Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T08:41:17+01:00
Artykuł I: Cel zgody
Cel tej zgody ma umieścić w górze, z myślą o wyznaczonym studencie, okres szkolenia w miejscu pracy za granicą, wewnątrz kontekstu przyuczenia do zawodu. Zgoda obejmuje przepisy ogólne, z konkretnymi zapasami wskazanymi w pedagogicznych i finansowych aneksach.

Artykuł 2: okresy oświatowe
Oświatowe okresy praktyki w miejscu pracy są zdefiniowane w pedagogicznym aneksie. Okresy za zapłatę kosztów dotyczących praktyki, jak również okresy ubezpieczeniowe, są zdefiniowane w finansowym aneksie. Zgoda, razem z jego aneksami, jest podpisana przez głowę szkoły i przedstawiciela z przedsiębiorstwa żywiącego lub organizacyjnego. Jest to również podpisane przez studenta a jeśli on (albo ona) jest poniżej 18 lat, przez jego (albo jej) prawnego przedstawiciela.
Również musi być pokazane nauczycielom i nauczycielowi prywatnemu odpowiedzialnemu za nadzorowanie studenta że posuwa on się do przodu. Umowa wtedy jest wysłana do rodziny do wiadomości.
Umowa wtedy jest wysłana do rodziny do wiadomości.

Artykuł 3: Status studenta
Praktykant zachowuje swój status studencki podczas swojej praktyki w miejscu pracy.Pozostaje on pod władzą i odpowiedzialnością dyrektora szkoły. Nie może żądać jakiejkolwiek pensji od towarzystwa. Jednakże, może otrzymać zapłatę. Praktykant bierze udział w działalnościach przedsiębiorstwa żywiącego albo organizacyjnego, który ma bezpośrednie połączenie z jego nauką.
Jest związany do tajemnicy zawodowej. Podlega ogólnym zasadom stosującym w przedsiębiorstwie żywiącym albo organizacji, szczególnie w związku z bezpieczeństwem, dyscypliną i rozwiązywaniem godzin, przedmiot postanowień artykułów 4 i 5 z tej zgody.

Artykuł 4: godziny pracy
Wszyscy praktykanci podlegają prawnemu dziennikowi i tygodnikowi obowiązującemu w kraju pełniący rolę gospodarza.

Artykuł 5: godziny pracy dla praktykantów poniżej 18 lat
Dla praktykantów poniżej wieku z 18 w Unii Europejskiej, zapasy ustosunkowujące się do godzin i odpoczynku czas włączony w dyrektywę europejską 94 / 33 / CE spotykało się z 22 czerwca., 1994 na ochronie młodych ludzi przy pracy są stosowane. W innych krajach, gdzie dziennik i tygodnik obowiązujących godzin są zdefiniowane dla młodych praktykantów poniżej 18 lat, przedsiębiorstwo żywiące albo organizacja musi stosować te godziny do praktykantów, na których mają wzgląd jako robotnicy poniżej 18 lat w kraju pełniący rolę gospodarza.
Nadgodziny i praca nocna są zakazane dla praktykantów poniżej 18 lat. Oni muszą korzystać z 2 dni z pracy na tydzień, kiedy tylko możliwe w kolejne dni.

Artykuł 6: bezpieczeństwo i praca zakazana do praktykantów poniżej wieku 18 lat
Jeśli praktykanci korzystają z maszyn, urządzen albo niebezpiecznych produktów, przedsiębiorstwo musi prosić o niezbędne upoważnienia, zgodny z przepisami obowiązujący w kraju pełniący rolę gospodarza.
Dla praktykantów poniżej lat 18 w Unii Europejskiej, przepisy ustosunkowujące się do pracy, która jest zakazana włączyły w dyrektywę europejską 94 / 33 / CE spotykało się z 22 czerwca. 1994 czy ochrona młodych ludzi przy pracy jest stosowana.
Studenci upoważnieni by używać maszyny, urządzenia albo niebezpieczne produkty lub przeprowadzić zadania, które są normalnie zakazane do nich, mogą przeprowadzać takie zadania tylko za zgodą ich nauczyciela prywatnego, i pod stałą kontrola.
Jeśli żadne ochronne przepisy nie istnieją w kraju pełniący rolę gospodarza, praktykanci poniżej wieku z 18 nie mogą przeprowadzać jakiekolwiek pracy, która mogła mieć szkodliwe konsekwencje dla ich zdrowia i bezpieczeństwa.

Artykuł 7: bezpieczeństwo w związku z elektrycznymi instalacjami
Praktykanci, którzy są poproszeni o pracowanie, podczas ich praktyki, na elektrycznych instalacjach i wyposażeniu, albo w ich sąsiedztwie, są upoważnione by robić tak tylko przepisowo w kraju pełniący rolę gospodarza. Oprócz szkolenia w związku z elektrycznymi niebezpieczeństwami dostarczonymi przez szkołę, informacje muszą być dane do praktykantów przez przedsiębiorstwo żywiące na ryzykach nieodłączny do jego instalacji, przed jakąkolwiek pracą przeprowadzaną przez praktykantów na omawianym wyposażeniu.

Artykuł 8: pokycie do wypadków przy pracy
Pracując za granicą, praktykanci będą kontynuować skorzystanie z francuskiego ustawodawstwa w sprawie wypadków przy pracy. W razie wypadku zdarzającego się za granicą, praktykant albo, w razie niemożliwości, nauczyciel prywatny będzie informować głowę szkoły albo osoby kontaktowej jak najszybciej. O przyjęciu informacji, dyrektor szkoły stwierdzi wypadek i wyśle to do istotnego ubezpieczenia zdrowotnego centrum.Jeśli student żyje na miejscu gdzie pracuje jako praktykant, jakikolwiek wypadek powiązany z działalnościami przedsiębiorstwa żywiącego zostanie objęty zgodnie z warunkami ustawodawstwa w sprawie wypadków przy pracy. To ubezpieczenie nie pokrywa wypadków poza miejscem pracy.

Artykuł 9: odpowiedzialność i ubezpieczenie
Dyrektor szkoły ubezpiecza studenta bierze odpowiedzialność cywilna za jakiegokolwiek uszkodzenia, które student może powodować podczas okresu w którym jest praktykantem pracującym w przedsiębiorstwie zagranicznym.
Uszkodzenie, które następuje na zewnątrz z przedsiębiorstwa żywiącego i podczas działalności, które są zewnętrzne do pracy nie są przykryte też przez ustawodawstwo w sprawie wypadków przy pracy albo przez wyżej wymienioną ochronę ubezpieczeniową, z którą dyrektor szkoły wyszedł.

Artykuł 10: dyscyplina
Głowa szkoły i przedstawiciel od towarzystwa żywiącego albo organizacji zostanie poinformowany o jakiejkolwiek trudności (szczególnie połączonej z nieobecnością ze strony studenta) co może wynikać z podpisania tej zgody, za obopólną zgodą i we współpracy z ciałem pedagogicznym, jakakolwiek działania, która może okazywać się niezbędne, który mogą iść tak daleko jako wysyłanie studenta do domu,szczególnie w razie braku dyscypliny. Jeśli to nastąpi, to wzrośnie szkole ilość zapłaty studenta + dom +podróży; szkoła wtedy może wystąpić o zwrot od studenta.

Artykuł 11: praktyki podczas wakacj
Te zapisy odnoszą się do praktyk w realizowanym miejscu pracy częściowo podczas wakacji szkolnych przed mijaniem badania to podlega przepisom w zasięgu kontekstu każdej konkretnej dziedziny nauki i każdemu dyplomowi.

Artykuł 12: czas trwania umowy
Ta zgoda jest podpisana na czas nieokreślony z okresu obowiązującego w miejscu pracy, jak zdefiniowany w pedagogicznym aneksie.

Artykuł 13: aprobata z wyżywienia
Ta zgoda stosuje się do klasycznej umowy zatwierdzonej według tablicy szkoły na (data).