Odpowiedzi

2009-12-04T15:53:10+01:00
TRÓJPOROZUMIENIE (ententa) – blok militarno-polityczny; Francja, Wielka Brytania, Rosja

TRÓJPRZYMIERZE (państwa centralne) – blok militarno-polityczny; Niemcy, Austro-Węgry, Włochy

WOJNA BŁYSKAWICZNA – szybkie zwycięstwo państw centralnych na froncie zachodnim, przerzucenie wszystkich wojsk na front wschodni i szybkie zwycięstwo z Rosją

WOJNA POZYCYJNA – wojna na pozycjach (w okopach)

ULTIMATUM – żądanie spełnienia określonych warunków, pod jakąś groźbą (np. wojny)

RKL – Rada Komisarzy Ludowych (rząd bolszewików z Leninem na czele)

LIGA NARODÓW – organizacja międzynarodowa, miała zapobiegać w przyszłości wojnom

REPARACJE – odszkodowania, które miały ponieść Niemcy

DEMILITARYZACJA – likwidacja na określonym terenie liczby sił zbrojnych

„GRUBA CZWÓRKA” – przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch, podejmowali najważniejsze decyzje na konferencji pokojowej w Paryżu

AKTYWIŚCI – orientacja proaustriacka, skupiająca zwolenników współpracy z państwami centralnymi (Józef Piłsudski)

PASYWIŚCI - orientacja prorosyjska, przeciwna współpracy z państwami centralnymi (Roman Dmowski)

AKT 5 LISTOPADA – deklaracja Wilhelma II i Franciszka Józefa o utworzeniu polski z ziem zabranych Rosji

POW – Polska Organizacja Wojskowa (1914r.) – gen. Tadeusz Żuliński

IDEA FEDERACYJNA – koncepcja, według której państwa „międzymorza” miały stanowić federację, czyli związek państw (J. Piłsudski)

IDEA INKORPORACYJNA – koncepcja, według której Polska narodowa objęłaby większość ziem należących do Rzeczypospolitej w 1772 r. oraz Mazury i Górny Śląsk (Roman Dmowski)

LINIA CURZONA – linia wytyczona przez brytyjskiego lorda Curzona, miała być granicą wsch. Rzeczypospolitej po I wojnie światowej

PLEBISCYT – głosowanie mające rozstrzygnąć o przynależności terenów spornych między Polską i Niemcami

„ORLĘTA LWOWSKIE” – nazwa młodocianych obrońców Lwowa

„CUD NAD WISŁĄ” – bitwa pod Warszawą; decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej
8 2 8
2009-12-04T16:03:32+01:00
1.wojna Rozpoczęta marszem Armii Czerwonej na Białoruś i Litwę powstrzymanym II 1919 roku przez regularne Wojsko Polskie
2.Ofensywa wiosenna ( od kwietnia 1919 roku ) i letnia wojsk polskich doprowadziła do opanowania Białorusi i części Litwy z Wilnem oraz zachodniej Ukrainy ( po rzekę Uszycę i Słucz )
3.wyprzedanie ofensywa na europę przez działania wojsk polkich na Ukrainę ( wyprawa kijowska)
3.Ofensywa Armii Czerwonej w czerwcu do sierpnia 1920 roku zmusiła wojska polskie do wycofania się na linię Wisły i w rejon Lwowa
4 W wyniku tak zwanej bitwy warszawskiej znaczna część wojsk sowieckich została rozbita ( ' cud nad Wisłą ' ) , a ocalałe jednostki wycofały się na linię Niemna bądź schroniły się w Prusach Wschodnich
5 O końcowym wyniku działań wojennych przesądziło zwycięstwo polskie 20-28 wrzesień 1920 roku w walnej bitwie nad Niemnem . Wojnę zakończył podpisany 12 X 1920 roku układ rozejmowy .

16 4 16