Odpowiedzi

2009-12-01T20:52:34+01:00
Kondensacja, czyli skraplanie pary wodnej- zmiana gazowego stanu skupienia wody w stan ciekły.

Czysta woda jest cieczą bezbarwną, bezwonną, nietoksyczną i bez smaku.
Podczas zamarzania woda zwiększa swoją objętość i dlatego lód (mający mniejsza objętość) pływa po wodzie. W związku z tym woda, wnikając np. w szczeliny skał powoduje ich rozsadzanie, gdy zamarza. Jest to jedna z przyczyn wietrzenia skał. Gęstość wody wynosi 1 g/m3 i zmienia się wraz ze wzrostem temperatury. Największą gęstość ma woda w temp. +4oC, dlatego w zimie na dnie zbiornika wodnego znajduje się woda- ciecz, co umożliwia życie roślinom i zwierzętom wodnym. W górnej części zbiornika znajduje się wówczas warstwa lodu.

Woda w przyrodzie to nie tylko rzeki, morza, jeziora, ale też wody gruntowe i podziemne, wody mineralne, para wodna jako składnik powietrza, woda krystalizacyjna w minerałach, woda jako składnik organizmów lub pochłonięta przez substancje.

Dipol- cząsteczka mająca dwa bieguny: dodatni i ujemny ,ma budowę polarną, np. cząsteczka wody.

Roztwór jest to mieszanina jednorodna co najmniej dwóch składników- substancji rozpuszczonej i rozpuszczalnika.

Szybkość rozpuszczania zależy od: temperatury, mieszania i rozdrobnienia substancji.
Im wyższa temperatura, tym większa energia cząsteczek, a tym samym większa szybkość mieszania się cząsteczek

Rozpuszczalność substancji- maksymalna liczba gramów substancji, którą można rozpuścić w 100 g rozpuszczalnika w danej temperaturze, aby otrzymać roztwór nasycony.

Roztwór nasycony- roztwór, w którym w danej temp. nie można już rozpuścić więcej danej substancji.
Roztwór nienasycony- - roztwór, w którym w danej temp. można rozpuścić pewną ilość danej substancji.
Roztwór stężony- roztwór, w którym ilość substancji rozpuszczonej jest znaczna (kilkadziesiąt procent) w stosunku do ilości wody.
Roztwór rozcieńczony- - roztwór, w którym ilość substancji rozpuszczonej jest mała (kilka procent) w stosunku do ilości wody.
Roztwór właściwy- roztwór, w którym cząstki ciała stałego mają rozmiary mniejsze od 10-9m.
Roztwór koloidalny- roztwór, w którym cząstki ciała stałego mają rozmiary od 10-9 do 10-7m.
Zawiesina- mieszanina cieczy i ciała stałego, którego cząstki mają rozmiary większe od 10-7m.

Stężenie procentowe roztworu jest to liczba gramów substancji rozpuszczonej w 100 g roztworu.

Nadmiar substancji rozpuszczonej wydziela się z roztworu w procesie krystalizacji.
5 3 5
2009-12-01T20:53:38+01:00
Woda występuje najczęściej w postaci cieczy, jednak może być ona również ciałem stałym (lód lub snieg), a także gazem (para wodna).Prawie wszystkie substancje mogą przechodzić z jednego stanu skupienia w inny.Rozróżnia się następujące przejścia fazowe wody :

 ze stanu stałego w ciekły - topnienie
 ze stanu ciekłego w stały - krzepnięcie
 ze stanu ciekłego w gazowy - parowanie
 ze stanu gazowego w ciekły - skraplanie
 ze stanu stałego w gazowy - sublimacja
 ze stanu gazowego w stały - resublimacja

Stan stały - lód lub snieg.
Lód lub śnieg występują poniżej 0 o C tzw.temp. topnienia. W przyrodzie występują w zimie lub cały czas na obu biegunach.Mają właściwości jak każde ciało stałe tzn.mają określony kształt, trudno zmienić ich objętość.Lód pow- staje ze schłodzonej wody czyli przez krzepnięcie lub przez resublimację.Lód tak samo jak woda i para wodna nie ma koloru, w dotyku jest zimny i jest ciałem kruchym np. kiedy uderzymy kawałek lodu młotkiem rozkruszy się na wiele drobnych kawałkow. Zjawisko zmiany obj.podczas przechodzenia z fazy ciekłej do fazy stałej wody (lód) pełni bardzo istotną rolę w przyrodzie.W szczególności dotlenienie gleby poprzez rozsadzanie zmarzniętych brył ziemi oraz zjawisko pękania skał.Śnieg podobnie jak lód powstaje ze schłodzonej wody lub pary wodnej.Ma kolor biały co można zauważyć podczas zimy.Na śniegu można wykonywać wiele sportów jak narciarstwo lub snowboard.

Stan cieczy - woda.
Woda występuje pomiędzy temp.0 o C i 100 o C.Jest ona najważniejszym składnikiem kuli ziemskiej.Bez niej nie mogły by rosnąć rośliny, żyć zwierzęta oraz ludzie.Woda jest wykorzystywana przez człowieka w wielu gałęźach przemysłu. Ma ona takie same właściwości jak inne ciecze.Nie ma okreslonego kształtu nie jest ściśliwa.Powstaje ona przez schłodzenie pary wodnej czyli skraplanie lub ogrzewanie lodu czyli topnienie.Woda występuje w postaciach jezior, rzek, oceanów itp.Woda jest rozpuszczalnikiem dla wielu ciał stałych np.dla cukru, soli, wapnia.Woda zajmuje więcej powierzchni na kuli ziemskiej niż kontynenty.Ludzie niestety nie potrafią docenić tej wspaniałej cieczy i wrzucają do wody chemikalia, odpady radioaktywne itp. Woda była przedmiotem wielu badań, które osiągnęły światową sławę.

Stan gazowy-para wodna.
Para występuje w każdej temperaturze. Im wieksza powierzchnia swobodna tym woda szybciej paruje. Para wodna tworzy się przez parowanie i powyżej 100o C czyli temp.wrzenia oraz przez sublimację czyli zamianę lodu w parę. Często para wodna mylona jest z mgłą, mgła to drobne kropelki wody, para wodna natomiast jest niewidoczna i tworzy się wszędzie. W krajach cieplejszych występuje więcej pary wodnej niż w krajach chłodniejszych dlatego Europejczykowi trudno jest się zaklimatyzować w Afryce lub w Azji. Parę wodną wykorzystuje się w silnikach parowych, używana jest też saunach do gorących kąpieli parowych. Zjawisko parowania jest jednym z podstawowych czynników istnienia przyrody. Woda parując tworzy obłoki pary w formie chmur, które zchłodzone opadają na ziemię pod postacią deszczu.
5 4 5