Pomocy . . . !
1. Masa cegły wynosi 2.5 kg a jej wymiary to ; długość 24cm, szerokość 6cm, wysokość 12cm. Oblicz największe i najmniejsze ciśnienie, jakie może wywierać ta cegła na powierzchnię stołu.
2.Dlaczego ostrym nożem łatwiej kroić chleb niż tępym.
3. Ratując dziecko z pod załamanego lodu ratownik czołga się po lodzie. Dlaczego ratownik czołga się a nie idzie po lodzie ?
4.Współczynnik sprężystości sprężyny wynosi 0.25N/cm. Jaka będzie siła sprężystości jeśli wydłużenie sprężyny wyniesie 15 cm?
5. W jaki sposób wydłużenie sprężyny zależy od działającej siły ? przedstaw tą zależność graficznie.
6. Chcemy przesunąć po drewnianej podłodze skrzynię o masie 20 kg. Jakiej siły musimy użyć, aby ją jednostajnie przesuwać, jeżeli współczynnik tarcia wynosi 0.25 ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T21:44:07+01:00
Zad 1. dane:
m=24[kg], to ciężar F=m x g= 24[kg] x 10[N/kg]= 240[N],
jest to jednicześnie siła nacisku Fn:
obliczamy S-powierzchnię nacisku, największą i najmniejszą:
S1=0,06[m] x 0,12[m]=0,0072[m2] najmnejsza:
S2=0,24[m] x 0,12[m]=0,228[m2] , największa:

ciśnienie p1=Fn/S1 , to p1=240/0,0072=33333,3[Pa]:
ciśnienie p2=Fn/S2 , to p2=240/0,228 = 1052,6 [Pa]:
odp:
p1= 33,3 [ kPa] i jest większe od p2=1,0526 [kPa].
odp 2. Ostry nóż ma mniejszą powierzchnię i wywiera większe ciśnienie na przedmiot, który tniemy.
odp 3.
Kładąc się całym ciałem, zwiększa powierzchnię siły nacisku i wten sposób zmniejsza ciśnienie p na lód.
odp 4.
dane: siła sprężystośći F = -kx ,
k=0,25[N/cm].
x= 15[cm].
obliczenia;
F= -0,25 x 15 = -3,75 [N] znak "-" oznacza przeciwny zwrot działającej siły do wydłużenia.


odp5.
Wydłużenie x jest wprost proporcjonalne do działającej siły F
wykres:
F (x) jest linią prostą.
odp.6
F= T = m x g x f = 25 x10 x 0,25=62,5 [N] , jest to warunek na równowagę sił i ruch jednostajny. 1 zasada dynamiki Newtona.
f