Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T21:46:55+01:00
Udział w wypełnianiu zadań wynikających dla Polski z Konwencji i umów międzynarodowych.
2.1 Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (Konwencja Helsińska).
W 2005 r. Sekretariat Konwencji Helsińskiej, działający w strukturach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, wypełniając swoje główne zadanie koordynował działania podejmowane na obszarze Polski w ramach realizacji postanowień Konwencji o Ochronie Środowiska Morskiego Obszaru Morza Bałtyckiego z 1992 r. Działalność Sekretariatu wymagała ścisłej współpracy na poziomie międzynarodowym oraz krajowym, w tym współpracy z Komisją Helsińską (HELCOM), ministerstwami, instytutami naukowo-badawczymi oraz siecią ekspertów. W roku 2005 r. kontynuowano rozpoczęte wcześniej programy oraz realizowano najnowsze postanowienia w zakresie trzech priorytetów Komisji Helsińskiej: zwalczania eutrofizacji, redukcji zanieczyszczenia substancjami niebezpiecznymi oraz ochrony przyrody i różnorodności biologicznej.
Jednym z zadań wynikających z zobowiązań Polski wobec Konwencji jest monitoring Bałtyku, dostarczający danych niezbędnych do rzetelnej oceny stanu środowiska morskiego. Monitoring realizowany jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska zgodnie z międzynarodowym programem HELCOM COMBINE. Rolę koordynatora monitoringu pełni Główny Inspektor Ochrony Środowiska, a głównym wykonawcą jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Oprócz realizacji samego monitoringu, w 2005 r. polscy eksperci uczestniczyli w udoskonalaniu wspólnych metod pomiarowych biorąc udział w pracach Grupy Sterującej ICES/HELCOM ds. Zapewnienia Jakości Pomiarów Biologicznych (STGQAB) i Chemicznych (STGQAC) oraz ds. monitoringu substancji radioaktywnych w Morzu Bałtyckim (MORS PRO). W ramach monitoringu biologicznego polscy eksperci brali udział w spotkaniach Grupy ds. ryb oraz Grupy ds. fitoplanktonu (PEG).
W 2005 r. kontynuowany był przy udziale Głównego Inspektoratu międzynarodowy projekt mający za zadanie wysunięcie konkretnych propozycji służących aktualizacji dotychczasowych programów monitoringowych i ocen Komisji Helsińskiej (HELCOM MON-PRO). Sprawą priorytetową było zharmonizowanie ich z wdrażaną w krajach członkowskich ramową dyrektywą wodną oraz propozycją unijnej Strategii ochrony środowiska morskiego. Jako wynik końcowy procesu konsultacyjnego w krajach zaproponowany został Plan monitoringu HELCOM obejmujący COMBINE (badania Bałtyku), PLC (zrzuty zanieczyszczeń wodami i z powietrza) oraz MORS-PRO (badania substancji radioaktywnych).
Eutrofizacja powodowana nadmiernym dopływem substancji biogennych stanowi jedno z największych zagrożeń dla ekosystemu morskiego Bałtyku, a przeciwdziałanie eutrofizacji należy do priorytetowych zadań Komisji Helsińskiej. Warunkiem dokonania zharmonizowanej ogólnobałtyckiej oceny w sprawie eutrofizacji jest opracowanie wspólnych narzędzi i kryteriów zarówno dla wód przybrzeżnych, jak i otwartego morza. Zagadnieniem tym zajmował się zrealizowany w 2005 r. Projekt EUTRO, opierający się, m.in. na pracach realizowanych w ramach ramowej dyrektywy wodnej w poszczególnych krajach. We współpracy z polskimi ekspertami z IMGW Gdynia opracowany został raport krajowy, który stanowił wkład do raportu końcowego z projektu.
W odniesieniu do działań podejmowanych na rzecz redukcji zanieczyszczeń substancjami biogennymi z lądu, w 2005 r. kontynuowano w ramach HELCOM realizację projektu mającego na celu ocenę wpływu różnych scenariuszy decyzyjnych, podejmowanych w ramach polityki rolnej w Państwach Stronach, na zrzut substancji biogennych do Bałtyku. Projekt realizowany był we współpracy krajów ze szwedzkim programem naukowo-badawczym MARE (ang. Marine Research on Eutrophication). Warunkiem wstępnym do przeprowadzenia modelowania było przekazanie informacji z zakresu praktyk rolniczych i ilości zrzucanych zanieczyszczeń. Wymagane dane zostały zebrane i przekazane przez Sekretariat Konwencji Helsińskiej.
Zapobieganie zanieczyszczeniu Bałtyku przez substancje niebezpieczne znajduje się także wśród priorytetowych działań Komisji Helsińskiej. Polska włączyła się aktywnie we współpracę przy realizacji zakończonego w 2005 r. Projektu dot. strategii gromadzenia danych nt. substancji niebezpiecznych. Celem Projektu było stworzenie podstaw do opracowania wspólnej strategii gromadzenia danych nt. substancji chemicznych znajdujących się w obiegu i trafiających do środowiska naturalnego. W Sekretariacie Konwencji Helsińskiej zebrano informacje nt. substancji niebezpiecznych objętych różnego rodzaju programami monitoringowymi, które pozwalają na uzyskanie danych nt. emisji lub obecności tych substancji w środowisku w Polsce. Zgromadzone dane zostaną wykorzystane m.in. do sporządzenia raportu tematycznego HELCOM nt. substancji niebezpiecznych. Ponadto w 2005 r. powstała propozycja nowego zalecenia HELCOM z zakresu substancji niebezpiecznych, mającego na celu zmniejszenie i zapobieganie emisjom dioksyn z małych obiektów spalania. Celem zalecenia jest propagowanie idei Praktyki Przyjaznej Środowisku oraz wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń związanych z emisją substancji niebezpiecznych następującą podczas spalania. Po przeprowadzeniu krajowych konsultacji Główny Inspektor Ochrony Środowiska poparł przyjęcie zalecenia.
Ze względu na ubogi skład gatunkowy fauny i flory morskiej, równowaga ekologiczna Bałtyku, cechuje się dużą wrażliwością na wpływ czynników zewnętrznych. Kraje Morza Bałtyckiego uznały potrzebę ochrony przyrody i różnorodności biologicznej poprzez ujęcie wymogów w tym zakresie w znowelizowanej Konwencji Helsińskiej z 1992 r. W 2005 r. udało się przy udziale strony polskiej, podjąć szereg działań na rzecz ochrony przyrody Bałtyku. Utworzona w 2005 r. w Sekretariacie HELCOM baza danych nt. Bałtyckich Obszarów Chronionych (BSPA) - http://bspa.helcom.fi/ - stanowi narzędzie do oceny stanu wdrożenia BSPA w poszczególnych krajach. Ponadto, Główny Inspektor po przeprowadzeniu konsultacji krajowych poparł harmonizację systemu BSPA z siecią NATURA 2000, co stworzyło możliwość ujęcia w ww. bazie danych także informacji nt. morskich obszarów objętych dyrektywami Siedliskową i Ptasią oraz rozpoczęcia prac nad analizą spójności i reprezentatywności sieci wszystkich morskich obszarów chronionych na Morzu Bałtyckim.
Polska włączyła się również w międzynarodowy projekt dot. propozycji wstępnej listy gatunków wymagających pilnej ochrony w obszarze Morza Bałtyckiego. Lista posłuży do wybrania najważniejszych gatunków, biotopów / habitatów, które zostaną zaproponowane przez HELCOM do włączenia do Aneksów Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej, dla każdego z regionów Morza Bałtyckiego.
Realizując obowiązki spoczywające na Polsce jako stronie wiodącej w sprawie ochrony morświnów w Bałtyku, Główny Inspektor zgromadził w 2005 r. informacje na ten temat od krajów nadbałtyckich i przekazał raporty do ASCOBANS (Porozumienie o Ochronie Małych Waleni Bałtyku i Morza Północnego).
W 2005 r. ponownie podjęto prace nad aktualizacją ważnego zalecenia HELCOM dot. ochrony fok. Dyskusje prowadzone na forum międzynarodowym dotyczyły głównie statusu ochronnego fok, gdyż Finlandia prowadzi odstrzał tych ssaków na swoich wodach, natomiast większość krajów, w tym Polska, jest za ich ścisłą ochroną w obszarze całego Bałtyku. Warsztaty eksperckie ds. fok HELCOM/ICES/EU, w których udział wzięli eksperci mianowani przez Głównego Inspektora, umożliwiły opracowanie założeń planu zarządzania populacjami bałtyckich fok, który zapewniłby właściwą ochronę i wzrost bałtyckich populacji z jednoczesnym dopuszczeniem możliwości ich odstrzału. Założenie to stworzyło nowe możliwości osiągnięcia porozumienia w sprawie ochrony bałtyckich fok.
W 2005 r. Sekretariat Konwencji Helsińskiej, we współpracy z Ministerstwem Transportu i Budownictwa, wziął udział w pracach nad rewizją Wytycznych HELCOM dot. zatapiania urobku bagrowanego w morzu. Wytyczne regulują procedurę dot. zatapiania urobku w Bałtyku oraz określają wymogi, jakie musi spełniać materiał czerpalny, aby mógł być zdeponowany w morzu. Dyskutowano m.in. możliwość włączenia do zakresu obowiązkowo badanych parametrów urobku - organicznych związków cyny (pochodzących z farby używanej do zabezpieczania kadłubów statków), których znaczne ilości mogą znajdować się w basenach portowych. W wyniku negocjacji Polska przychyliła się do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia tej kwestii do 2007 r., aby umożliwić przeanalizowanie ekonomicznych skutków zaakceptowania nowej regulacji.
W oczekiwaniu na przyjęcie przez Komisję Europejską Strategii ochrony środowiska morskiego, obejmującej m.in. propozycję dyrektywy, Strony Konwencji Helsińskiej kontynuowały w 2005 r. prace nad rewizją celów i zadań Komisji Helsińskiej w zakresie ochrony oraz oceny stanu ekosystemu Morza Bałtyckiego. Polska aktywnie uczestniczyła w realizacji projektu HELCOM dot. wypracowania celów ekologicznych do oceny ekosystemu Bałtyku (EcoQOs). Podczas identyfikowania celów brano pod uwagę ich czytelność i możliwość wykorzystania przez decydentów do rozwiązywania problemów związanych z poprawą stanu środowiska oraz dostępność wskaźników, które posłużą do określenia stopnia spełnienia przyjętych założeń. Polska poparła decyzję o opracowaniu Bałtyckiego Planu Działań, gdyż jego realizacja stanowić będzie jednocześnie wypełnienie zobowiązań dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ws. strategii ochrony środowiska morskiego, zaproponowanej w październiku 2005 r. W Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska przygotowany został projekt stanowiska Rządu nt. ww. dyrektywy, w którym Polska poparła jej ustanowienie z zastrzeżeniem, że należy dążyć do ograniczenia lub rozłożenia w czasie wykonania zobowiązań wynikających dla Polski z Bałtyckiego Planu Działań tak, by dostosować je do możliwości krajowego budżetu oraz stworzyć warunki do wykorzystania w tym celu środków z funduszy europejskich.
15 2 15