Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-06-04T17:27:48+02:00

nie wiem czy o to ci chodzilo, ale przedmiot masz informatyka...

Rozwój techniki informatycznej spowodował obniżenie kosztów produkcji komputerów, co spowodowało, że stały się one masowo dostępne. Pociągnęło to za sobą nie tylko dalsze obniżenie kosztów produkcji, ale także rozszerzenie możliwości zastosowania tej technologii w różnych dziedzinach życia. Szybkość przetwarzania danych, możliwość łączenia komputerów w sieci wpłynęło na znaczne przyspieszenie przesyłania informacji, powszechny dostęp do jej źródeł. Sytuacja taka zaowocowała innym podejściem do samej informacji. Przed upowszechnieniem technologii informacyjnej, podstawą władzy było posiadanie dostępu do narzędzi produkcji - możliwości wytwarzania dóbr materialnych. Jednak komputery, a zwłaszcza sieci komputerowe spowodowały, że podstawą władzy stała się informacja, a właściwie dostęp do niej i możliwość jej kreowania. W efekcie zjawisko to doprowadziło do powstania zmian socjologicznych i społecznych doprowadzając do powstania społeczeństwa informacyjnego. Taka sytuacja spowodowała, że musiała powstać nowa gałąź nauki zajmująca się tym zjawiskiem, jego przebiegiem, rozwojem, uwarunkowaniami technicznymi i społecznymi. Dziedziną tą zajmuje się Technologia Informacyjna.Technologia Informacyjna (TI) jest to zespół środków (czyli urządzeń, takich jak komputery, sieci komputerowe, media), narzędzi (w tym oprogramowanie), jak również innych technologii, które służą wszechstronnemu posługiwaniu się informacją. Technologia informacyjna obejmuje więc swoim zasięgiem m. in. informację, komputery, informatykę i komunikację.Można powiedzieć, że technologia informacyjna rozszerza zakres zainteresowania informacją na inne media niż komputer i oprogramowanie. W stosunku do informatyki jest to istotne rozszerzenie zwłaszcza w sferze zastosowania praktycznego. Nie chodzi tu tylko o metody zbierania, przechowywania i opracowywania ale także o możliwości prezentacji zebranych informacji z wykorzystaniem innych mediów we współpracy z komputerem. Nadaje to technologii informacyjnej ponadprzedmiotowy i interdyscyplinarny charakter integrujący różne dziedziny korzystające ze zdobyczy techniki informatycznej i komunikacyjnej.Rozwój techniki informatycznej, a zwłaszcza sieci komputerowych, w tym Internetu i masowy dostęp do niego spowodował, że społeczeństwo końca XX i początku XXI wieku zmieniło się. Zapoczątkowany rewolucją przemysłową w XIX wieku rozwój społeczeństwa technicznego, którego działanie i stosunki społeczne kształtował rozwój techniki, został zakończony wraz z rozwojem techniki informatycznej. Ze społeczeństwa technicznego przekształciliśmy się w społeczeństwo informacyjne, gdzie stosunki międzyludzkie, siłę i poczucie władzy determinuje dostęp do informacji i możliwości jej kreowania.
Jednocześnie przejście to nastąpiło w sposób gwałtowny (jak na rozwój stosunków społecznych). W poprzednich okresach rozwoju społeczeństw, przechodzenie pomiędzy różnymi ich formami trwało całymi stuleciami. Nawet ostatni okres - społeczeństwa technicznego, kształtował się ponad 200 lat. Mimo to filozofowie i socjologowie mówili o "rewolucji" technicznej.
Od skonstruowania pierwszego, działającego komputera do powstania nowego społeczeństwa nie upłynęło nawet 50 lat - w kategoriach socjologicznych to już nie "rewolucja" to "wybuch" nowych relacji społecznych.Możliwości współczesnych komputerów spowodowały, że informacja stała się powszechnie dostępna. Jednocześnie zmieniły się także źródła jej dostępu. Tradycyjne, takie jak druk (od wynalazku Guttemberga w XV wieku) czy film i telewizja (wynalezionych w XIX i na początku XX wieku) występujące jako osobne media (książki, gazety, telewizja) coraz częściej są zastępowane poprzez przekazy wykorzystujące dotychczasowe techniki i technologie łącznie - jako jedno medium.
Wynalazek hipertekstu w połączeniu z multimedialnymi możliwościami komputera oraz powszechny dostęp do tego ostatniego i stworzenie globalnej sieci w postaci Internetu spowodowało, że informacja może być przekazywana wielokierunkowo z jednego źródła, a jednocześnie może być szybko upowszechniana i to relatywnie po znacznie niższych kosztach niż w dotychczasowych mediach. Posługiwanie się różnymi mediami (obraz, dźwięk, tekst) powoduje, że ten sposób przekazu zdobywa sobie coraz więcej zwolenników gdyż nie zmusza do konieczności opanowywania sztuki czytania i pisania rozszerzając krąg odbiorców, jednocześnie pozwala na rozpowszechnianie informacji z ograniczeniem wpływu na nie bariery językowej - by dotrzeć do informacji nie musimy znać języka w jakim jest ona publikowana (wersje językowe, grafika, piktogramy). Różnorodność źródeł dostępnych w jednym miejscu powoduje znaczne przyspieszenie zdobywania kompleksowej wiedzy, możliwość błyskawicznego przechodzenia pomiędzy źródłami i informacjami w nich zawartymi pozwala na zdobywanie znacznie wszechstronniejszej wiedzy w znacznie krótszym czasie i przy mniejszym nakładzie kosztów i pracy.Powszechny dostęp do Internetu, możliwość tworzenia własnych stron internetowych, grupy dyskusyjne powodują, że łatwiej jest się zapoznać z różnorodnymi opiniami na różne tematy. Stosowanie dotychczasowych mediów pozwalało na sterowanie przepływem informacji, stosowanie cenzury i wpływanie na postawy społeczne poprzez publikowanie opinii o treściach pożądanych przez ośrodki władzy. W społeczeństwie informacyjnym proces wpływania na opinię publiczną poprzez publikowane opinie jest znacznie trudniejszy, gdyż duża część społeczeństwa ma dostęp do różnorodnych źródeł informacji i ośrodków opiniotwórczych, ma możliwość wyboru autorytetów i źródeł informacji. Jednocześnie tworzy to doskonałe narzędzie do wykorzystania w nauce, dając zarówno nauczycielom jak i uczniom możliwość innego podejścia do nauczania i uczenia się poprzez rozszerzenie dostępu do informacji i włączenie nowoczesnych mediów w proces edukacji. Technologia Informacyjna rozszerza także możliwości edukacyjne na pozawerbalne metody przyswajania wiedzy, co w znaczący sposób zmienia nie tylko jakość procesu nauki, ale także tempo i ilość możliwego do opanowania materiału. Powoduje to także zmiany relacji pomiędzy nauczycielem i uczniem. Dotychczasowy model mistrz-uczeń zastępowany zostaje poprzez relację przewodniki-poszukiwacz, gdzie rola nauczyciela to ukierunkowanie poszukiwań, nauczenie umiejętności krytycznej analizy i wyboru w gąszczu dostępnej informacji. Uczeń zaś, zamiast opanowywać pamięciowo wiedzę encyklopedyczną, musi nauczyć się szukać dostępu do informacji, samodzielnie i krytycznie analizować dostępne dane i tworzyć z nich własny system wartości.
Jednak technologia informacyjna oprócz niewątpliwych korzyści jakimi jest upowszechnienie dostępu do informacji, atrakcyjności jej przekazu niesie także wiele niebezpieczeństw.
Podstawowym jest praktyczny brak kontroli nad publikowanymi w Sieci materiałami, nie możność zablokowania informacji, z punktu widzenia relacji społecznych, niekorzystnych. Propagowanie przemocy, postaw nietolerancji, rozpowszechnianie informacji fałszywych i mających na celu dezorganizację życia społecznego praktycznie nie podlega żadnej kontroli i może docierać do szerokich kręgów społecznych w większości nie przygotowanych do ich krytycznego odrzucenia. Zwłaszcza, że treści te można przemycać nie tylko w sposób jawny, w postaci tekstu, zdjęć, dźwięku czy animacji, ale także w sposób podprogowy, wmontowując je w, pozornie, pozytywne działania lub poprzez ułatwienie dostępu i szerokie rozpowszechnianie, choćby w postaci niechcianej poczty czy reklamy - spamu. Jednocześnie umiejętne korzystanie z powszechnego dostępu do informacji może wpływać nie tylko na postawy społeczne, wzajemne relacje międzyludzkie ale także powodować paraliż gospodarczy, ekonomiczny czy społeczny. Powszechne korzystanie z Sieci, przesyłanie nią różnorodnych informacji tworzy nowy rodzaj terroryzmu - cyberterroryzm. Dotychczasowe zjawisko hakerstwa, łamania zabezpieczeń programów zostało rozszerzone na włamywanie się do sieci lokalnych i dostęp do zawartych w nich informacji. Wprowadzanie własnych danych zamiast oryginalnych może doprowadzić do paraliżu działalności pojedynczych instytucji ale także, ze względu na ponad narodowe powiązania na paraliż gospodarki regionalnej lub światowej.
Przed Technologią Informacyjną stoją różnorodne wyzwania. Z jednej strony tworzenie nowych możliwości przekazu informacji, sprzęganie w jednolity system różnorodnych mediów, rozbudowa powszechnego dostępu do informacji, jej źródeł. Jednak z drugiej stworzenie mechanizmów ograniczających możliwość negatywnego wpływu na relacje społeczne i międzyludzkie, zwiększenie bezpieczeństwa korzystania z sieci, bezpieczeństwa przechowywanych w niej danych i przesyłanych informacji, ograniczenia możliwości niepożądanego dostępu lub publikowania treści społecznie szkodliwych oraz przeciwdziałanie cyberterrorowi.
11 3 11