Odpowiedzi

2009-12-03T18:27:16+01:00
I. Bóg objawia swój ,,zamysł życzliwo�ci"

51 ,,Spodobało się Bogu w swej dobroci i mšdro�ci objawić siebie samego i ujawnić nam tajemnice woli swojej, dzięki której przez Chrystusa, Słowo Wcielone, ludzie majš dostęp do Ojca w Duchu �więtym - stajš się uczestnikami Boskiej natury".

52 Bóg, który zamieszkuje ,,�wiatło�ć niedostępnš" (1 Tm 6, 16), pragnie udzielać swojego Boskiego życia ludziom stworzonym w sposób wolny przez Niego, by w swoim jedynym Synu uczynić ich przybranymi synami. Objawiajšc siebie samego, Bóg pragnie uzdolnić ludzi do dawania Mu odpowiedzi, do poznawania Go i miłowania ponad to wszystko, do czego byliby zdolni sami z siebie.

53 Boski zamysł Objawienia spełnia się równocze�nie, przez wydarzenia i słowa wewnętrznie ze sobš powišzane", oraz wyja�niajšce się wzajemnie. Plan ten jest zwišzany ze szczególnš ,,podagogiš Bożš". Bóg stopniowo udziela się człowiekowi, przygotowuje go etapami na przyjęcie nadprzyrodzonego Objawienia, którego przedmiotem jest On sam, a które zmierza do punktu kulminacyjnego w osobie i posłaniu Słowa Wcielonego, Jezusa Chrystusa. �więty Ireneusz z Lyonu wielokrotnie mówi o tej podagogii Bożej, posługujšc się obrazem wzajemnego przyzwyczajania się do siebie Boga i człowieka: ,,Słowo Boże zamieszkało w człowieku i stało się Synem Człowieczym, by przyzwyczaić człowieka do objęcia Boga, a Boga do zamieszkania w człowieku, zgodnie z upodobaniem Ojca".

II. Etapy Objawienia

Od poczštku Bóg pozwala się poznać

54 ,,Bóg, przez Słowo stwarzajc wszystko i zachowujec, daje ludziom przez rzeczy stworzone trwałe świadectwo o sobie; a chcšc otworzyć drogę do zbawieniu nadziemskiego, objawił ponadto siebie samego pierwszym rodzicom zaraz na poczštku". Wezwał ich do wewnętrznej komunii z sobš, przyoblekajšc ich blaskiem łaski i sprawiedliwo�ciš.

55 Objawienie to nie zostało przerwane przez grzech naszych pierwszych rodziców. Rzeczywi�cie, Bóg ,,po ich upadku wzbudził w nich nadzieję zbawienia przez obietnicę odkupienia; i bez przerwy troszczył się o rodzaj ludzki, by wszystkim, którzy przez wytrwanie w dobrym szukajš zbawienia, dać żywot wieczny". A gdy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twojš przyja�ń, nie pozostawiłe� go pod władzš �mierci... Wielokrotnie zawierałe� przymierze z lud�mi.
91 2 91
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T22:09:34+01:00
Objawienie - udzielenie się Boga człowiekowi

Rodzaje objawienia:
a) objawienie historyczne (nadprzyrodzone)- Bóg wkroczył" w historię człowieka i świata. Najpełniej w Jezusie Chrystusie.

b) objawienie naturalne (kosmiczne)- Bóg istnieje i jest obecny w swoim stworzeniu
27 3 27