SKAZANY
Przeczytaj poniższą relację o losach obywatela pewnego fikcyjnego państwa,który został bezpodstawnie oskarżony o poważne przestępstwo.jakie prawa osobiste i proceduralne złamano w tym przypadku ? Zastanów się,jak potoczyłaby się ta historia w kraju przestrzegającym praw i wolności.Spróbuj napisać podobną historyjkę.


to jest ten tekst :

ROBERT K. SZEDŁ SOBIE SPOKOJNIE ULICĄ,GDY NAGLE USŁYSZAŁ JAKIEŚ KRZYKI.W JEGO KIERUNKU BIEGŁO TRZECH ROSŁYCH MĘŻCZYZN,WOŁAJĄC ,,TO ON!ŁAPCIE ZŁODZIEJA!" . GDY GO DOGONILI, PRZEWRÓCILI NA ZIEMIĘ I PRZYTRZYMALI,AŻ SIĘ ZJAWI PATROL POLICJI.POLICJANTOM MĘŻCZYŹNI WYJAŚNILI ŻE ROBERT WŁAMAŁ SIĘ DO POBLISKIEGO SKLEPU I Z KASY UKRADŁ 5000 DOLARÓW.POLICJANCI,NIE ZWAŻAJĄC NA PROTESTY I TŁUMACZENIA ROBERTA, ZAKULI GO W KAJDANKI,ZAPROWADZILI NA POSTERUNEK I ZAMKNĘLI W ARESZCIE.ROBERT PROSIŁ,BY POZWOLILI MU ZADZWONIĆ DO ADWOKATA I SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z RODZINĄ,ALE ODPOWIEDZIANO MU,ŻE ZŁODZIEJOM NIE NALEŻĄ SIĘ ŻADNE PRZYWILEJE.PO MIESIĄCU PRZYWIEZIONO GO DO SĄDU,GDZIE ODBYŁA SIĘ KRÓTKA ROZPRAWA.ŚWIADKAMI BYLI TRZEJ MĘŻCZYŹNI,KTÓRZY SCHWYTALI GO FERALNEJ NOCY.ROBERT NIE MIAŁ OBROŃCY I NIE POZWOLONO MU NAWET NA ZADAWANIE PYTAŃ ŚWIADKOM.SĘDZIA NIE CHCIAŁ WYSŁUCHAĆ WYJAŚNIEŃ OSKARŻONEGO I SZYBKO WYDAŁ WYROK,SKAZUJĄC ROBERTA NA 6 LAT WIĘZIENIA.ROBERT NATYCHMIAST ZOSTAŁ PRZEWIEZIONY DO WIĘZIENIA, POINFORMOWANO GO TAKŻE,ŻE WYROK JEST OSTATECZNY I NIE PRZYSŁUGUJE OD NIEGO ŻADNE ODWOŁANIE.GDY PO ODBYCIU KARY WYSZEDŁ NA WOLNOŚĆ,DOWIEDZIAŁ SIĘ ŻE SCHWYTANO PRAWDZIWEGO ZŁODZIEJA.DOWIADYWAŁ SIĘ NAWET,CZY NIE PRZYSŁUGUJE MU SIĘ JAKIEŚ ODSZKODOWANIE, ALE POWIEDZIANO MU , ŻE PAŃSTWO MA WAŻNIEJSZE SPRAWY NA GŁOWIE NIŻ WSPOMAGANIE KRYMINALISTÓW.

PRZYNAJMIEJ NA KARTKE A5 !!!!JAK BEDA Z 4 ZDANIA ZGŁASZAM TO DO MODERATORA

1

Odpowiedzi

2009-12-05T00:27:06+01:00
Oczywiście pomyłki mogą zdarzyć się zawsze i wszędzie. Natomiast postępowanie, które miało miejsce w historii przedstawionej w zadaniu urąga zasadom praworządności.
Zatrzymanie Roberta K. przez policję mogłoby się zdarzyć w państwie praworządnym, istniało bowiem uzasadnione podejrzenie, że relacja świadków jest prawdziwa.jednak już na miejscu należało przeprowadzić wstępne czynności, które wyjaśniłyby czy włamanie miało miejsce, w jakim sklepie, czy zniknęły pieniądze i jak się to stało.
Przewiezienie go do aresztu też jeszcze może być dopuszczalne, jeżeli potwierdziłoby się to, co sugerowali świadkowie lub gdyby nie udało się nic wyjaśnić. Istnieje instytucja uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, która pozwala organom ścigania na zatrzymanie podejrzanego do czasu wyjaśnienia .Należy zatrzymanemu wyjaśnić w związku, z jakimi podejrzeniami zostaje zatrzymany i jakie stawia się mu zarzuty.Jeżeli sąd albo prokurator zażąda zwolnienia zatrzymanego policja jest zobowiązana go zwolnić.
Należy mu umożliwić zawiadomienie bliskich oraz zapewnić pomoc adwokata. Wskazany przez zatrzymanego adwokat jest powiadamiany o jego zatrzymaniu przez policję. Najważniejsze jednak jest to, że policja nie może zatrzymać osoby jeżeli przed upływem 24 godzin nie zostanie on przekazany do dyspozycji sądu i nie zostanie mu wręczone postanowienie o zastosowaniu wobec niego tymczasowego zatrzymania
lub innych środków zapobiegawczych , jak np. dozór. Zatrzymany ma prawo złożyć zażalenie do sądu na postanowienie o zatrzymaniu.Sąd niezwłocznie rozpatruje takie zażalenie, a w razie uznania jego bezprawności zatrzymanemu przysługuje roszczenie o odszkodowanie.Sąd nakazuje jednocześnie natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.
Jeżeli potwierdzą się okoliczności popełnionego przez zatrzymanego zarzucanego mu czynu jest to podstawa do sporządzenia aktu oskarżenia. Akt oskarżenia sporządza prokurator.I jeszcze termin- jeżeli zatrzymany jest wciąż w areszcie taki akt musi być sporządzony w ciągu 7 dni od jego zatrzymania.
O wniesieniu aktu oskarżenia sąd wstępnie kontroluje ten akt i zawiadamia oskarżonego, iż został wniesiony przeciwko niemu akt oskarżenia. Sad wyznacza oskarżonemu termin 7 dni na przedstawienie wniosków dowodowych w sprawie, której akt oskarżenia dotyczy. Może on również wnieść do sądu odpowiedź na akt oskarżenia, w której przeciwstawia sie argumentacji prokuratora.
Oskarżonemu należy bezwzględnie zapewnić prawo do obrony. W niektórych sprawach obrońca jest konieczny i jeżeli oskarżony go nie posiada sąd przydziela mu obrońcę z urzędu. W przypadku Roberta K. obrona należy się z urzędu, gdyż może on nie władać językiem kraju, w którym toczy się postępowanie ponadto przysługuje mu bezpłatna pomoc tłumacza.Postępowanie przed sądem zakłada równoważne traktowanie stron - oskarżającej i oskarżanej. Każda ze stron przedstawia swoje argumenty, popierając je dowodami. Świadkowie występujący przed sądem pouczani są o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań a na żądanie obrońcy bądź prokuratora mogą dodatkowo zostać zaprzysiężeni.Do czasu ewentualnego wydania wyroku skazującego oskarżony jest uznawany za niewinnego. Sąd orzeka na podstawie przedstawionych mu dowodów wszelkie zaś wątpliwości rozstrzyga na korzyść oskarżonego.
Po zakończeniu postępowania przed sądem I instancji oskarżony ma prawo odwołać się od niekorzystnego dla niego wyroku do sądu II instancji . Składa apelację.
Robert.K odbył karę, na którą został skazany. Wówczas okazało się, że został skazany niesłusznie. Zgodnie z prawem przysługuje mu odszkodowanie za niesłuszne skazanie.
Ponadto Robert K. został pozbawiony prawa kontaktu z konsulem , który pomógłby mu w tym, aby nie traktowano go gorzej niż obywateli kraju, w którym został zatrzymany a także skontaktowałby się z bliskimi Roberta K. w kraju i poinformował o zaistniałej sytuacji.Pomóc mu w znalezieniu adwokata, a także w trakcie całego postępowania dowiadywać się o powody i zasadność zatrzymania. Przede wszystkim zaś zapewniłby stosowanie wobec Roberta K. przepisów ustawy polskiej w stosunku do czynu popełnionego przez niego za granicą.ponadto miałby szansę odbyć karę w Polsce.
W przypadku Roberta K. złamano wiele przepisów prawa.W Polsce są to przepisy określone w ustawie kodeks karny i kodeks postępowania karnego. Złamano również podstawowe konstytucyjne prawa obywatela zagwarantowane przez praworządne państwo .

Historia podobna:
Polska turystka Iwona B. wyjechała do jednego z krajów azjatyckich. Na granicy podczas kontroli bagażu okazało się, iż w jej apteczce znajdują się substancje niedozwolone w kraju przyjazdu. Iwonę B. aresztowano. Areszt to koedukacyjna sala, w której przebywa około 15 osób zatrzymanych za popełnienie różnych czyów, w tym mordercy. Iwony B, nikt nie poinformował jak długo będzie zatrzymana, ani kiedy zostaną jej przedstawione zarzuty. O kontakcie z sądem nie ma mowy. Nie ma tez możliwości powiadomienia bliskich ani choćby polskiego konsula o swojej sytuacji.