Odpowiedzi

2009-12-02T15:56:32+01:00


Środki masowego przekazu to środki komunikowania masowego, mass media, środki masowej informacji i propagandy, instytucje i urządzenia techniczne, za pomocą których przekazuje się treści informacyjne licznym i zróżnicowanym odbiorcom. Do środków masowego przekazu zalicza się: wysokonakładową prasę, radio, telewizję, fonografię (płyty, kasety), szeroko rozpowszechnione filmy i wideokasety oraz wydawane w dużych nakładach publikacje książkowe.

(Źródło: Encyklopedia Multimedialna �Fogra� 98�)Przygoda z komputerem zaczyna się zupełnie niewinnie: najpierw ciekawość i fascynacja, która przy aprobacie rodziców prowadzi do rezygnacji z dotychczasowych form spędzania wolnego czasu. Wkrótce używanie komputera staje się główną formą aktywności dziecka. W przypadku braku dostępu do komputera pojawiają się wybuchy agresji, apatia, rozdrażnienie, co z kolei powoduje konflikty z najbliższymi. Wspólne spacery, rozmowy o problemach, książkach stają się dla dziecka nudne. Wśród rówieśników wiodącym tematem są bohaterowie gier komputerowych. Komunikacja między dziećmi przyjmuje charakter monotematyczny. Końcowym efektem uzależnienia od komputera, a w szczególności gier komputerowych mogą być: wzrost agresji wobec innych osób, chęć bezwzględnego podporządkowania sobie innych, egocentryzm � nastawienie wyłącznie na zaspokajanie własnych potrzeb, niski poziom empatii, brak zrozumienia i tolerancji, zbyt duża impulsywność w działaniu, trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych, obojętność, itp.

Dlaczego gry komputerowe �w zabijanie� mają silny wpływ na gracza?

v Gracz nie tylko ogląda przemoc na ekranie komputera, ale sam jej dokonuje!

v Gracz w czasie gry nie tylko identyfikuje się z bohaterem, ale niejednokrotnie sam staje się nim!

v Gracz sam podejmuje decyzje o dokonywanych przez siebie aktach przemocy � często im bardziej wyrafinowanych � tym lepszych!

v Gracz traci w końcu relacje między dobrem, a złem � im częściej �zabija�, tym szybciej przestaje to na nim robić wrażenie!Jakie cechy charakteru rozwijają gry oparte na przemocy?

Czego tak naprawdę uczą?

Czy pod płaszczykiem wyrabiania zręczności kryją te cechy, które chcielibyśmy widzieć u własnego dziecka?Przewidywane negatywne cechy charakteru: brak tolerancji, egoizm, nastawienie na rywalizację, a nie współpracę, obojętność, agresja, bezwzględność, trudności w kontaktach społecznych, monotematyczność, brak innych zainteresowań, brak organizacji czasu wolnego, itp.Dzieci potrafią określić pozytywny i negatywny wpływ mediów na ich życie. Ale czy do końca świadome są niebezpieczeństw? Pamiętajmy o tym, że cały czas kształtuje się ich osobowość i postawy w stosunku do otaczającego świata. Wzorce kreowane przez media są często negatywne. Patrzymy jak nasze dziecko wciągnięte zostaje w wir medialnej przemocy, oszustwa, agresji, kłamstwa, terroryzmu.W obszarze zainteresowań naszych dzieci poza telewizją znajdują się jeszcze: muzyka, prasa, radio, Internet. Warto poświęcić również im wiele uwagi. Trudno wymagać od dzieci by podobało im się to samo, co wzbudzało nasz podziw wiele lat temu. Zmieniają się czasy, moda i upodobania. Czy to jednak znaczy, że wszystko co nowe trzeba bezkrytycznie przyjmować? Bynajmniej.

Oto krótki zbiór dobrych rad dla rodziców, którym nie jest obojętne dobro ich dzieci, dla tych, którzy z niepokojem patrzą na wpływ mediów na ich dziecko.Jak ustrzec się zgubnego wpływu reklamy?

Ø rozmawiaj z dzieckiem o zadaniach reklamy i jej wpływie na psychikę człowieka

Ø krytykuj wszystkie reklamy zachęcające do palenia papierosów, picia alkoholu

Ø wyjaśnij dziecku jak reklama manipuluje jej odbiorcą � Komu służy, przeciętnemu klientowi, czy wielkim koncernom? Dlaczego przedsiębiorstwa wydają na nią tak ogromne pieniądze?Jak walczyć z medialną przemocą?

Ø nie pozwalaj dziecku oglądać programów propagujących przemoc

Ø nie unikaj rozmów o przemocy, potępiaj ją konsekwentnie

Ø nie ignoruj siły przekazu medialnego, pamiętaj o jej wpływie na Twoje dziecko

Ø rozmawiaj z dzieckiem na temat idoli młodzieżowych, zwracaj uwagę szczególnie na ich cechy � podkreślaj dobre, krytykuj złe

Jak ograniczyć czas spędzany przed komputerem i telewizorem?

Ø zachęć dziecko do innych form aktywności � spacery, wycieczki, książki, itp.

Ø znajdź czas na wspólne rozmowy, wypady, gry planszowe, itp.

Ø zachęcaj do podtrzymywania kontaktów rówieśniczych

Ø nie pozwalaj na oglądanie telewizji w trakcie spotkań towarzyskich, uroczystości rodzinnych

Ø rozmawiaj z dzieckiem o skutkach i spustoszeniu jakie może wywołać zbyt częste oglądanie telewizji

Ø dziel się własnymi wspomnieniami i pomysłami na ciekawe sposoby spędzania wolnego czasuRad kilka dla współczesnego rodzica

1. Opracuj wspólnie z innymi członkami regulamin korzystania z komputera i telewizji.

2. Konsekwentnie zakazuj oglądania programów niedozwolonych dla dzieci, wyjaśniaj swoje stanowisko.

3. Kontroluj dziecko w czasie pracy przy komputerze, zwróć uwagę na to, w jaki sposób korzysta z Internetu.

4. Nie pozwalaj na instalowanie gier pokazujących przemoc, drastyczne postawy, promujących negatywne postawy.

5. Zainstaluj w domowym komputerze programy i systemy filtrujące zasoby Internetu � ograniczy to w dużym stopniu dostęp do treści niepożądanych.

6. Sprawdź, jakie czasopisma czyta Twoje dziecko � zaprenumeruj mu takie, które uznasz za wartościowe.

7. Zachęcaj dziecko do działania � programy edukacyjne nie tylko należy oglądać, warto je przeanalizować i �przerobić�.

8. Nie uciekaj od trudnych rozmów, do znudzenia upominaj dziecko i uzmysławiaj mu zagrożenia wynikające z wpływu mediów.

List dziecka do skierowany rodziców

Kochani Rodzice

1. Nie pozwólcie mi zbyt wiele czasu spędzać przed komputerem i telewizorem.

2. Nie odsyłajcie mnie do komputera i telewizora, kiedy chcecie mieć trochę czasu wolnego.

3. Nie pozwalajcie mi grać w gry oraz oglądać filmów opartych na przemocy, na początku zawsze się ich trochę boję i często nie mogę zasnąć.

4. Bądźcie moimi nauczycielami i pokażcie mi jak mądrze korzystać z komputera i telewizora.

5. Bardzo Was kocham i chciałbym być kiedyś podobny do Was.Komputer w życiu naszego dziecka:

wrogiem czy przyjacielem?

Warto na własny użytek wypełnić następującą ankietę:

Propozycje argumentów �za �i �przeciw�


�za�


�przeciw�

Doprowadzenie do uzależnienia komputerowego � �elektroniczne LSD�Problemy zdrowotne związane z brakiem ruchu, wzrokiemRozbudzanie zainteresowań i ciekawości dzieckaZłodziej czasuCenna pomoc dydaktyczna w nauceDostęp do ciekawych programów multimedialnych opracowanych z myślą o uczniachMożliwość nawiązania ciekawych kontaktów z rówieśnikami (poczta elektroniczna)Możliwość doskonalenia zręczności, pomysłowości, cierpliwości, itp.Przedkładanie komputera nad inne, aktywne formy wypoczynkuBrak kontroli nad sposobem użytkowania komputera przez dziecko pozostawione w domuDostarczanie rozrywki, atrakcyjna forma spędzania wolnego czasuŁatwość dostępu do brutalnych gierMożliwość szybkiego zdobywania różnorodnych informacji bez konieczności wychodzenia z domu � INTERNETUtożsamianie się z negatywnymi bohaterami gier komputerowych, przejmowanie ich nie zawsze stosownego sposobu działania, często nasyconego agresją
1 5 1
2009-12-02T16:01:36+01:00
Regulamin korzystania z serwisów internetowych NetArt

1. Postanowienia ogólne.
1. Regulamin oznacza Regulamin korzystania z serwisów internetowych NetArt.
2. Usługodawcą jest NetArt Spółka Akcyjna S.K.A. z siedzibą w Krakowie, Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000317766 z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w całości opłaconym, REGON: 120805512, NIP: 6751402920 – zwana w dalszej części Regulaminu „NetArt”.
3. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zakres dopuszczalnego korzystania ze stron internetowych znajdujących się pod adresami: www.nazwa.pl, www.serwery.pl, www.netart.pl, zwanych dalej stronami WWW NetArt.
4. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający NetArt świadczenie usługi poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia dostępnego z Panelu Klienta NetArt.
5. Konsument to osoba fizyczna zawierająca umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Użytkownicy korzystając ze stron www.nazwa.pl, www.serwery.pl, www.netart.pl zobowiązani są zapisami niniejszego regulaminu.
7. Niniejszy regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
8. Stronami WWW: www.nazwa.pl, www.serwery.pl, www.netart.pl administruje NetArt.
9. Zawartość stron NetArt stanowi własność NetArt lub innych podmiotów i jest prawnie chroniona.
10. Jeśli nie wskazano inaczej, to użytkownicy stron NetArt mają prawo przeglądać strony NetArt oraz utrwalać w dowolnej formie wyłącznie do użytku osobistego.
11. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zamawiania usługi.
2. Zakres i rodzaj świadczonych usług.
1. NetArt świadczy Usługi w następującym zakresie:
1. rejestracji domen internetowych,
2. usług hostingowych,
3. usług serwerów wirtualnych,
4. usług hostingu dedykowanego,
5. sprzedaży i udzielania licencji na Strony WWW,
6. usług dodatkowych związanych z rejestracją domen i utrzymaniem danych na serwerach NetArt oraz sprzedażą Stron WWW.
2. Świadczenie przez NetArt usług drogą elektroniczną odbywa się za pomocą narzędzi dostępnych na stronach internetowych NetArt. W szczególności są to programy: Active.admin, Net.admin, Active.mail, Active.CMS, Panel Klienta NetArt.
3. Zamawianie usług świadczonych przez NetArt możliwe jest za pośrednictwem Panelu Klienta NetArt, który umożliwia w szczególności dostęp do:
1. informacji dotyczących usług hostingowych, usług serwera wirtualnego i hostingu dedykowanego,
2. informacji dotyczących domen,
3. informacji dotyczących serwisów WWW oraz usług dodatkowych świadczonych do serwisów WWW,
4. terminów ważności wykupionych usług,
5. stanu konta punktowego w Programie Partnerskim NetArt,
6. kontroli stanu rozliczeń z NetArt,
7. wglądu i poprawiania danych osobowych.
4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów dotyczących poszczególnych Usług wymienionych w pkt. II.1 niniejszego Regulaminu określają właściwe regulaminy umieszczone na stronach WWW NetArt.
3. Wymagania i uwarunkowania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym NetArt.
1. Do uruchomienia i korzystania ze Stron WWW NetArt niezbędny jest komputer podłączony do internetu obsługujący, m.in. przeglądarkę Mozilla Firefox 3.0 lub równorzędną.
2. NetArt zastrzega sobie możliwość pozostawienia w systemie komputerowym Klienta tzw. plików cookies lub też innych plików posiadających tą samą funkcję użytkową.
4. Ochrona danych osobowych.
1. Informacja na temat ochrony danych osobowych: obowiązku ich podawania, zasad przetwarzania oraz udostępniania znajduje się w Regulaminie Panelu Klienta NetArt.
5. Obowiązek przestrzegania prawa.
1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia usługę.
2. W przypadku uzyskania przez NetArt informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, NetArt ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
3. Kopiowanie i rozpowszechnianie w użytku publicznym zawartości stron NetArt bez zgody NetArt wymaga poszanowania obowiązujących przepisów prawa polskiego, a w szczególności postanowienia ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz.904, ze zm.).
4. Nazwy handlowe, nazwy towarów lub inne znaki (w tym graficzne) – opublikowane na stronach NetArt będące znakami towarowymi podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tj.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.). Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.
5. Użytkownicy, zapisując materiały ze stron NetArt, dokonują tego na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. W razie wystąpienia jakichkolwiek szkód w systemach komputerowych użytkowników lub utraty danych wskutek zapisywania tych materiałów Klient nie może mieć żadnych roszczeń w stosunku do NetArt.
6. Zawartość stron NetArt została przygotowana przez NetArt w dobrej wierze i na podstawie uznanych za wiarygodne źródeł, jednak NetArt nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z zawartości stron NetArt.
7. Zawartość stron NetArt została przygotowana przez NetArt w dobrej wierze i na podstawie uznanych za wiarygodne źródeł, jednak NetArt nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność ani aktualność zamieszczonych informacji.
8. Zabronione jest korzystanie ze stron NetArt w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz Netykietą. Za działanie takie można uznać w szczególności:
1. masowe wysyłanie pakietów do stron NetArt,
2. masowe pobieranie całości lub części zawartości stron NetArt,
3. wszelkie inne działania obniżające sprawność stron NetArt.
9. Działania opisane w pkt. V.8 stanowić mogą dla NetArt podstawę do natychmiastowego zablokowania dostępu do stron NetArt dla danego użytkownika oraz zgłoszenia sprawy do rozpoznania organom ścigania, a także do podjęcia działań przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
6. Postępowanie reklamacyjne.
1. 1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana NetArt w formie pisemnej na adres korespondencyjny NetArt i określać:
1. dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta NetArt,
2. rodzaj usługi, której dotyczy,
3. czas i miejsce zdarzenia, które stanowi podstawę reklamacji,
4. zarzuty Klienta,
5. okoliczności uzasadniające reklamację,
6. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
2. NetArt obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz NetArt przez podmioty, za które NetArt nie ponosi odpowiedzialności, NetArt przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.
7. Postanowienia końcowe.
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a NetArt, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby NetArt. Z tym, że w przypadku sporów z Klientami będącymi konsumentami, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla miejsca zamieszkania (siedziby) strony pozwanej.
2009-12-02T17:22:59+01:00
Krok1

Komputer można włączać oraz używać wyłącznie podczas obecności w domu kogoś dorosłego.

krok 2

Naucz swoje dziecko, że nie wolno mu ufać nikomu poznanemu przez Internet. Nigdy nie można być pewnym prawdziwej tożsamości osoby poznanej za pomocą komunikatora czy chata.

krok 3

Nigdy nie należy się spotykać z osobami poznanymi za pośrednictwem Internetu.

krok 4

Twoje dziecko nie powinno nikomu zdradzać swojego wieku, numeru telefonu, adresu ani szkoły do jakiej się chodzi.

krok 5

Nick (pseudonim) wymyślony przez dziecko nie powinien mieć daty urodzenia ani wieku (Madzia8, Kamil1999). Nikt nie powinien znać wieku Twojego dziecka.

krok 6

Dziecko powinno używać komunikatorów wyłącznie do kontaktowania się z osobami, które już zna i które Ty znasz. Należy być bardzo ostrożnym oraz najlepiej ustawić komunikator w taki sposób, aby nikt spoza listy kontaktów nie mógł wysłać wiadomości do Twojego dziecka.

krok 7

Dziecko od małego należy uczyć aby nie używało brzydkich słów - dotyczy to oczywiście również Internetu.

krok 8

Ograniczaj na tyle na ile to możliwe czas w którym Twoje dziecko może korzystać z komputera.


Oczywiście można dokonać lekkich zmian ;)
1 5 1