Odpowiedzi

2009-06-02T16:16:27+02:00
M=4g=0,004kg
h=74cm=0,74m
Ep=Ek
Ep=m*g*h
Ep=0,004kg*10m/s²*0,74m=0,0296J
Ek=m*v²/2
v=√(2*Ek/m)
v=√(2*0,0296J/0,004kg)=√14,8
1 5 1