Pomoże ktoś z polskiego na angielski? :)

Witam, chciałabym dzisiaj porozmawiać o coraz częstszym zjawisku spotykanym w Polsce, czyli znęcaniu się nad zwierzętami.
Wszyscy kochamy zwierzęta, czy to duże, czy to małe. Każdy kto ma jakieś zwierzątko w domu, wie jaki to jest trud i obowiązek, aby nie było głodne, by mogło zaspokoić swoje potrzeby, ale jest to także przyjemność, zabawa z nim, dostrzeganie jak dorasta, uczy się. Niektórzy ludzie uważają że psy, koty czy inne zwierzęta, to dar, ale inni postrzegają jej jako głupie, niepotrzebne. Wytłumaczę to na przykładzie: pewien 33-letni mężczyzna, przygarnął do siebie psa i przywiązał go łańcuchem do budy. Pewnego dnia ten oto człowiek w stanie nietrzeźwym, podszedł do tego psa, który wyczuł alkohol i ugryzł go. Mężczyzna zdenerwował się, przywiązał psa do tyłu samochodu i przejechał odcinek ok.2-4 km z prędkością 100km/h. sąsiedzi natychmiast powiadomili policje, lecz psa nie dało się już uratować. Tak więc widzicie drodzy rówieśnicy, jak brutalne może być znęcanie się nad zwierzętami, ale są też ,,lżejsze formy” takie jak: głodzenie, zły przewóz, gnębienie psychiczne i fizyczne. Kary za znęcanie się nad zwierzętami, są różne, od małych za małe przestępstwa, poprzez duże, którymi są karani tacy ludzie jak na powyższym przykładzie. Karami są: grzywny, zakaz posiadania zwierzęcia, a nawet pójście do więzienia.
Tradycje Światowego Dnia Zwierząt sięgają początku XX wieku. Przypada on 4 października, w dzień imienin św. Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt. Zdarzenia takie, o jakich dziś wspominamy, pozwalają jednak wątpić w to, czy owe obchody coś zmieniają w naszym kraju, jeśli chodzi o stosunek do zwierząt. Z drugiej strony, coraz surowsze wyroki sądowe i reakcja społeczeństwa na przykłady sadyzmu w stosunku do psów, kotów, koni itd. pokazują, że stajemy się wrażliwsi na krzywdę naszych „braci mniejszych”. Może warto też pamiętać, że pomaganie zwierzakom to nie tylko korzyść dla nich samych. To także korzyść dla nas. Jak wynika z medycznych raportów, zwierzęta przyspieszają rozwój dzieci, zmniejszają poczucie samotności osób starszych, są opiekunami, przewodnikami, pocieszycielami, przyjaciółmi. Warto o tym pamiętać.

2

Odpowiedzi

2009-12-02T17:55:53+01:00
I greet, I would like to talk about more frequent phenomenon met (faced each other) in poland today, or over animals znęcaniu. We love animals all, if (or) it stand big, if (or) it cure small. Who has each in house some (certain) zwierzątko, it knows that be difficulty and duty results , in order to it was not hungry, in order to could alleviate requirements, but there is amenity also, fun with (from) before, detection as it grows, it learns . Some people (people) think (consider) that dogs, cats if (or) other animals, it gift, but other perceive as silly , needless. I will explain it on example -years old man some 33, for dog przygarnął and it has attached him (it) for box chain. Here, it stand in (to) certain day it person drunk, it has stepped up to this dog, which (who) has felt alcohol and it has bitten him (it). Man has been irritated , it has attached dog for rear of car and section (period; episode) has crossed (has passed) with speed 100 -km -h km ok.2-4. Immediately neighbors have reported policje, it cure dog already not give save. So, you see how (as) brutal expensive (dear) contemporary (contemporary), but they are too, easiest (easiest) forms ” like głodzenie, bad transportation, mental oppressing and physical. Punishments over animals too znęcanie, they are different, from small for small crimes, through big, people (people) are punished as on above-mentioned example which (who) tray < such >. There is punishments forfeits, prohibition of property of animal, even going for prison. Traditions of days of world animals reach start XX century (age). He (it) falls to 4 october, to day of name-day from assissi st. francisk, sponsor of animal. Events such, we allude about that today, however, they allow to doubt it, if (or) that commemoration change something in our country, if it walks about attitude (relation) for animals. On the other hand, rigorous judicial sentences more and for example, reaction of society relatively to dogs sadism, cats, horses etc. they show, that we become on our harm „ brother small ” wrażliwsi. It is proper to remember can too, that helping it for they animals not only benefit. It for we benefit also. As it results from medical reports, animals speed up development of (evolution of) child, they decrease (belittle) sense of solitude of oldest person, there is trustees (guardians), guidebooks (guides), consolers, friends. It is proper to remember about it.
2009-12-02T18:00:47+01:00
Hello, today I would like to talk about the increasingly frequent phenomenon encountered in Poland, or abuse of the animals.
We all love animals, whether large or small. Anyone have any pet at home, knows what it is to toil and not to be hungry, that can cater to your needs, but it is also a pleasure playing with him, perceiving how grows and learns. Some people believe that dogs, cats or other animals, a gift, but others see it as silly, unnecessary. Explain an example: a 33-year-old man, embraced each other and a dog chain tied him to the kennel. One day here is a man drunk, went to the dog, who sensed alcohol and bite him. Angry man is a dog attached to the rear of the car and crossed the distance of about 2-4 km at a speed of 100km / h. Neighbors immediately informed the police, but the dog could not have saved. So you see dear contemporaries, as can be brutal cruelty to animals, but they are also, lighter forms "such as malnutrition, poor transportation, mental and physical oppression. Penalties for cruelty to animals, they are different from small for small crimes, through the large, who are punished people like the above example. Penalties are a fine, a ban on possession of the animal, and even go to prison.
World Animal Day traditions date back to the early twentieth century. Fall on October 4, the day of name-St. Francis of Assisi, the patron saint of animals. Events such as those we remember today, but let doubt as to whether these celebrations something change in our country when it comes to attitude toward animals. On the other hand, increasingly stringent court rulings and public reaction to the examples of sadism against dogs, cats, horses, etc. shows that we are wrażliwsi to the suffering of our "smaller brothers". May want to also remember that helping zwierzakom not only benefit themselves. It is also an advantage for us. As is clear from medical reports, the animals accelerate the development of children, reduce the feeling of loneliness of the elderly, are the guardians, guides, pocieszycielami, friends. It is worth remembering.