Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T01:20:45+01:00
Pobór obejmuje całokształt przedsięwzięć związanych z oceną zdolności fizycznej i psychicznej
młodych ludzi do służby wojskowej oraz ujęciem ich w ewidencji wojskowej.
Nie należy mylić poboru z powołaniem, kiedy to otrzymuje się kartę powołania (tzw. bilet)
nakładającą obowiązek stawienia się w określonym miejscu i czasie do odbycia czynnej służby wojskowej.

W Polsce pobór realizują Ministrowie Spraw Wewnętrznych i Administracji i Obrony Narodowej,
za przeprowadzenie poboru odpowiada wójt (burmistrz, prezydent miasta). Obowiązkowi
stawienia się do poboru podlegają mężczyźni kończący w danym roku kalendarzowym 19 rok życia (poborowi),
jak również mężczyźni starsi, którzy np. nie stawili się wcześniej do poboru,
a także kobiety posiadające kwalifikacje przydatne w siłach zbrojnych.
Do poboru mogą zgłosić się ponadto ochotnicy, którzy ukończyli 18 rok życia.

Mężczyźni stający do poboru po raz pierwszy otrzymują także wojskowy dokument osobisty - książeczkę wojskową.
Wzywanie do poboru następuje w drodze obwieszczeń i wezwań imiennych.
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z obowiązku stawienia się w miejscu i czasie wskazanym w obwieszczeniu.
Osoba, która bez uzasadnionej przyczyny nie zgłosi się do poboru,
może zostać ukarana grzywną i karą ograniczenia wolności, a także przymusowo doprowadzona przez policję.
Mężczyźni, którzy z jakichkolwiek względów nie zgłosili się do poboru, podlegają stawiennictwu do poboru w roku następnym.
Natomiast mężczyźni, którzy nie stawili się do poboru i ukończyli 24 lata życia,
zobowiązani są zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wojskowego komendanta
uzupełnień w celu uregulowania stosunku do służby wojskowej. Obowiązek ten trwa do ukończenia 50 roku życia.

W czasie poboru zostają przeprowadzone badania lekarskie dla orzeczenia kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.


Wyróżniono cztery kategorie zdolności:

* kategoria A - oznacza zdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju i wojny
* kategoria B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej na czas określony przez komisję
* kategoria D - niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju
* kategoria E - oznacza trwałą i całkowitą niezdolność do czynnej służby wojskowej zarówno w czasie pokoju,
jak i w czasie mobilizacji oraz w czasie wojny


Należy podkreślić, że tylko poborowych, w stosunku do których orzeczono kategorię zdolności A,
wojskowy komendant uzupełnień przeznacza do odbycia służby wojskowej.
Powołanie do służby jest uzależnione od potrzeb uzupełnieniowych sił zbrojnych.
Dnia 3 sierpnia 2008 roku podczas uroczystej przysięgi wojskowej w Krakowie Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich,
wraz z premierem Donaldem Tuskiem, ogłosili oficjalnie zaprzestanie przymusowego poboru do wojska.
Bogdan Klich zapowiedział również, że od października 2009 roku nie będzie już w koszarach żołnierzy służby zasadniczej.