Odpowiedzi

2012-06-28T12:25:02+02:00

SO₃ - tlenek siarki (VI) / tritlenek siarki

K₂O - tlenek potasu / tlenek dipotasu

N₂O₃ - tlenek azotu (III) / tritlenek diazotu

CO₂ - tlenek węgla (IV) / ditlenek węgla

Al₂O₃ - tlenek glinu / tritlenek diglinu