Bardzo proszę przetłumaczyć na j.rosyjski :
Sport towarzyszy człowiekowi od niepamiętnych czasów. Już w starożytności organizowano przeróżne zawody i turnieje, choć znacznie różniły się one od dzisiejszych dyscyplin. Rywalizacja sportowa jest bardzo istotną częścią życia ludzkiego. Chciałbym udowodnić tę tezę przytaczając parę argumentów.
Jak powszechnie wiadomo sport to zdrowie. Ludzie, którzy nie mają choć trochę ruchu w swoim życiu są wolniejsi, bardziej zmęczeni, mają kłopoty z koncentracją w przeciwieństwie do osób aktywnych. Codzienna gimnastyka lub regularne ćwiczenia znacznie wpływają na poprawę ogólnej sprawności i samopoczucia.
Ale sport to nie tylko gimnastyka i ćwiczenia indywidualne – to także sporty zespołowe, które są jeszcze bardziej rozwijające. Uczą szybkiego podejmowania decyzji i pracy w drużynie. Na boisku, podczas gry nie ma czasu żeby zastanawiać się nad każdym swoim ruchem, ale zawsze trzeba brać odpowiedzialność za to co się robi. Sport drużynowe wymagają zdecydowania i dynamiki, bo bez nich nigdy nie osiągnie się sukcesu.
Chęć dojścia do czegoś zmusza nas do poprawy umiejętności lub wzmocnienia jakiejś partii naszego ciała. Sprawia to, że musimy nad sobą pewien czas popracować, bo przecież bez wysiłku nie ma wyników. Regularne ćwiczenia uczą nas wytrwałości i upartości w dążeniu do obranego wcześniej celu.
Mówiąc o sporcie często poruszamy kwestię zwycięzców, a przecież na każdego wygranego przypadają jacyś przegrani. Powinniśmy zawsze starać się wygrać, ale nie za wszelką cenę. Ci, którzy całe życie wygrywają, zazwyczaj nie mają ani trochę pokory, a to źle ponieważ nikt nigdy nie powinien być pyszny. Dlatego czasem dobrze jest przegrać, aby nauczyć się właśnie tej cechy poprzez współzawodnictwo.
Uważam, że sport jest potrzebny każdemu człowiekowi. Gdyby nie on, świat byłby o wiele uboższy kulturalnie i mniej rozwinięty.
Mam nadzieję, że przytoczone przeze mnie argumenty przekonały o słuszności tezy, że sport odgrywa bardzo ważną rolę w dziejach ludzkości. Niech nigdy nie zniknie z naszego życia i zawsze pomaga w osiąganiu zamierzonych celów.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T11:41:31+01:00
Спорт сопровождает человека с незапамятных времен. Уже в древности организованы различные конкурсы и турниры, хотя они сильно отличались от дисциплин. Спорт соперничество является очень важной частью человеческой жизни. Я бы хотел, чтобы доказать этот тезис, процитировав несколько аргументов.
Как хорошо известно медицинское оборудование для больниц. Люди, которые не имеют небольшое движение в вашей жизни происходит медленнее, больше усталости, проблемы сосредоточения в отличие от активных людей. Ежедневные упражнения или регулярные физические упражнения большое влияние на повышение общей эффективности и благосостояния.
Но спорт это не только гимнастика, и индивидуальные занятия - это еще и командные виды спорта, которые растут еще больше. Они быстро учатся принятия решений и работа в команде. На поле, игра не было времени думать обо всех его движений, но они всегда должны взять на себя ответственность за то, что вы делаете. Командные виды спорта требуют решительности и динамизма, потому что без них никогда не достигнете успеха.
Желанием достичь чего-то заставляет нас расширить возможности какой-либо партии или укрепить наши тела. Это делает необходимость работать вместе некоторое время, потому что никто не пытается безрезультатно. Регулярные физические упражнения и научить нас настойчивость в достижении upartości выбрали заранее.
Говоря о спорте часто движутся вопрос о победителях, и в то победитель каждой осенью ли проигравшие. Мы всегда должны стремиться к победе, но не любой ценой. Те, кто выигрывает жизнь, обычно не имеют ни мало смирения, и это плохо, потому что никто никогда не должны гордиться. Поэтому иногда это хорошее терять чтобы узнать, что эту функцию через конкуренцию.
Я считаю, что спорт является необходимой каждому человеку. Разве не он, мир был бы гораздо беднее и менее развитых в культурном отношении.
Я надеюсь, что аргументы, выдвинутые мною убежден в правоте тезиса, что спорт играет очень важную роль в истории человечества. Пусть она никогда не исчезнет из нашей жизни и всегда помогает в достижении поставленных целей.