clash with the top knew of only a dozen people on board. A few minutes after midnight, Andrews stated unequivocally that the ship sinks in about half godziny.Dopiero forty-five minutes from the collision were ordered to prepare the lifeboats and set them women and children. 15 minutes later, she was shot first white rocket. The first boats lowered the water 45 minutes after midnight, was the number 7 At 65 seats, they could hold, was only occupied 28 Initially, passengers were not willing to connecting with looking at not vulnerable, quiet, bright, and the vessel to a lifeboat. At the command of Captain orchestra began to play - was to prevent panic. The fact that half the people for lack of space in szalupach, knew only a few people on board. The data of the victims are ambiguous - depending on the source. Of the Titanic's passengers were killed 2208-2228 people 1503-1523. Survived the catastrophe only 704-712.
A list of 10 longest-living Titanic passengers who survived the disaster:
* Beatrice Sandström (August 9, 1910 - September 3, 1995), died at the age of 84
* Eva Hart (January 31, 1905 - February 14, 1996), died at the age of 91 years
* Edith Brown (October 27, 1896 - January 20, 1997), died at the age of 101 years
* Louise Laroche (July 2, 1910 - January 28, 1998), died at age 87
* Eleanor Ileen Johnson (September 23, 1910 - March 9, 1998), died at age 87
* Michel Marcel Navratil (June 12, 1908 - January 30, 2001), died at the age of 92 years (the last man on the Titanic)
* Winnifred Quick (January 23, 1904 - July 6, 2002), died at the age of 98
* Lillian Asplund (October 21, 1906 - May 6, 2006), died at the age of 99 years (the last person who remembers the disaster)
* Barbara West (May 24, 1911 - October 16, 2007), died at the age of 96
* Millvina Dean (February 2, 1912 - May 31, 2009), died at the age of 97 years the youngest and last Titanic Passenger
1 5 1