Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-03T19:27:57+01:00
Program tablice;
uses Crt;
var
tablica:array[1..20,1..20]of integer;
i,j,x,y:byte;
begin
clrscr;
randomize;
writeln;
writeln('Rozmiar tablicy:10x10');
writeln('Liczby z zakresu od -10 do 10');
writeln;
writeln;
y:=10;
x:=10;
writeln('Losowo wypelnoina tablica');
writeln;
for i:=1 to x do begin
for j:=1 to y do begin { rozmiar tablicy i-wiersze, j-koumny}
tablica[i,j]:=random(21)-10; {wypelninie losowe}
write(tablica[i,j]:4); {wypisanie tablicy kazdy element na 4 polach}
end;
writeln;
end;
writeln;
{brak kodu}
readln;
end.
2009-12-03T20:09:35+01:00
To dam takie najprostsze teraz napisane:

Program programik;
uses crt;

var
a:array[1..20]of integer;
k:integer;

begin
clrscr;
writeln('Wprowadź kolejno 20 liczb');
for k:=1 TO 20 DO read(a[k]);
clrscr;
for k:=20 DOWNTO 1 DO write(a[k],',');
readln;
end.