Odpowiedzi

2009-12-04T17:40:39+01:00
Demokracja z greckiego „demos” – lud i „kratos” – władza, termin ten określa rodzaj rządów , w którym władza należy do ogółu obywateli danego państwa. Zapoczątkowana ona została w Atenach w VI w.p.n.e przez reformy Solona, a następnie Klejstenesa, swoją dojrzałą postać zawdzięcza reformom Peryklesa z V w.p.n.e. Ustrój ateński przejmowany był przez inne państwa i związki państw greckich, stanowił także inspirację organizacji ustroju Rzymu. Republika Rzymska powstała w 509 r p.n.e gdy obalono ustrój monarchiczny. W dalszej części mojej pracy postaram się wykazać różnice oraz podobieństwa ustrojów obu tych państw.

Demokracja Ateńska:

Społeczeństwo:

Pełnoprawnymi obywatelami Aten byli mężczyźni (ukończone 20 lat), których ojciec i matka byli mieszkańcami Aten. Tylko oni posiadali prawa wyborcze i mogli uczestniczyć w życiu politycznym polis (ich szacunkowa liczba wynosiła ok. 60 000). Kobiety były pozbawione praw politycznych. Kolejną grupą zamieszkującą Ateny byli Metojkowie czyli obcokrajowcy, nie posiadali oni żadnych praw politycznych, mimo tego byli bardzo liczną grupą gdyż przyciągała ich możliwość zbicia fortuny. Do tej grupy zaliczają się również filozofowie, pisarze, artyści. Mamy także niewolników, którzy żyją w lepszych warunkach niż ma to miejsce np. w Sparcie. Pracowali głównie jako służba domowa i siła robocza na roli lub w kopalniach. Mogli oni swobodnie chodzić po ulicy, mogli nawet uzyskać wolność (stawali się wtedy Metojkami).

Zgromadzenie ludowe:

Naczelna zasada demokracji ateńskiej czyli równość obywateli dawała swój wyraz podczas zgromadzenia ludowego (Eklezja). Było ono podstawową i najważniejszą instytucją życia publicznego. Zbierało się 10 razy na rok. Uczestniczyli w nim wszyscy pełnoprawni obywatele Aten. Każdy z obywateli mógł złożyć projekt ustawy oraz miał prawo zabrać głos (demokracja bezpośrednia). Decyzje podejmowane były większością głosów. Aby ustawa mogła być zatwierdzona musiało być kworum, które liczyło 6000 osób. Obowiązywała jednak zasada, ze nie można było głosować od razu. Wniosek musiał być bowiem szczegółowo przedyskutowany i porównany z istniejącymi już przepisami. Projekt ustawy przechodził do rady , która następnie przedstawiała go zgromadzeniu ze swoją opinią. Taka zasada chroniła państwo przed uchwałami podejmowanymi pod naciskiem chwili. Głosowanie odbywało się przez podniesienie ręki lub za pomocą kamyczków. Zgromadzenie ludowe uchwalało wypowiedzenie wojny jak i zatwierdzenie pokoju. Zajmowało się sprawami armii, wysyłało i przyjmowało poselstwa zza granicy. Prowadziło bieżącą politykę państwa.
:)
8 4 8
2009-12-04T17:45:30+01:00
Senat była to rada składająca się z 300 zasłużonych Rzymian.Miała wpływ na działania urzędników oraz na wybór dyktatora.
Zgromadzenie ludowe składało się ze wszystkich obywateli.Podejmowało najważniejsze decyzje w państwie oraz wybierało urzędników
5 4 5