Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T16:57:51+01:00
Patriota to Człowiek kochający swoją ojczyznę i Naród, gotów do poświęceń dla ich dobra. Natomiast PATRIOTYZM według encyklopedii PWN to - umiłowanie ojczyzny, zdolność poświęcenia się dla niej, stawianie Dobra swego kraju ponad partykularne interesy własne i własnej klasy, profesji, partii itd.; w niektórych sytuacjach hist. także określenie orientacji polit często, choć nie we wszystkich językach i ideologiach, przeciwstawiany nacjonalizmowi, jako tylko takie przywiązanie do ojczyzny i tylko taka Solidarność z własnym narodem, którym nie towarzyszy wrogość do innych narodów i chęć ich poniżenia, Duma nar. zaś nie przekształca się w megalomanię. Patriotyzm był zawsze uważany za cechę narodowa Polaków. Nie tylko w czasach świetlności napoleońskiej, lecz także gdy Polska znajdowała się pod zaborami. Dzisiaj Zdanie na temat patriotyzmu są podzielone.
Patrząc „oczyma młodzieży” Patriotyzm nie ma wielkiego znaczenia dla współczesnej młodzieży. Po pierwsze dzisiejsza Młodzież niechętnie idzie do wojska. Dawniej możliwość obrony kraju Ludzie uważali za zaszczyt. Byli gotowi poświęcić swoje życie za Ojczyznę. Dzisiaj z podziwem czytamy o losach bohaterów "Kamieni na szaniec", którzy zamiast swiętować Zdanie matury, musieli walczyć w obronie kraju. Żyli w ciagłym strachu i niepewności. To właśnie ci młodzi Ludzie bez reszty poświecili się dla Ojczyzny. Coraz więcej młodych ludzi opuszcza Terytorium swojego kraju. Powodem jest brak pracy i godnych warunków do życia.
Warto również zauważyć, że negatywny wpływ na dzisiejszą Młodzież Maja politycy. "Bałagan" oraz kłótnie w sejmie źle oddziałuja na ludzi. Politycy kreuja negatywny wizerunek kraju na scenie międzynarodowej.
Rozpatrując sprawy pod kątem edukacji, rzeczą ważną jest kształtowanie przez nauczycieli patriotycznych postaw uczniów. Patriotyzm jako pewien Stan pozytywnego nastawienia wobec ojczyzny i jej problemów powinien być wartością leżącą u podstaw pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie, zajmować w niej ważne miejsce, stanowić także jedno z kryteriów moralnej oceny postawy uczniów obywateli, uzewnętrznionej oceną z zachowania.W warunkach naszego państwa, które do końca jeszcze nie wykształciło struktur demokratycznych, przeżywającego trudności w sferze ekonomicznej, kulturalnej, społecznej, a także moralnej, trudno jest używać słowa Patriotyzm w jego historycznym znaczeniu. Patriotyzm to dziś, oczywiście, nadal troska o polityczne losy ojczyzny, ale jeszcze bardziej troska o rodzinę, poszanowanie własności prywatnej i społecznej, sumienne wykonywanie obowiązków w miejscu pracy, niezależnie od statusu własności, przedkładanie Dobra wspólnego nad własne. Trosce o kulturę historyczną Nauczyciel powinien ukazywać nie tylko chwalebne Wydarzenia naszych dziejów, ale także i te nie przynoszące nam zaszczytu.
Realizując cel wychowawczy, nie należy go mylić z kryteriami ideologiczno-patriotycznymi. W przeciwnym wypadku prowadzi to do wypaczenia historii i doboru treści pod określone interesy polityczne. Jest to Zjawisko dobrze nam znane z minionego okresu, z którym możemy się jeszcze spotkać i dziś w naszej nie do końca ukształtowanej demokracji.
Z punktu widzenia naszych dziadków Patriotyzm w czasach współczesnych ma zupełne inne znaczenie Niż w dawnej Polsce. Wtedy prawdziwi patrioci walczyli o Wolność kraju, o utrzymanie naszych granic, o Wolność słowa i języka. Obecnie patrioci dbają o poszanowanie godła i hymnu państwowego. Starają się zachować tradycje polskie, a także regionalne przy obchodzeniu różnych świąt. Jest to coraz trudniejsze, ponieważ często uzależniamy się od innych krajów i ich świąt np. Walentynki, Hallowen . prawdziwi patrioci starają się kupować w sklepach tylko polskie produkty, są za ograniczeniem wprowadzania na nasz Rynek obcych towarów. Dążą do utrzymania polskich fabryk i zakładów w rękach polskich właścicieli, a nie obcokrajowców. Nie chcą dopuszczać do udziału w polskiej gospodarce zagranicznych firm, które powodują Upadek naszego rodzimego przemysłu. Polskie Rolnictwo broni się przed wykupem naszych ziem przez obcokrajowców. Patrioci nie chcą żeby nasze ziemie, nasz Kraj był sprzedawany. Po przystąpieniu naszego państwa do Unii Europejskiej prawdziwi Polacy dążą do promowania naszych rodzimych wyrobów na rynkach unijnych, starają się godnie reprezentować nasz kraj.
Obecnie Patriotyzm Polaków radykalnie się zmienia. W niektórych środowiskach Staje się wręcz tematem tabu. W wielu domach nie rozmawia się na ten temat, chociaż mieszkają w nich starsi dziadkowie, którzy nie jedno przezyli. No, ale kto będzie słuchał ględzenia staruszka? Dopiero w czasie zagrożenia okazuje się, że w Polsce jest wielu kochających ją patriotów, gotowych do poświęcenia. Jednak byli i są tacy, dla których Ojczyzna i Patriotyzm to nie tylko puste słowa. Jedną z takich osób jest ks. Jerzy Popiełuszko zabity przez pracowników bezpieki za przywiązanie oraz Miłość do Polski i Boga. Jest on autorytetem dla wielu ludzi, gdyż kochał swą Ojczyzne do końca
Jednym z największych patriotów XXI w. Był Papież Jan Paweł II , który podczas całego swojego pontyfikatu martwił się o Dobro Polski, starał się udzielać dobrych rad naszym władzom, łagodzić konflikty i dbać o pokój. Do współczesnych patriotów możemy zaliczyć także laureatów Nagrody Nobla takich Jak:: Wiesławę Szymborską i Czesława Miłosza, którzy rozsławili Polskę poprzez swoją twórczość bądź także Lech Wałęsa
Reasumując wszystkie argumenty stwierdzam, że Patriotyzm nie ma duzego znaczenia dla dzisiejszej młodzieży. Jest dla nich pojęciem abstrakcyjnym.
Moim zdaniem w dzisiejszych czasach Patriota powinien być skromnym człowiekiem, kochającym Polskę, który zna swe prawa i interesuje się życiem gospodarczym kraju. Nie zawsze Człowiek bogaty jest patriotą godnym naśladowania. Fakt, że ma pieniądze i przeznacza je na różne cele nie znaczy, że kocha swą Ojczyznę, tylko sławę. Patriota powinien postępować tak, aby swym zachowaniem nie przynosić ujmy i wstydu swemu narodowi. Już sam Fakt, że jest się Polakiem, powinien byc dla niego powodem do dumy. Uczniowie często sami tworzą wypaczone pojęcia patriotyzmu; oscylują na krawędzi nacjonalizmu i szowinizmu lub obojętności. Należy pamiętać, iż Patriotyzm to nie tylko docenianie niepodległości i suwerenności ojczyzny, wielkich i doniosłych wydarzeń z dziejów, ale także kształtowanie postaw ogólnoludzkich, przestrzeganie i poszanowanie prawa, dyscypliny społecznej, sumienne wywiązywanie się z obowiązków. Są to problemy i Wartości, o których należy pamiętać, przekazując uczniom treści historyczne mające na celu ukazanie rozwoju cywilizacyjnego Polski na przestrzeni dziejów i jej miejsca we współczesnej Europie, szczególnie obecnie - w kontekście jej wejścia do struktur zachodnioeuropejskich.
2009-12-01T16:57:34+01:00
Patriotyzm to postawa związana ze wspólnotą – określa zachowania, jakie powinny kierować członkiem danej grupy wobec zarówno jej członków, jak i wobec członków innych grup. Jest to więc podstawa koegzystencji grup społecznych. Jego zanik może skutkować spłyceniem i ujednoliceniem społeczeństwa, ignorancją wobec pięknych tradycji oraz wartości. Innymi słowy brak patriotyzmu oznacza odebranie społeczeństwu jego tożsamości i samoświadomości, a więc powrót do przeszłości. Z kolei nadinterpretacja założeń patriotyzmu może skutkować wypaczeniem jego sensu, albo wręcz do kreacji postaw stojących w opozycji do patriotyzmu.

Prawdziwy patriotyzm cechuje się tolerancją, w ramach której mieści się uznanie praw innych społeczeństw oraz kultur i przyznanie im równorzędnego statusu globalnego. Nie zajmuje się on krytyką czy poniżaniem innych, lecz kieruje się ku wartościom związanym z bogactwem wewnętrznym narodu. Patriotyzm pozwala dostrzec bogactwo i potęgę ojczyzny, których nie da się w żaden sposób porównać z dziedzictwem innych narodów. Patriotyzm ma charakter osobisty każdego człowieka oraz prywatny dla danego narodu.

W tym punkcie sprecyzowanie składowych patriotyzmu staje się już formalnością, gdyż postawę tę czuje się sercem. Historia narodu z którą dany człowiek jest emocjonalnie związany, tradycja, język którym się posługuje od urodzenia, czy krajobraz który od małego podziwia. Są to wartości najbliższe każdemu człowiekowi, a poprzez to czyny rodaków, czyli osób których dotyczą te same wartości, stają się patriocie równie bliskie.