Przetłumacz na polski...

Emigration of Poles abroad, starting from 2004, assumed large, while a change in travel direction, which is connected with Polish accession to the European Union.
Previous data on the size of foreign emigration of Poles, which were publicized by the Central Statistical Office, concerned above all trips on a permanent basis and very limited information about the travel time, but only those that were documented in the system of population registers.

For the first time in 2003, even during the Polish accession to the European Union, have disseminated results of census 2002, which clearly pointed to a large number of Poles living abroad temporarily in 2002, described in the target countries, the emigration of Poles. According to the results of the last census in May 2002 there were 786 thousand abroad. Polish citizens, including more than 626 thousand. for at least 12 months is, therefore, a group of these people had by then resident status in another country. It should be recalled that in 2002, most Poles were in such European countries as Germany (294 thousand.) Italy (39 thousand.) United Kingdom (24 thousand.) And France (nearly 21 thousand.), And outside Europe -- in the United States (158 thousand.) and Canada (29 thousand)..

Ways of emigration abroad, we are seeing from May 2004 are clearly dependent on the labor markets in individual EU member states. Since the beginning of our membership in the Union of Poles were open for three labor markets in the United Kingdom, Ireland and Sweden. Another labor markets opened the following countries: Spain, Portugal, Finland and Greece (1 th May 2006), from 31 July 2006 - Italy, and from May 1, 2007 - The Netherlands. At the same time after 1 May 2006. new countries of the old 15-ki "began to introduce some facilitating the access of workers - from countries newly admitted to the Community - to their labor markets, in particular, this was France, Belgium and Denmark. The liberalization of the rules applicable to certain sectors of the economy or specific population groups, ie, persons having qualifications in distinguished professions. At the beginning of November. German government plans to open labor market to Polish engineers, in turn, the government of Luxembourg declared at the same time - full opening of the labor market to Polish citizens.

CSO presented for the first time since the Polish entry into the European Union - estimate the size and direction of foreign emigration of Poles. This estimate defines the so-called. Immigration resources in the different EU countries, ie the number of Poles who were temporarily in these countries at the end of the year - in 2004 - 2006. Due to different accounting systems, migration and other administrative data available, less statistics - as in Poland and in the individual EU member states - the results prepared by the CSO estimate - should be regarded as approximate.

It is estimated that at the end of 2006 outside Polish borders were staying temporarily about 1950 thousand. people (about 1000 thousand. in 2004 and 1450 thousand. in 2005) - the inhabitants of our country, with over 1600 thousand. in Europe (about 1200 thousand. in 2005). The vast majority of Polish immigrants lived in the EU member states - about 1550 thousand. in 2006 and this figure increased by 380 thousand. within only one year and nearly doubled in the period of our EU membership. This estimate also takes account of the Poles who lived a long time outside Polish borders, including in the EU, regardless of their residency status.

3

Odpowiedzi

2009-12-04T10:47:26+01:00
Emigracja Biegunów (polak) za granicą, rozpoczynający (rozpoczęcie) od 2004, przypuszczał (przyjął) wielki, podczas gdy zmiana w podróży kierownictwa (kierunek), który jest połączony z Polskim dostępem (objęcie) do Związku Europejskiego. Poprzedzający (przed; poprzedni) dane na rozmiarze obcej emigracji Biegunów (polak), który były rozgłaszane (reklamowany) przez Centralny Statystyczny Urząd, zaniepokojony wyżej całego *trips* na trwałej podstawie i bardzo ograniczał informację o podróży czasu, ale tylko tamte który były zarejestrowane w systemie rejestrów ludności. Po raz pierwszy w 2003, nawet podczas Polskiego dostępu (objęcie) do Związku Europejskiego, ma *disseminated* wyniki spisu ludności 2002, który jawnie wskazał (skierował; wskazany; skierowany) do wielkiej liczby Biegunów (polak) żyjący (mieszkający) za granicą tymczasowo w 2002, w państwach zadania (cel), emigracja Biegunów (polak). Zgodnie z wynikami ostatniego spisu ludności w 2002 Maja tam były 786 tysiąc za granicą. Polscy obywatele, włączający (włączenie; przyłączający; przyłączenie; włączając) więcej niż 626 tysiąc. Dla co najmniej 12 miesięcy jest, dlatego, grupa tych ludzie (lud; ludowy) miał na ten czas rezydent stan w innym kraju. To miało być odwoływane (przypomniany sobie) co w 2002, najwięcej (najbardziej; największa część) Bieguny (polak) były w takich Europejskich państwach jak (ponieważ) Niemcy (294 tysiąc.) Włochy (39 tysiąc.) Zjednoczone Królestwo (24 tysiąc.) I Francja (prawie 21 tysiąc.), I poza (zewnątrz; zewnętrzny) Europa -- w Stanach Zjednoczonych (158 tysiąc.) i Kanada (29 tysiąc ).. Drogi (środek) emigracji za granicą, widzimy od 2004 Maja jawnie podlegają rynkom pracy w indywidualnym członku ZWIĄZKU EUROPEJSKIEGO stanów (państwa). Zaczynając od (od czasu; od tego czasu, jak) rozpoczęcie naszego członkostwa w Uniie Biegunów (polak) były otwarte dla trzech rynków pracy w Zjednoczonym Królestwie, Irlandia i Szwecja. Inne rynki pracy otwierały stronników państw: Hiszpania, Portugalia, Finlandia i Grecja (1 *th* 2006 Maja ), od 31 Lipiec (lipcowy) 2006 - Włochy, i od 1 Maja, 2007 - Niderlandy. O tej samej porze po (po tym, jak) 1 2006 Maja. Nowe państwa starego *15-ki* "zaczynał przedstawiać niektóre (pewna ilość; niedużo) ułatwiający dostęp robotników - od państw niedawno przyjmowanych do Wspólnoty - do ich rynków pracy, w szczególny, to był Francja, Belgia i Dania. liberalizacja reguł odpowiedni pewny (przekonany) sektory gospodarka (ekonomia; ekonomiczny) albo specjalna ludność grupa (grupuje), *ie*, ludzie mający kwalifikacje w rozróżnianych zawodach. Przy rozpoczęciu Listopada. Niemiec (niemiecki) rząd (rządowy) planuje (plan) otwierać (otwarty; skłonny) rynek pracy Język polski (polski; polerować; blask) inżynier (projektuje), w obrocie (zmiana), rząd Luksemburga ogłaszał o tej samej porze - pełne otwarcie (otwór) rynku pracy do Polskich obywateli. *CSO* zaprezentował po raz pierwszy zaczynając od (od czasu; od tego czasu, jak) Polskie wejście do Związku Europejskiego - oceniają rozmiar i kierownictwo (kierunek) obcej emigracji Biegunów (polak). Ta ocena określa tak zwany. Bogactwa Imigracji w różnych państwach ZWIĄZKU EUROPEJSKIEGO, *ie* liczba (ilość) Biegunów (polak) kto (który) były tymczasowo w tych państwach przy końcu rok (roczny) - w 2004 - 2006. Dzięki różnym systemom prowadzenia rachunku, migracja (migracyjny) i inne administracyjne dane dostępny, mniejsza ilość (mniej) statystyka - jak (ponieważ) w Polska (polski) i w indywidualnym członku ZWIĄZKU EUROPEJSKIEGO oświadcza (stany; państwa) - wyniki przygotował (przygotowany) przez *CSO* ocena (szacunkowy) - miał być oglądany (traktowany) jak zbliżać (zbliżony). To jest oceniane co przy końcu od 2006 poza (zewnątrz; zewnętrzny) Polskie granice zatrzymywały (pozostający) tymczasowo okolo 1950 tysiącu. Zasiedlają (okolo 1000 tysiącu. W 2004 i 1450 tysiącu. W 2005 ) - mieszkańcy naszego kraju, z nad 1600 tysiącem. W Europie (okolo 1200 tysiącu. W 2005 ). ogromna większość Polskich imigrantów żył (mieszkał; xcny) w członku ZWIĄZKU EUROPEJSKIEGO oświadcza - okolo 1550 tysiącu. W 2006 i tej cyfrze powiększał przez 380 tysiąc. W obrębie tylko jed rok (roczny) i prawie podwajał w okresie naszego ZWIĄZKU EUROPEJSKIEGO członkostwo (członkowski). Ten ocena (szacunkowy) także bierze (przedsiębierze) rachunek Biegunów (polak) kto (który) żył (mieszkał) długi czas poza (zewnątrz; zewnętrzny) Język polski (polski; polerować; blask) granica (graniczy; ogranicza), włączający (włączenie; przyłączający; przyłączenie; włączając) w ZWIĄZKU EUROPEJSKIM, niezależnie ich stanu rezydencjy.
2009-12-04T11:55:54+01:00
Emigracja Polaków za granicę, począwszy od 2004 r., zakłada duże, a zmiana kierunku jazdy, co jest związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Dotychczasowe dane na temat wielkości emigracji zagranicznych Polaków, które były publikowane przez Główny Urząd Statystyczny, dotyczyły przede wszystkim wyjazdów na stałe oraz informacje o bardzo ograniczonym czasie podróży, ale tylko te, które były udokumentowane w systemie ewidencji ludności.

Po raz pierwszy w 2003 r., nawet w trakcie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, które rozpowszechniane wyniki spisu ludności 2002, które wyraźnie wskazywały na dużą liczbę Polaków mieszkających za granicą czasowo w 2002 r., opisanej w krajach docelowych, emigracja Polaków. . Obywateli polskich, w tym ponad 626 tysięcy. co najmniej 12 miesięcy jest zatem grupa tych osób miało wówczas status rezydenta innego kraju. Należy przypomnieć, że w 2002 r., większość Polaków w takich krajach europejskich jak Niemcy (294 tysięcy.) Włochy (39 tys.) Wielka Brytania (24 tys.) Oraz Francja (prawie 21 tys.), A poza Europą -- Stany Zjednoczone (158 tysięcy.) i Kanada (29 tysięcy) ..

Kierunki emigracji zagranicznych, jakie obserwujemy począwszy od maja 2004 jest wyraźnie uzależnione od rynków pracy w poszczególnych państwach członkowskich UE. Od początku naszego członkostwa w Związku Polaków były otwarte trzy rynki pracy w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Szwecji. Innym rynki pracy otworzyły następujące kraje: Hiszpania, Portugalia, Finlandia i Grecja (1 maja 2006 r.), od dnia 31 lipca 2006 r. - Włochy oraz od 1 maja 2007 - Niderlandy. Jednocześnie po 1 maja 2006.nowe kraje starej 15-ki "zaczęły wprowadzać pewne ułatwienia w dostępie pracowników - z krajów nowoprzyjętych do Wspólnoty - do swoich rynków pracy, w szczególności, jest to Francja, Belgia i Dania. liberalizacji zasad mających zastosowanie do niektórych sektorów gospodarki lub określonych grup ludności, tj. osób posiadających kwalifikacje w pierwsze zawody.Na początku listopada. Niemiecki rząd planuje otworzyć rynek pracy dla polskich inżynierów, z kolei rząd Luksemburga oświadczył w tym samym czasie - pełne otwarcie rynku pracy dla obywateli polskich.

GUS (CS0) przedstawił po raz pierwszy od wejścia Polski do Unii Europejskiej - szacunek rozmiarów i kierunków emigracji zagranicznych Polaków. Szacunek ten określa tzw. Zasoby imigracyjne w poszczególnych krajach UE, tj. liczbę Polaków, którzy czasowo w tych krajach w końcu roku - w latach 2004 - 2006.Ze względu na różne systemy rachunkowości, migracji i innych danych administracyjnych, mniej statystyk - jak Polska w poszczególnych państwach członkowskich UE - wyniki szacunku opracowanego przez GUS - powinny być traktowane jako przybliżone.

Szacuje się, że na koniec 2006 r. poza granicami Polski przebywało czasowo ok. 1950 tys. osób (o 1000 tys. w 2004 r. do 1450 tys. w 2005 r.) - mieszkańców naszego kraju, z ponad 1600 tys. w Europie (ok. 1200 tys. w 2005 r.).Zdecydowana większość emigrantów z Polski mieszka w krajach członkowskich Unii Europejskiej - ok. 1550 tys. w 2006 r. i wzrosła o 380 tysięcy. w ciągu tylko jednego roku i prawie podwoiła się w okresie naszego członkostwa w UE. Szacunek ten uwzględnia także tych Polaków, którzy żyli długo poza granicami Polski, w tym w UE, bez względu na ich status pobytu.
2009-12-04T12:01:03+01:00
Emigracja Polaków za granicę, począwszy od 2004 r., zakłada duże, a zmiana kierunku jazdy, co jest związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Dotychczasowe dane na temat wielkości emigracji zagranicznych Polaków, które były publikowane przez Główny Urząd Statystyczny, dotyczyły przede wszystkim wyjazdów na stałe oraz informacje o bardzo ograniczonym czasie podróży, ale tylko te, które były udokumentowane w systemie ewidencji ludności. Po raz pierwszy w 2003 r.nawet w czasie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, które rozpowszechniane wyniki spisu ludności 2002, które wyraźnie wskazywały na dużą liczbę Polaków mieszkających za granicą czasowo w 2002 r., opisanej w krajach docelowych, emigracja Polaków. Według wyników ostatniego spisu ludności maju 2002 było 786 tysięcy za granicą. Obywateli polskich, w tym ponad 626 tysięcy. co najmniej 12 miesięcy jest zatem grupa tych osób miało wówczas status rezydenta innego kraju.Należy przypomnieć, że w 2002 r., większość Polaków w takich krajach europejskich jak Niemcy (294 tysięcy.) Włochy (39 tys.) Wielka Brytania (24 tys.) Oraz Francja (prawie 21 tys.), A poza Europą -- Stany Zjednoczone (158 tysięcy.) i Kanada (29 tysięcy) ..

Kierunki emigracji zagranicznych, jakie obserwujemy począwszy od maja 2004 jest wyraźnie uzależnione od rynków pracy w poszczególnych państwach członkowskich UE. Od początku naszego członkostwa w Związku Polaków były otwarte trzy rynki pracy w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Szwecji. Innym rynki pracy otworzyły następujące kraje: Hiszpania, Portugalia, Finlandia i Grecja (1 maja 2006 r.), od dnia 31 lipca 2006 r. - Włochy oraz od 1 maja 2007 - Niderlandy.
Jednocześnie po 1 maja 2006. nowe kraje starej 15-ki "zaczęły wprowadzać pewne ułatwienia w dostępie pracowników - z krajów nowoprzyjętych do Wspólnoty - do swoich rynków pracy, w szczególności, jest to Francja, Belgia i Dania. liberalizacji zasad mających zastosowanie do niektórych sektorów gospodarki lub określonych grup ludności, tj. osób posiadających kwalifikacje w pierwsze zawody. Na początku listopada. Niemiecki rząd planuje otworzyć rynek pracy dla polskich inżynierów, z kolei rząd Luksemburga oświadczył w tym samym czasie - pełne otwarcie rynku pracy dla obywateli polskich.
GUS przedstawił po raz pierwszy od wejścia Polski do Unii Europejskiej - szacunek rozmiarów i kierunków emigracji zagranicznych Polaków. Szacunek ten określa tzw. Zasoby imigracyjne w poszczególnych krajach UE, tj. liczbę Polaków, którzy czasowo w tych krajach w końcu roku - w latach 2004 - 2006.
Ze względu na różne systemy rachunkowości, migracji i innych danych administracyjnych, mniej statystyk - jak Polska w poszczególnych państwach członkowskich UE - wyniki szacunku opracowanego przez GUS - powinny być traktowane jako przybliżone.
Szacuje się, że na koniec 2006 r. poza granicami Polski przebywało czasowo ok. 1950 tys. osób (o 1000 tys. w 2004 r. do 1450 tys. w 2005 r.) - mieszkańców naszego kraju, z ponad 1600 tys. w Europie (ok. 1200 tys. w 2005 r.). Zdecydowana większość emigrantów z Polski mieszka w krajach członkowskich Unii Europejskiej - ok. 1550 tys. w 2006 r. i wzrosła o 380 tysięcy. w ciągu tylko jednego roku i prawie podwoiła się w okresie naszego członkostwa w UE. Szacunek ten uwzględnia także tych Polaków, którzy żyli długo poza granicami Polski, w tym w UE, bez względu na ich status pobytu.

Mam nadzieję, że pomogłam ;)
andziabbxp