Podane zdania i wyrazy w nawiasach zamien na czas past simple lub present perfect. Nastepnie utworzone zdania przetłumacz na j.pol.

1.Where is Tom?
I (not see) him today , but he (tell) Mary that he'd be in for dinner.
2.I (buy) this in Bond Street
How much you (pay) for it ?
I (pay) Ł100.
3.Where you (find) this knife?
I (find) it in the garden.
Why you (not leave) it there?
4.I (lose) my black gloves. You (see) them anywhere?
No,I'm afraid I ..... When you last (wear) them?
I (wear) them at the theatre last night
Perhaps you (leave) them at the theatre.
5.Do you know that lady who just (leave) the shop?
Yes, that is Miss Thrift. Is she a coustomer of yours?
Not exactly. She (be) in here several times but she never(buy) anything.
6.He (leave) the house at 8.00.
Where he (go)?
I (not see) where he (go).
7.He (serve) in the First World War.
When that war (begin)?
It (begin) in 1914 and (last) for four years.
8.Who you (vote) for Mr Pitt.
he (not be) elected (be) he ?
No, he (lose) his deposit.
9.You (like)nyour last job?
I (like) it first but then I (quarrel) with my employer and he (dismiss) me.
How long you (be) there?
I (be) there for two weeks.
10.I (not know) that you (know) Mrs Pitt. How long you (know) her?
I (know) her for ten years .
11.that is Mr Minus, who teaches me mathematics, but he (not have) time to teach me much. I only (be) in his class for a week.
12.You (hear) his speech on the radio last night ?
Yes,I...
What you (think) of it ?
13.I (not know) that you (be) here. You (be) here long?
Yes, I (be) here two months
You (be) to the Cathedral?
Yes,I (go) there last Sunday.
14.You ever (try) to give up smoking ?
Yes, I (try) last year , but then I (find) that I was getting fat so I (start) again
15.You (see) today's paper?
No, anything interesting (happen)?
Yes, two convicted murderers (escape) from the pirson down the road.
16.Mary (feed) the cat?
Yes, she (feed) him before lunch.
What she (give) him?
She (give) him some fish.
17.How long you (know) your new assistant?
I (know) him for two years.
What he (do) before he (come) here?
I think he (be) in prison.
18.I (not see) your aunt recently.
No. She (not be) out of her house since she (buy) her colour TV.
19.The plumber (be) here yet ?
Yes but he only (stay) for an hour
What he (do) in that time?
He (turn) off the water and (empty) the tank.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T21:33:16+01:00
1.Where is Tom?
I have not seen him today , but he told Mary that he'd be in for dinner.
Gdzie jest tom?
Nie widziałem go dzisiaj, ale powiedział Mary ze będzie na obiad.
2.I bought this in Bond Street
How much you did you pay for it ?
I paid Ł100.
kupiłem to na ulicy Bond
Ile zapłaciłeś?
100 funtow
3.Where have you found this knife?
I have found it in the garden.
Why did you leave it there?
Gdzie znalazłeś ten nóż?
W ogrodzie
Dlaczego go tam zostawiłeś?

4.I have lost my black gloves. Have you seen them anywhere?
No,I'm afraid I haven ' t
When did you last wear them?
I wore them at the theatre last night
Perhaps you left them at the theatre.

Zgubiłem swoje czarne rękawiczki. Widziałeś je gdzieś?
Obawiam się że nie
Kiedy ostatnio je miałeś na sobie?
Miałem je ostaniej nocy w teatrze
Może tam je zostawileś

5.Do you know that lady who has just left the shop?
Yes, that is Miss Thrift. Is she a coustomer of yours?
Not exactly. She has been in here several times but she has never bought anything.

Znasz tą panią która własnie wyszla ze sklepu?
Tak, to Pani Thrift. To twoja klientka?
Niezupełnie. Była tu kilka razy ale nigdy nic nie kupila

6.He left the house at 8.00.
Where did he go?
I didn't see where he went .
Wyszedł z domu o 8
Gdzie poszedł?
Nie widzialam gdzie poszedł

7.He served in the First World War.
When did that war begin?
It began in 1914 and lasted for four years.
Służyl podczas pierwszej wojny światowej
Kiedy ta wojna sie zaczeła ?
W 1914 roku i trwala 4 lata

8.Who did you vote for Mr Pitt.
He wasn ' t elected was he ?
No, he lost his deposit.

Na kogo głosowałeś, Mr Pitt?
Nie został wybrany, czyż nie?
Nie, stracił wadium

9 Did you like your last job?
I liked it first but then I quarreled with my employer and he dismissed me.
How long have you been there?
I have been there for two weeks.

Lubiłeś swoją ostatnia prace?
Na początku tak, ale potem pokłóciłem się z pracodawcą i zwolnił mnie.
Jak długo tam pracowales?
2 tygodnie

10.I didn ' t know that you know Mrs Pitt. How long you have you known her?
I have known her for ten years .

Nie wiedzialem ze znasz pania pitt. Jak dlugo ja znasz?
10 lat

11.that is Mr Minus, who teaches me mathematics, but he didn ' t have time to teach me much. I only have been in his class for a week.

To jest pan Minus, uczy mnie matematyki, ale nie mial za dużo czasu żeby mnie uczyć. Byłem na jego zajeciach tylko przez tydzien

12.Did you hear his speech on the radio last night ?
Yes,I did
What did you think of it ?

Słyszałeś przmeowę w radio?
Tak
Co o niej sądzisz

13.I didn ' t know that you were here. Have you been here long?
Yes, I have been here two months
Have you been to the Cathedral?
Yes,I went there last Sunday.

Nie wiedzialem ze tu jestes. Długo tu jestes?
Tak, 2 miesiące
Byłeś w Katedrze?
Tak, byłem tam w ostatnią niedziele.

14.Have you ever tried to give up smoking ?
Yes, I tried last year , but then I found that I was getting fat so I started again

Czy kiedykolwiek próbowales rzucic palenie?
Tak, probowelem w ostatnim roku ale potem okazalo sie ze tyje i zaczalem znowu

15.Have you seen today's paper?
No, anything interesting happened?
Yes, two convicted murderers have escaped from the pirson down the road.

Widziales dzisiejsza gazete?
Nie, cos ciekawego?
Tak dwóch skazanych morderców ucieklo z wiezienia

16. Did Mary feed the cat?
Yes, she fed him before lunch.
What did she give him?
She gave him some fish.

Czy Mary nakarmila kota?
Tak przed lunchem
Comu dała
Rybe

17.How long have you known your new assistant?
I have known him for two years.
What did he do before he came here?
I think he was in prison.
Jak dlugo znasz swojego nowego asystenta?
2 lata
Co robil wczesniej
Mysle ze byl w wiezieniu

18.I have not seen your aunt recently.
No. She has not been out of her house since she bought her colour TV.

Nie widzialem twojej cioci ostatnio
Nie wychodzi z domu odkąd kupiła sobie kolorowy telewizor

19.Has the plumber been here yet ?
Yes but he only has stayed for an hour
What has he done in that time?
He has turned off the water and emptied the tank.

Był już hydraulik?
Tak ale byl tylko godzine
Co zrobil w tym czasie
Wyłączyl wodę i oproznil zbiornik

20.Where have you been?
I have been out in a yacht.
Did you enjoy it ?
Yes, very much. We took part in a race.
Did You win ?
No we came in last

Gdzie byleś?
Na jachcie
Podobało ci się?
Bardzo. Wzielismy udzial w wyscigu
Wygraliscie
Nie bylismy ostatni

21.How long that horrible monument has been there ?
It has been there six months. Lost of people have written to the Town Council asking them to take it away but so far nothing has been done.

Jak długo ten okropny pomnik tu stoi?
6miesiecy. Wielu ludzi pisało do zarzadu miasta by go usuneli ale do tej pory nic nie zostalo zrobione

22.I have just been to the film War and Peace. Have you seen it ?
No,I haven ' t Is it like the book?
I haven ' t read the book.
I read it when I was at school.
When did Tolstoy write it?
He write it in 1868.
Did He write anything else?

Własnie byłem na filmie Wojna i Pokój.Widziałeś?
Nie. Podobny do książki?
Nie czytałem książki
Czytałem to kiedy byłem w szkole
Kiedy Tołstoj to napisał?
W 1868r.
Napisał jeszcze coś?


23.Hannibal brought elephants across the Alps.
Why did he do that?
He wanted to use them in battle

Hanibal przeprowadził słonie przez Alpy
Dlaczego to zrobił?
Chciał je wykorzystać w bitwie

24.Where have you been ?
I have been to the dentist.
Did He take out your bad tooth?
Yes, he did
did It hurt ?
Yes, horribly.

Gdzie byleś?
U dentysty
Wyrwał Ci zepsuty ząb?
Tak
Bolało?
Starsznie

25.She said that she'd phone me this morning, but it is now 12.30 and she has not phoned yet.

dzis rano Powiedziała ze zadzowni , ale jest juz 12 30 i jeszcze nie dzwonila

26.I have just received a letter saying that we did not pay this quarter's electricity bill. did I give you the money for that last week ?
Yes, you did but I'm afraid I spent it on something else.

Dostałam włąsnie list ktory mowi ze nie zaplacilismy rachunku za prąd za ten kwartał
Dawałam ci pieniadze na to w ostatnim tygodniu?
Tak, ale obawiam sie ze wydalem je na cos innego

27.How long have you been out of work?
I'm not out of work now. I have just started a new job.
How did you find the job ?
I answered an advertisement in the paper.

Jak długo jestes bez pracy?
Już nie jestem. Właśnie zacząłem nową pracę
Jak ja znalazles?
Odpowiedzialem na ogloszenie w gazecie

28.Have You finished checking the accounts?
No, not quite. I have done about so far.

Skonczyles sprawdzac konta?
Niezupełnie. Zrobiłem około...jak dotąd

29.I have cut my hand rather badly. have you a bandage?
I'll get you one. How did it happen?
I was chopping some wood and the axe slipped

Skaleczylam sie powaznie w rękę. Masz bandaż?
Przyniosę ci . Jak to sie stalo?
Rabalem drewno i siekiera sie wysliznela

30.How did you get the scar?
I got it in a car accident a year ago.

skąd masz ta blizne?
To sie stalo podczas wypadku samochodowego ostatniego roku
31.Did you meet my brother at the lecture yesterday?
Yes,I did We had coffe together afterwards.

Spotkalas mojego brata na wykładzie wczoraj?
Tak. Potem wypilismy razem kawe

32.He lost his job last month and since then he has been out of work.
Why did he lose his job?
He was very rude to Mr Pitt

Stracil prace w ostatnim miesiacu i od tej pory nie ma pracy
Dlaczego stracil prace?
Był bardzo niemiły dla pana Pitta
2 5 2