Odpowiedzi

2009-12-04T11:48:34+01:00

log₆2*log₆18+log₆²3=
log₆2*log₆(2*3*3)+log₆²3=
log₆2*[log₆2+log₆3+log₆3]+log₆²3=
log₆2*[log₆2+log₆3²]+log₆²3=
log₆2*[log₆2+2log₆3]+log₆²3=
log₆²2+log₆2*2log₆3+log₆²3=
ze wzoru skr mnoze
(log₆2+log₆3)²=
(log₆3*2)²=1²=1


3 5 3
2009-12-04T12:31:53+01:00
Log₆2*log₆18+log₆²3=log₆2*log₆(2*3*3)+log₆²3=
log₆2*[log₆2+log₆3²]+log₆²3=log₆²2+2log₆2*log₆3²+log₆²3=(log₆2+log₆3)²=
(log₆6)²=1²=1
3 2 3