1.Od czegą zależy energia kinetyczna i potencjalna. Podaj wzór. Opisz literki. Podaj po 2 przykłady ciał.
a)tylko energię kinetyczną
b)tylko potencjalną
c)kinetyczną i potencjalna
2.Podaj zasadę zachowania energii oraz 2 przykłady które ja potwierdzaja.
3.Podaj 2 przykłady odziaływań grawitacyjnych i co to sa odziaływania grawitacyjne.
4.O czega zależy wartość siły grawitacji jak zmienia się wartośc siły grawitacji jeżeli masę 1 i 2 zwiekszymy dwukrotnie.
5.Z balkonu spada kamyk i gazeta rozłozona, które z tych ciał wykonują ruch zwany swobodnym spadaniem, jaki jest wpływ oporu powietrza na spadanie ciał.
6.Wyjasnij pojęcie swobodny spadek.
7.Z jakich ruchów składa się rzut poziomy od czegą zalezy zasięg rzutów


prosiłabym o odpowiedz na jutro, bo w czwartek z tegą odpowiadam... Z dóry dzięki ;)

1

Odpowiedzi

2009-06-02T12:51:06+02:00
Energia kinetyczna (związana z ruchem ciał) Ek=mv²/2, zależy od masy ciała m i jego prędkości v. Jednostką energii jest J.
Energia potencjalna (związana z położeniem ciał )Ep=mgh, zależy od masy ciała m, wysokości na jakiej się znajduje h, i jest zależna od przyśpieszenia ziemskiego g. Dla ciał umieszczonych w pobliżu powierzchmi Ziemi g=9,81 m/s². Jednostką energii jest J. Możemy również określić wartość energii potencjalnej jako ilość pracy niezbędną do podniesienia cała na zadaną wysokość.
przykłady:
a) poruszający się samochód (lub inny pojazd, przedmiot) na poziomej drodze,
b) dowolny przedmiot umieszczony na wysokości, np młot kafaru wbijającego pale,
c) wznoszący się samolot,
2. Zasada zachowania energii mówi że "w układzie izolowanym suma składników wszystkich rodzajów energii całości układu jest stała".
zasada ta dotyczy nie tylko energii mechanicznej, ale również innych rodzajów energii: elektrycznej, cieplnej, jądrowej ...
przykład: spadający młot kafara ma sumę energii potencjalnej i kinetycznej stałą, wraz ze spadkiem maleje jego en potencjalna, rośnie kinetyczna.
3. oddziaływanie grawitacyjne, to przyciąganie się ciał (mas), dotyczy to zarówno małych przedmiotów (np. przedmiotów na Ziemi), jak i ciał niebieskich (Ziemia - Księżyc, Slońce - planety).
4. Siła grawitacji:
ogólny wzór na siłę grawitacji: F=G*(m₁*m₂)/r²
G≈6,67*10^(-11) m³/(kg*s²) - stała grawitacji
m1, m2, - masy ciał
r - odległość między masami
w szczgólnym przypadku, dla Ziemi F=mg
g=9,81 m/s² - przyśpieszenie ziemskie
Siła grawitacji zależy od mas i odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu odległości tych mas. tzn, jeżeli odległość zwiększymy dwukrotnie, to siła graw, zmaleje czterokrotnie.
Jeżeli masy m1 i m2 zwiększyumy dwukrotnie, to siła grawitacyna:
F2=G*(2*m₁2**m₂)/r² =4*G*(m₁*m₂)/r²
F2=4*F - wzrośnie czterokrotnie

5. Teoretyczie w obydwu przypadkach nie mamy spadania swobodnego (patrz p.6.). Jeżeli spadanie tych ciał byłoby na księżycu (bez atmosfery), wówczas spadlyby jednocześnie. Wpływ oporów powietrza jest ogromy, ponieważ czas spadania gazety jest wielokrotnie większy. Jednak upraszczając można powiedzieć, że w przypadku spadania kamienia jest to spadanie swobodne, bo wpływ oporów powietrza jest znikomy.
6. Ciało spada swobodnie, jeżeli oddziaływują na niego tylko siły grawitacji , bez oporów powietrza.
7. Rzut poziomy składa się ze złożenia dwóch ruchow; poziomego jednostajnego (jeżeli pominiemy opory powietrza) i pionowego jednostajnie przyśpieszonego.
Zasięg rzutu poziomego (odległość przebyta w poziomie do upadku) jest określony wzorem:
Z=vo*√(2*Ho/g)
vo -pozioma prędkość początkowa,
Ho - wysokość początkowa,
g- przyśpieszenie ziemskie
Zasięg zalezy więc od prędkości początkowej i wysokości.
1 5 1