Przetłumacz na j.angielski
tylko prosze nie tłumaczyć na translatorze ;)

Każdy człowiek ma swoje miejsce zamieszkania. Jedni mieszkają w miastach, a inni poza nimi - na wsi. Miejsce zamieszkania może być kwestią wyboru, ale też i konieczności. Warto zatem zastanowić się nad wadami i zaletami wiejskiego życia.
Mieszkając na wsi jesteśmy z dala od miejskiego hałasu. Kiedyś ludzie mieszkający na wsiach nie mieli elektryczności, telefonów. Teraz wszystko się zmieniło i mają oni wszystkie wygody, które dostępne były kiedyś dla mieszkańców miast.
Zamieszkanie na wsi daje możliwość przebywania w naturalnym środowisku, wolnym od zanieczyszczeń miejskich. Możemy wytwarzać własne produkty, w których nie ma konserwantów.
Ludzie mieszkający na wsi są przeważnie przyjaźnie nastawieni do mieszkańców i skłonni do pomocy między sobą.
Życie na wsi niesie za sobą jednak nieustanną pracę. Jeżeli ktoś ma gospodarstwo, to codziennie musi zmagać się z trudnościami wynikającymi z dbania o zwierzęta, rośliny. Osoby mieszkające na wsi muszą poświęcić dużo czasu na pracę w swoim obejściu.
Ludzie, którzy mieszkają na wsi nie mają jednak kolorowego życia. Sporym kłopotem jest to, że w wielu miejscowościach nie ma dobrze zorganizowanego transportu, nie ma teatrów, kin i innych rozrywek. Jeżeli mieszkańcy wsi chcą uczestniczyć w życiu kulturalnym muszą po prostu jechać do miasta.
Kolejną wadą życia na wsi jest fakt, że w tak małych społecznościach wszyscy ludzie dobrze się znają. Nie da się na wsi pozostać anonimowym i uniknąć plotek, które bardzo często interesują mieszkańców niejednej wsi.
Po pierwsze w mieście można znaleźć lepiej płatną pracę godna naszego wykształcenia. Pracę, w której będziemy się realizować, która, da nam możliwości awansów czy też zagranicznych wyjazdów. Godziwe warunki życia rodzinie
Po drugie miasto oferuję nam lepszy dostęp do placówek kulturalnych. W każdej chwili mamy możliwość pójścia do teatru. W miastach jest również wiele kin,które oferują nam szeroki wybór filmów nie tylko dla osób starszych.
Kolejną sprawą, która chciałabym poruszyć jest komunikacja miejsca. Większość miast jest już na tyle rozwinięta, że łatwo poruszać się bez własnego samochodu. Metro umożliwia nam ominięcie korków, jest to najszybsza sieć komunikacyjna. Do każdego miejsca łatwo dojechać autobusem bądź tramwajem. Przystanki są niemal wszędzie. Autobusy kursują bardzo często, więc małe prawdopodobieństwo, że nie dotrzemy w ustalone miejsce.
Podsumowując, życie na wsi ma swoje wady i zalety. Według mnie miło jest oderwać się od rzeczywistości i spędzić wolny czas na wsi. Lecz dla niektórych ludzi zrezygnowanie z pewnych udogodnień jest strasznie trudne i nie potrafią oni żyć na wsi.

Dużo punktów, więc warto ;)

1

Odpowiedzi

2009-06-01T17:13:08+02:00
Every man has his place of residence. Some live in cities, and others elsewhere - in the country. Place of residence may be a matter of choice, but also a necessity. It is, therefore, consider the advantages and disadvantages of rural life.
We are living in rural areas far from urban noise. Once the people living on the villages had no electricity, telephones. Now everything has changed and they have all the convenience, which used to be available for residents of cities.

Living in the country offers the opportunity to stay in their natural environment, free from urban pollution. We can manufacture its own products, which do not have preservatives.
People living in rural areas are mostly friendly to people and willing to help each other.
Living in the countryside, however, entails a constant job. If someone is holding, it must daily cope with the difficulties arising from the care of animals, plants. People living in rural areas must devote much time to work in its circumvention.
People who live in rural areas do not have the color of life. One major problem is that in many places there is no well-organized transport, there are no theaters, cinemas and other entertainment. If rural residents want to participate in the cultural life must simply go to the city.
Another drawback to living in rural areas is the fact that in such small communities, all people are well known. It is not possible to remain anonymous in the country and to avoid gossip, which are very often interested in the inhabitants of many villages.
First, in a city you can find better paid work worthy of our education. The work, which we will pursue, which will give us the possibility of promotion or foreign trips. Decent living conditions of the family.

Second, the city offers us better access to cultural institutions. At any time we can go to the theater. The cities are also many cinemas, which offer us a wide selection of films not only for the elderly.
Another matter which I would like to address is the communication space. Most cities are already so developed that are easy to move around without your car. Metro allows us to bypass traffic jams, this is the fastest communication network. For each place easily reached by bus or tram. Stops are almost everywhere. Buses run very frequently, so unlikely that it did not reach the set position.
In conclusion, life in rural areas has its advantages and disadvantages. For me is a nice break away from reality and spend their free time in the country. But for some people to dispense with certain facilities is terribly difficult and they are not able to live in rural areas.