You recently spent two days at the seaside hotel.Unfortunately, you had problems with the room service, the staff and the facilities at the hotel.Write a letter of comlaint to the hotel manager, explaining the reason for your complaint and saying what you expect the hotel to do(120-150 words).
Complaints
1 Unreliable room service
2 Lack of facilities
3 Lack of staf
Examples/reasons
A needed help with luggage-there was no porter
B pool advertised in brochure-closed for repairs during our stay
C Ordered two simple dishes-took over an hour to arrive-were cold

Użyj modelu
Complaint
1 unreliable
Introduction
para1 state complaint and detail(where/when/what)
Main body
(para2) 1st complaint & example/ reason
(para3) 2nd complaint & example/ reason
(para4) 3nd complaint & example/ reason
Conclusion
(para5) action you expect to be taken

1

Odpowiedzi

2009-12-04T16:18:51+01:00
Niedawno spędziłem dwa dni w nadmorskim hotel.Unfortunately, miałeś problemy z room service, personelu i obiektów, w hotel.Write list comlaint do kierownika hotelu, wyjaśniając przyczynę jest składana i mówi, czego oczekujesz hotel robić (120-150 słów).
Reklamacje
1 Zawodny room service
2 Brak Wyposażenie
3 Brak staf
Przykłady Ze względów
Potrzebna pomoc w bagażu nie było porter
Grupa B ogłoszone w broszurze zamkniętego do naprawy w czasie naszego pobytu
C zamówił dwa proste dania, przejęła godzin przyjechać, było zimno

Użyj modelu
Reklamacja
1 niewiarygodne
Wstęp
para1 stanu skarg i szczegółowości (gdzie / kiedy / co)
Korpus
(para2) 1 skarg i przykład / uwagi
(para3) 2. skargi i przykład / uwagi
(para4) 3nd skargi i przykład / uwagi
Wnioski
(para5) działań można oczekiwać, jakie należy podjąć
1 1 1