Proszę aby ktoś pomógł mi przetłumaczyć te zdania:

Dzieci które przychodzą do przedszkola po raz pierwszy często bywają nieśmiałe. Trudno im się odnaleźć w nowej sytuacji. Boją się wypowiadać na zajęciach, gdyż nie wiedzą jaka będzie reakcja grupy. Dzieci nieśmiałe często reagują płaczem na sytuacje trudne. W razie konfliktu z innymi dziećmi zamykają się w sobie i nie zgłaszają problemu nauczycielowi. Aby przełamać nieśmiałość u dzieci, nauczyciel powinien stosować zabawy integrujące zespół, angażować dzieci w występach np. w teatrzykach.

2

Odpowiedzi

2009-12-01T15:36:14+01:00
Who come to kindergarten for the first time are often timid. Difficult for them to find the new situation. Afraid to speak in the classroom because they do not know what will the reaction of the group. Shy children often react to situations crying hard. In the event of a conflict with other children close in on itself and did not report the problem of teacher. To overcome shyness in children, teachers should use integrated team play, Involve the children in performances such as theaters
2009-12-01T15:46:47+01:00
Children,who go to the kindergarden for the first time, are sometimes shy. It is hard for them to find themselves in a new situation. They are afriad to take active part in classes because they don not know how the rest of the group will react. Shy children often react in crying when they find themselves in a difficult situation. In case of conflict with other children they become withdrawn and do not report to the teacher. To overcome children ' s shyness the teacher should make use of integrating plays or involve suchh children in public performances e.g. theatre performances.