Odpowiedzi

2009-12-03T17:12:37+01:00
Przyczyny unii lubelskiej w 1569r.:- Polacy dostrzegali nierówność świadczeń i wzajemnego popierania
interesów (w trudnych sytuacjach Litwini mogli
zawsze liczyć na stronę polską)- Litwa nie chroniła Korony od najazdów ze wschodu, głównie tatarskich- Litwa narzucała Koronie rozwiązania polityczne- Zygmunt August nie miał potomka - pragnienie zabezpieczenia jedności obu krajów- zrzeczenie się przez Zygmunta Augusta praw sukcesyjnych do Litwy (1565) i przelanie ich na Koronę- ułatwienie ekspansji gospodarczej szlachcie polskiej- dążenie szlachty litewskiej do uzyskania takich przywilejów jak Polska- konieczność obrony Inflant przed Szwedami- decyzja Zygmunta Augusta o inkorporacji do Korony ziem: Wołynia, Podlasia, Bracławszczyzny i Rusi KijowskiejPostanowienia unii lubelskiej:a) unia lubelska w odróżnieniu od dotychczasowych, trwale złączała na zasadzie równości Koronę i Litwę w jeden organ państwowy - Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Odtąd te dwa kraje miały istnieć jako federacja zabezpieczona:- wspólnym sejmem w Warszawie- elekcją wspólnego władcy- wspólna monetą, ale bitą osobno w każdym państw- prowadzeniem wspólnych wojen- prowadzeniem wspólnej polityki zagranicznejb) odrębne pozostawały:- skarb- urzędy centralne- wojsko- sądownictwoSkutki unii- wzmocnienie potencjału militarnego, ekonomicznego i demograficznego- wzrost znaczenia i roli Warszawy jako miejsca wspólnych sejmów- powstanie w następnym stuleciu przeciwieństw narodowościowych- wzmocnienie pozycji średniej szlachty na Litwie- ekspansja gospodarcza szlachty polskiej na nowe tereny- powstanie wielkich latyfundiów magnackich- polonizacja kulturowa szlachty litewskiej- uwikłanie Korony w politykę wschodnią